Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
192z dziś
4467z ostatnich 7 dni
17472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa piasku

Przedmiot:

Dostawa piasku

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
powiat: Toruń
Telefon: 56 63 98 119, tel.: 601 649 338
sekretariat@mpo.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 56 63 98 11
Termin składania ofert: 2021-11-19 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie DOSTAWY PIASKU NA POTRZEBY AKCJI ZIMOWEJ 2021/2022.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
- dostawa 500 Mg piasku
- spełniającego wymagania normy PN-EN 12620:2013-08E
- kruszywa ( mieszanka kruszywa naturalnego, drobna o granulacji do 4 mm
- bez zanieczyszczeń obcych klasa II
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Dokument nr: DP/74/2021

Składanie ofert:
Ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem ,, DOSTAWA piasku na potrzeby Akcji Zimowej 2021/2022 - nie otwierać przed dniem 19.11.2021 r. godz. 10:15" należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu do dnia 19.11.2021 roku, godz. 10:00

Wymagania:
II. Tryb udzielenie zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego otwartego, przewidzianego dla postępowań, których wartość szacunkowa jest niższa niż 130 000 zł, w sposób przejrzysty, proporcjonalny i zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Do zamówienia, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021 poz.l 129) ww. ustawa nie ma zastosowania.
3. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, znajdują się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dysponują odpowiednimi zdolnościami technicznymi i zawodowymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
V. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania.
2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika.
VI. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny za realizację całego zamówienia.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a uprawnienie to powinno wynikać z odpisu z KRS/CEIDG, a w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika - z odpowiedniego pełnomocnictwa.
Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
VIII. Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W toku postępowania Zamawiający i Wykonawcy będą się porozumiewać, w tym składać wnioski i oświadczenia pisemnie lub drogą elektroniczną.
X. Udzielenie zamówienia
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 do zapytania.
XI. Postanowienia umowy/zamówienia
1. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie faktury za zrealizowany transport, dostarczony do Zamawiającego nie później niż do dnia 10.12.2021.
2. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonane usługi w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej faktury VAT w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy
XII. Unieważnienie postępowania
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
XIII. Środki ochrony prawnej
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej wskazane w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
XIV. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonów)' w Toruniu pod numerem KRS 0000151221, NIP 879-016-92-80, REGON 870525973, tel. 56-63-98-119, e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl (dalej: MPO);
2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych wysyłając e-mail na adres: iod@mpo.torun.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora (jak wyżej);
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na MPO;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż 4 lata od dnia zakończenia postępowania;
5. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy;
6. Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję, wpływającą do MPO w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane: organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MPO przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.;
8. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępniane i przekazane sądom i prokuraturze, podwykonawcom MPO, czyli podmiotom z których usług MPO korzysta w ramach prowadzonej działalności w postaci banków, firm informatycznych dostarczających rozwiązania informatyczne, ubezpieczycieli, agencji reklamowych, inne podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także Gminie Miasta Toruń;
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- ich sprostowania;
- ograniczenia ich przetwarzania;
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu.
10.W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
11.Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
12.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji.
Jednocześnie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Kontakt:
Adres e-mail Zamawiającego do korespondencji: sekretariat@mpo.torun.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Wydziału Oczyszczania - Andrzej Komuda tel.: 601 649 338

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.