Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Likwidacja występujących zatorów i przewężeń wraz z wykoszeniem porostów na ciekach...

Przedmiot:

Likwidacja występujących zatorów i przewężeń wraz z wykoszeniem porostów na ciekach rzek

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni we Wrocławiu
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39
50-011 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 74 79 395,+48 71 314 39 14
ryszard.pac@wody.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 74 79 395,+4
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie zadania pt.:
Rzeki Topór, Dobra - prace interwencyjne w gminach Długołęka,
Dobroszyce
Likwidacja występujących zatorów i przewężeń wraz z wykoszeniem porostów
na ciekach Dobra i Topór.
Szczegółowy Przedmiar prac stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Dokument nr: WR.ROZ.2811.748.2021

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, do dnia 24.11.2021 r. do godz. 11.00.

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
6.1 Wykonawca musi wykazać, że:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał samodzielnie co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji lub usuwaniu zatorów na ciekach, kanałach lub rowach.
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
a) wykaz usług (załącznik Nr 3) wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty (np. protokoły odbioru, referencje itp.), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy ustalić jako cenę całkowitą dla całego zakresu zamówienia na podstawie załączonych do niniejszego zapytania dokumentów.
Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym cenę brutto w złotych polskich za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na postawie wartości netto i podatku VAT przy stawce 23% za wykonanie zamówienia. Wymagane jest podanie ceny (liczbowo i słownie) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku rozbieżności wyrażonych cyfrowo i słownie - Zamawiający jako wartości prawidłowe przyjmie wartość napisaną słownie.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (za/. nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) wykaz wykonanych usług (za/, nr 3 do Zapytania ofertowego) wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie,
c) oświadczenie o wypełnieniu obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO (zał. nr 5 do Zapytania ofertowego)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" -pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/ - w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
13.2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
a. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
b. Celem skomunikowania się z Zamawiającym Wykonawca korzysta
z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
c. Za date wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z oferta, uważa się date wczytania korespondencji na Platformie.
d. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
e. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
f. Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia
wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, Formularza wyceny ofertowej, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 15 Zapytania ofertowego). Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
g. Postępowanie pod progowe nie musi być podpisane elektronicznie - do zgłoszenia udziału w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z załącznikami.
h. Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający wszystkie pliki oferty, zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę. Podpisanie oraz złożenie oferty odbywają się po użyciu opcji ,,Podpisz ofertę".
i. Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
j. Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców
k. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
I. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
m. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
14.Termin związania ofertą: 30 dni
4. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%
Maksymalną ilość punktów - 100 uzyska oferta z najniższą ceną a pozostałe oferty otrzymają punkty wyliczone proporcjonalnie wg wzoru:
Cena najniższa ( zł )
ilość punktów za cenę oferty =-------------------- x 100 pkt
Cena oferty badanej ( zł )
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: w zakresie merytorycznym: Ryszard Pac +48 71 314 39 14 e-mail: ryszard.pac@wody.gov.pl
w zakresie formalnym:
Paulina Wawrzyniak, tel. 71 74 79 395,
e-mail: paulina.wawrzyniak@wody.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.