Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa naprawy układu wentylacji

Przedmiot:

Usługa naprawy układu wentylacji

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Telefon: 56 63 98 119
sekretariat@mpo.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 56 63 98 11
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Tryb udzielenie zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego otwartego, przewidzianego dla postępowań,
których wartość szacunkowa jest niższa niż 130 000 zł, w sposób przejrzysty, proporcjonalny
i zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Do zamówienia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawdo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.l 129)
ww. ustawa nie ma zastosowania.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy układu wentylacji na kabinie sortowniczej ,,Horstmann".
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: NC/75/2021, DC/75/2021

Składanie ofert:
VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1. Ofertę należy sporządzić z należytą starannością w języku polskim, w formie elektronicznej (skan podpisanego
formularza stanowiącego załącznik 1 do Zapytania). Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzania przez
wykonawców zmian w zakresie formularza.
2. Oferta winna być podpisana przez wykonawcę zgodnie z regułami jego reprezentacji. Należy dołączyć
pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik.
3. W przypadku wprowadzania poprawek do treści oferty jeszcze przed jej złożeniem, każdą poprawkę należy
nanieść czytelnie, przekreślając wcześniejszy błędny zapis i wpisując obok niego zapis poprawny. Obok tak
sporządzonej poprawki należy umieścić podpis wykonawcy zgodny z regułami jego reprezentacji oraz wpisać datę
naniesienia poprawki.
4. Ofertę należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta elektroniczna winna
być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej - skany podpisanych dokumentów należy przesłać na
adres mailowy Zamawiającego: sekretariat@mpo.torun.pl.
W tytule maila powinna znaleźć się informacja: OFERTA_ZAPYTANIE OFERTOWE NAPRAWA
CENTRALI WENTYLACYJNEJ.
5. Oferty należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2021 do godz. 10:00 na wskazany powyżej
adres e-mail.
6. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

Miejsce i termin realizacji:
3. Naprawia winna być wykonana w terminie do 31.12.2021 r.

Wymagania:
4. Wykonawca na naprawę udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 12 m-cy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dysponują
odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia
szczególnych wymagań w tym zakresie.
V. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika.
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
X. Udzielenie zamówienia
Do wybranego Wykonawcy zostanie skierowane zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą.
XI. Postanowienia uniowy/zamówienia
1. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury za zrealizowanie usługi, dostarczonej do
Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych od dnia wykonania usługi.
2. Podstawą do dokonania płatności będzie protokół bezusterkowego odbioru urządzenia po naprawie.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane dostawy w7 terminie nie krótszym niż 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT w7 formie przelewki bankowego na konto Wykonawcy.
XII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn
na każdym etapie postępowania.
XIII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wskazane w7 ustawie Praw7o zamówień publicznych.

Uwagi:
VI. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny za realizację
całego zadania - cena 100%.

Kontakt:
IX. Sposób porozumiewania się i dane kontaktowe
W toku postępowania Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać, w tym składać wnioski i oświadczenia
pisemnie lub drogą elektroniczną. Adres e-mail Zamawiającego do korespondencji: sekretariat@mpo.torun.pl.
Osobą uprawnioną do kontaktów7 z Wykonawcami jest Pan Zbigniew Czyżniewski tel.: 691 150 088.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.