Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż kontenera pełniącego funkcję archiwum

Przedmiot:

Dostawa i montaż kontenera pełniącego funkcję archiwum

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Słowackiego 8
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
Tel.: 54 282 48 55, tel. 54 282 61 21
um@aleksandrowkujawski.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 54 282 48 55,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe - DOSTAWA i montaż kontenera pełniącego funkcję archiwum dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na : ,,DOSTAWA i montaż kontenera pełniącego funkcję archiwum
dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim".
II. Opis przedmiotu zamówienia.
1,Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: DOSTAWA i montaż kontenera
pełniącego funkcję archiwum dla Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Wykonawca
dostarczy przedmiot zamówienia i zamontuję go, w terminie od dnia podpisania umowy do
30.12.2021 r,
2.Specyfika głównych wymagań:
2.1. Specyfikacja kontenera:
a) Wymiary maksymalne do 2,5 (szerokość zewnętrzna) m x 6,5 (długość zewnętrzna) m x 2,9
(wysokość zewnętrzna) m, 2,6 (wysokość wewnętrzna) m,
b) Konstrukcja stalowa, zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi,
c) Dach - wykonany jako stropodach wykonany z blachy ocynkowanej, wykonana termoizolacja
stropodachu (wełna mineralna o grubości minimalnej 5 cm, poliuretan 6 cm) zakończenie blachą
gładką,
d) Ściany zewnętrzne - profilowana blacha lakierowana, docieplenia poliuretan grubości min, 10 cm,
wykończenie wewnętrzne blacha lakierowana gładka,
e) Podłoga - wzmocniona konstrukcja podłogi poprzez belki poprzeczne min. co 30-40 cm, od spodu
blacha trapezowa ocynkowana, termoizolacja wykonana z wełny mineralnej o grubości min, 10 cm,
płyta Certis (bądź równoważna), wykończenie wykładziną PCV o grubości minimalnej 0,2 cm wraz
z wykończeniem listwami przypodłogowymi,
f) Drzwi zewnętrzne - wykonane ze stali, jednoskrzydłowe w kolorze białym, podwójny zamek,
wymiary 90x200 em,
g) Instalacja elektryczna - wykonana podtynkowo, zapewniająca instalacje oświetleniową (2x 16W -
oświetlenie wewnętrzne kontenera typu LED), gniazda wtykowe 230 V - 4 szt,
h) Instalacja grzewcza - grzejnik elektryczny o mocy min. 2 kW,
i) Instalacja wentylacyjna - wentylacja grawitacyjna,
j) Instalacja klimatyzacyjna - klimatyzator o mocy 2,6 kW z jednostką zewnątrzną możliwą do pracy w
warunkach zimowych,
k) Kontener wyposażony w czujnik dymu, system zraszaczy, gaśnicę proszkową
l) wyposażenie w regały metalowe w ilości 14 sztuk o wymiarach: wysokość max 2,33 m. w każdym
regale 6 półek o grubości max. 4 em, rozstawianych co 36 em, max udźwig do 600 kg na regał,
100 kg na półkę. Szerokość półki 100 cm, głębokość półki 30 cm,
m) kontener wyposażony w zabezpieczenie p.poż. (malowanie farbami ognioochronnymi wraz
z wyłącznikiem p.poż),
2.2. Warunki dostawy:
a) Zamawiający wskaże miejsce dostawy, które zostanie przygotowane pod montaż kontenera na
zasadach określonych przez Wykonawcę,
b) Zamawiający zabezpieczy dostawę energii elektrycznej.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 44211100-3

Dokument nr: OA.7031.1.2021

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy:
- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim
ul. J. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski pok. 102, w zamkniętej kopercie z dopiskiem
DOSTAWA i montaż kontenera pełniącego funkcję archiwum dla Urzędu Miejskiego
w Aleksandrowie Kujawskim**. ,,NIE OTWIERAĆ PRZED 24.11.2021r. do godz. 15;00"
Termin
składania ofert: 24.11.2021r. do godz, 15;00

Wymagania:
Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę zamawiającego
o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł
zgodnie, z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa zamówień publicznych
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
III. Dokumenty, jalde Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1.Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo ofertowy - wg. załączonego
wzoru formularza ofertowego,
b) postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzjelenia
zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: 7:30-15:30.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
VIII. Informacje o formalnościach.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili,
bez podania przyczyn lub ograniczenia przedmiotu zamawiającego.

Kontakt:
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania są: Pani Emilia Grzanka, Pan Tomasz Kozłowski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.