Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej

Przedmiot:

Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Dębowa 20
55-040 Kobierzyce
powiat: wrocławski
tel. (071) 715 12 00, tel. 691733972
sport.kosir@sport-kobierzvce.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kobierzyce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (071) 715 12 00
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
na zadanie pn.: ,,Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zgodnie z OPZ".
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na wyżej wymienione zadania.
Niniejsze Zaproszenie stanowi część procedury rozpoznania rynku, o której mowa w § 6 Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 28 stycznia 2021 r.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce 136/4 przy Ul. Dębowej 20 w Kobierzycach, zgodnie z OPZ".
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest usługa Budowa garażu dwustanowiskowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce 136/4 przy Ul. Dębowej 20 w Kobierzycach zgodnie ze sztuką budowania garaży z konstrukcji systemowych (zał. nr 5, zał. nr 6, zał. nr 7, zał. nr 8, zał. nr 9 stanowiące dokumentacje projektową do niniejszego Zaproszenia), z intencją Zamawiającego oraz zakresem czynności stanowiącymi OPZ do niniejszego Zaproszenia. Projekt budowy garażu dwustanowiskowego oparto w założeniach o zakup garażu systemowego (produkt przygotowany do montażu) stalowego.
1. Zakres prac budowlanych obejmuje:
- rozbiórka istniejącej nawierzchni w obrysie projektowanego garażu
- wykonanie fundamentów garażu w postaci stóp fundamentowych
- wykonanie i montaż konstrukcji stalowej garażu
- wykonanie obudowy ścian i zadaszenia garażu
- wykonanie zewnętrznej instalacji odprowadzenia wód deszczowych z dachu.
Planowane prace budowlane na podstawie zapisów art. 29 ust 1 punkt 14 b oraz 23c Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. Poz. 1333 z dn. 07.07.2020 r.) zakwalifikowano jako roboty, które wymagają
dokonania zgłoszenia.
2. Teren na którym zlokalizowany ma być garaż jest płaski i utwardzony ( nawierzchnia asfaltowa ). Wzdłuż zachodniej granicy działki ukształtowana jest niewielka skarpa. Teren działki jest ogrodzony a istniejący wjazd na teren działki zlokalizowany jest od strony północnej.
Połączenie działki z drogą publiczną ( Ul. Parkowa o nawierzchni asfaltowej) stanowi dojazd na działce nr 140/6, AM-2, obręb Kobierzyce . Parametry dojazdu:
- jezdnia asfaltowa o szerokości ok. 5m
- jednostronny chodnik
3. Na terenie działki zlokalizowana jest zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej oraz linia kablowa oświetleniowa biegnące wzdłuż dłuższego boku hali sportowej. Istniejący garaż zaopatrzony jest w zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej .która wpięta jest do istniejącego wpustu w południowo -zachodnim narożniku działki.
4. OPIS ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
4.1 Rozbiórka istniejącej nawierzchni w obrysie planowanego budynku.
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od rozbiórki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez mechaniczne wycięcie obrysu projektowanego garażu i wywiezienie powstałego gruzu.
4.2 Zamawiający dopuszcza mechaniczne korytowanie oraz zasypanie kruszywem wykopu ze szczególnym uwzględnieniem stanu nawierzchni poboczy, nasadzeń, trawników po których b(R)dzie przejeżdżał sprzęt mechaniczny. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenach przylegających bezpośrednio bądź pośrednio do budowanego chodnika - całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
4.3 Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca własnym staraniem, własną siła roboczą i na własny koszt dokonał korytowania, wybrania oraz wywiezienia urobku. Wykonawca powinien zabezpieczyć teren oraz elementy znajdujące się w bliskim otoczeniu prowadzonych prac.
4.4. Prace budowlane.
Należy wykonać betonowe stopy fundamentowe pod każdy słupek stalowy konstrukcji garażu . Stopy z betonu C20/25 (B25), dozbrojone stalą B500B oraz S235JR. Posadowienie stóp na poziomie - 0,9 m w stosunku do terenu istniejącego.
Należy wykonać nową nawierzchnię wewnątrz garażu z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie stabilizowanej. Kolor kostki betonowej - szary, wzór kostki betonowej - cegiełka (prostokąt). Warstwy nowej podbudowy należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania kształtując spadki wewnątrz oraz na zewnątrz obiektu. Nawierzchnię garażu po obwodzie zamknąć obrzeżem betonowym 8x30x100 ułożonym na podsypce cementowo piaskowej . W świetle bramy wjazdowej należy ułożyć na płasko krawężnik najazdowy 15x22 dostosowując jego poziom do istniejącej nawierzchni asfaltowej.
Należy wykonać montaż konstrukcji stalowej opisanej w punkcie 5 wraz obróbkami stalowymi, rynnami i rurami spustowymi. Należy dostarczyć i zamontować w nowej konstrukcji stalowej garażu stalową bramę wjazdową oraz drzwi stalowe zewnętrzne.
5. OPIS ROBOT KONSTRUKCYJNYCH
5.1 Konstrukcja obiektu zabezpieczona farba antykorozyjną, zaprojektowana jako szkieletowa, stalowa, o profilu zamkniętym słupowo-ryglowym na planie prostokąta z dachem dwuspadowym. Konstrukcja składa się z 13szt. (4xS1 60/60/4mm, 9xS2 60/40/3mm) stalowych słupów połączonych ryglami (8xR1 60/40/3mm, 24xR2 30x40x3) oraz dźwigarami (4x D1). Zadaszenie należy pokryć blachą trapezową o wysokości 35 mm, dodatkowo pokrytą powłoką antykondensacyjną (filc). Ściany elewacyjne należy wykonać z blachy trapezowej wys. 35 mm w układzie poziomym.
5.2 Pokrycie konstrukcji (w tym drzwi oraz bramy dwuskrzydłowej) projektuje się z blachy trapezowej o grubości 0.35 mm. Kolor RAL 7016. Blachę należy układać w pozycji ,,pozytyw". Blachę należy mocować do rygli płatwi w każdej fałdzie kołkami wstrzeliwanymi, systemowymi . Krawędzie blach trapezowych należy łączyć między sobą wkrętami samowiercącymi, systemowymi M4.8><16 co 250 mm.
5.3 Brama dwuskrzydłowa oraz drzwi boczne wyposażone w zamki wraz z wkładkami w ilości po dwie sztuki. Do każdej wkładki zamka łucznikowego Zamawiający wymaga zastosowania po min. 5 kluczy.
5.4 Krawędzie dachu po stronie ścian szczytowych należy skutecznie zabezpieczyć obróbką blacharska (opierzeniem) trwale sprzężoną z konstrukcją dachu.
5.5 Krawędzie dachu po stronie systemu rynnowego powinny być zakończone pasem nadrynnowym prawidłowo umieszczonym na rynną. Zamawiający wymaga zastosowania systemu rynnowego PVC o wymiarze min. 120/90. Kolor systemu rynnowego RAL 7016.
5.6 Krawędź szczytowa dachu powinna być zakończona obróbką blacharska (gąsior) trwale sprzężonym z konstrukcją dachu.
5.7 Projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej powinno w skuteczny sposób odprowadzać wody deszczowe z dachu budynku. Przewody systemu rynnowego zamontowane powinny być w układzie grawitacyjnym. Projektowane przewody w układzie grawitacyjnym należy wykonać z rur o średnicy min. 090 PVC-U klasy S(SN8) ze ścianką litą. Wody opadowe zostaną sprowadzone rurami spustowymi i dalej rurą min. kd100 zostaną doprowadzone do sieci kanalizacji kd 160 opisanej powyżej. Studzienkę należy wykonać z prefabrykatów PP06OO.
5.8 Trasę kanalizacji deszczowej, rozmieszczenie studzienki kanalizacyjnej przedstawiono na planie zagospodarowania.
6. OPIS ROBÓT INSTALACYJNYCH
6.1 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą. Wykopy liniowe można wykonać mechanicznie za pomocą mini koparki. Szerokość wykopu powinna wynosić (w zależności od terenu) od 0,5 do 1,2m. Przewody nie zinwentaryzowane, a będące w ziemi należy traktować jako czynne do czasu stwierdzenia ich przeznaczenia przez osoby upoważnione (administrator hali, inspektor nadzoru).
6.2 Przewody należy układać na warstwie podsypki żwirowej o gr. 15cm. Po ich zmontowaniu, przeprowadzeniu prób i odbioru należy wykonać obsypkę i warstwę ochronną zasypki gr. 30 cm ze żwiru drobnoziarnistego(wg instrukcji producenta). Wszystkie warstwy należy zagęścić mechanicznie do stopnia zagęszczenia 95% w zmodyfikowanej skali Proctora. Do zasypywania pozostałej części wykopu można użyć grunt z wykopu.
6.3 Studzienkę rewizyjną należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce żwirowej gr. 20 cm. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków.
6.4 W miejscu nienormatywnego przykrycia kanału (przykrycie do terenu projektowanego mniejsze niż 1,2 m) należy wykonać jego ocieplenie warstwą keramzytu frakcji 10-20 mm - obsypka o wysokości 20 cm ponad wierzch rury. Keramzyt zabezpieczyć od góry folią izolacyjną np. z PVC.
7. UWARUNKOWANIA OGÓLNE I UWAGI KOŃCOWE
7.1 Materiały użyte do prac budowlanych obiektu muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących norm, posiadać cechy założone w projekcie i być poparte atestami ITB.
7.2 Wszystkie wymiary sprawdzać przed wykonaniem na miejscu budowy.
7.3 Dopuszcza się zmiany materiałowe, pod warunkiem zachowania przepisów technicznych, warunków ppoż, sanitarnych, bhp i innych.
7.4 Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP.
7.5 Roboty prowadzić i odbierać zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach wykonywania i odbioru robót budowlanych".
Postanowienie/informacje ogólne:
1. W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji powyższych prac zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie Wykonawca pokrywa samodzielnie.
2. Oferowane fabrycznie nowe elementy garażu dwustanowiskowego muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyżej i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i. in., dopuszczające do sprzedaży i użytkowania.
3. W czasie wykonywania prac budowlanych należy zbadać o:
- zachowanie wyznaczonego miejsca posadowienia garaży dwustanowiskowego
- zachowanie dopuszczanych odchyłek wymiarów
- prawidłowość wykonania dołów pod stopy fundamentowe
- poprawność ustawienia śrub kotwiących
- prawidłowość wykonania garażu (wysokość, szerokość, długość, prawidłowość montażu blach trapezowych na ścianach oraz na dachu).
4. Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Zamawiającego odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.
5. Wszystkie elementy robót nawierzchniowych, które wykazują odstępstwa od postanowień OPZ zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
6. Montaż garażu dwustanowiskowego odbywać się będzie na terenie w 100% płaskim.
7. Zamawiający dopuszcza mechaniczne wiercenie pod stopy fundamentowe ze szczególnym uwzględnieniem stanu nawierzchni poboczy, czynnych instalacji sieciowych, nasadzeń, trawników po których będzie przemieszczać się sprzęt mechaniczny. Za wszelkie szkody wyrządzone na terenach przylegających bezpośrednio bądź pośrednio do budowanego garażu dwustanowiskowego - całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
8. Dokładne uporządkowanie terenu poprzez uzupełnienie ubytków wokół obrzeży betonowych, warstwą bitumiczną oraz przywrócenie jego pierwotnego wyglądu (w tym w szczególności po wykonaniu wykopów oraz po fundamentowaniu stóp - po zakończeniu prac, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby urobek, który powstał podczas prac ziemnych przy budowie garażu dwustanowiskowego był zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, siłą roboczą oraz na koszt Wykonawcy.
9. Zamawiający wymaga gwarancji na całość zadania:
- konstrukcja, stabilność mocowania oraz powłoki malarskie - 36 miesięcy

Dokument nr: 2720/KOSiR/ZOF/13/2021

Otwarcie ofert: 5. Analiza ofert nastąpi w siedzibie KOSiR, Ul. Dębowa 20, dnia 24.11.2021 r., po godz. 10:15.
6. Otwarcie ofert jest niejawne.

Składanie ofert:
6. SKŁADANIE OFERT:
1. Ofertę ,,opieczętowany i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący zał. nr. 2, Oświadczenie Wykonawcy stanowiące zał. nr. 4 oraz podpisany i zaakceptowany projekt umowy stanowiący zał. nr. 3 należy złożyć drogą elektroniczną w postaci jednego e-maila do dnia 24.11.2021 r., do godz. 10:00 na adres e-mail: sport.kosir@sport-kobierzvce.pl. W tytule wiadomości e-mail proszę wpisać:
OFERTA CENOWA NA BUDOWĘ GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO W KOBIERZYCACH
2720/KOSiR/ZOF/13/2021

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (umowy):
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 17.12.2021 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2) Postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prowadzone będzie wg. zasad określonych w niniejszym zaproszeniu. Integralną częścią niniejszego zaproszenia stanowi Formularz oferty i projekt Umowy.
3) Ceny zaproponowane przez Wykonawców w formularzu oferty pozostają niezmienne przez okres trwania umowy.
5) Zamawiający zastrzega, że może unieważnić przeprowadzane rozpoznanie rynku bez potrzeby podawania przyczyn.
2. SPOSÓB POROZUMIEWANIA.
1) Strony w toku postępowania porozumiewają się pisemnie. Dopuszczalna jest forma porozumiewania się drogą elektroniczną (e-mailem).
2) Oświadczenia, dokumenty, wnioski, pytania oraz inne informacje uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.
5. KRYTERIA OCENY OFERT:
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: Cena oferty (brutto)
2) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Nie dopuszcza się prowadzenia między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści
3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
4) Zamawiający poprawia w ofercie
a) oczywiste omyłki pisarskie
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona W przypadku gdy okaże się, że nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych w terminie przez niego określonym.
Zleceniodawca niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
2. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny niż wskazany powyżej sposób Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.
3. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
4. Oferta złożona po terminie wskazanym w Zaproszeniu zostanie zwrócona Wykonawcy.
7. Po otwarciu ofert Zamawiający prześle Wykonawcom na adres zwrotny informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny zaproponowanej przez Wykonawcę,
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Wykonawca powinien zapoznać się z całością, dokumentów, a następnie wypełnić wszystkie miejsca do tego celu wskazane w Formularzu Oferty.
1) Wymaga się, by oferta była przygotowana na Formularzu Oferty w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
2) Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.
3) Oferta powinna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem.
4) Poza wypełnieniem miejsc do tego przewidzianych Wykonawca nie może skreślać, dopisywać ani w jakikolwiek sposób zmieniać tekstu dokumentów otrzymanych od Zamawiającego, jeśli miałoby to zmienić treść oferty.
5) Wymaga się aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
6) Cenę ofertową na realizację całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia.
7) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania (w tym podatek VAT), musi być podana w złotych
polskich cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
8) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego.
9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8.WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ WYKONAWCA (*):
1) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią łącznie warunki podane w pkt. 8.1.
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a: prowadzą działalność gospodarczą;
b: nie zalegają z opłacaniem podatków;
c: nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne; d: zaproponują realizację zamówienia zgodnie z niniejszą instrukcją;
8.2 Nie spełnienie na dzień otwarcia ofert któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
9. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub ich kserokopie (w przypadku składania w formie pisemnej muszą być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem" przez osobę/y umocowane do podpisywania oferty) jako załączniki:
a) Formularz Oferty
b) zaparafowany projekt umowy (sporządzony przez Zamawiającego) z adnotacją na ostatniej stronie ,,akceptuję" i podpisem Oferenta lub osoby umocowanej,
c) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz o niezaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
2) W przypadku braku oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 9 pkt 1) lub złożenia dokumentów w
niewłaściwej formie Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
3) Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem do złożenia ofert niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. O naniesionych poprawkach Zamawiający musi niezwłocznie powiadomić Wykonawcę. Zamawiający nie musi uzyskać zgody Wykonawcy na dokonanie poprawek, które nie dotyczą oczywistych omyłek. 4). Po otrzymaniu oferty, w trakcie jej oceny (w przypadku przedsiębiorców) pracownik merytoryczny powinien
dołączyć pobrany ze stron internetowych wydruk elektroniczny z: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub
Centralnej Ewidencji Identyfikacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).
10. INNE DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1) zadanie wskazane w niniejszym Zaproszeniu będzie realizowane za podstawie Umowy przygotowanej przez
Zamawiającego.
2) zapłata za przedmiot umowy będzie realizowana na podstawie wystawionej faktury za zrealizowaną Umowę,
3) podstawą zapłaty faktury będzie przyjęcie przez pracownika KOSiR protokołu końcowego zdawczo -odbiorczego,
4) zapłata na wskazane w fakturze VAT konto Wykonawcy, nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty wpływu
prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
4) Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów:
1) NABYWCA: Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;
2) PŁATNIK: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce
5) Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
6) Zamawiający informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielonej płatności (split payment), o której mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7) Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
11.INNE POSTANOWIENIA:
1) Oferty niespełniające warunków określonych w zaproszeniu podlegają odrzuceniu.
2) Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium przyjętym w niniejszym zaproszeniu.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny lub przeprowadzić ponowną procedurę udzjelenia zamówienia.
4) Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
5) Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
6) Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
7) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Zaproszeniu.
Kobierzyce dnia 17.11.2021 r.

Kontakt:
4) Osobą do kontaktu jest Krzysztof Nowak, tel. 691733972 , e-mail: sport.kosir@sport-kobierzyce.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.