Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu ciek Ulga

Przedmiot:

Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu ciek Ulga

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków
powiat: Kraków
14 66 310 02
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: 14 66 310 02
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Morawskiego 5,30-102 Kraków w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości nie większej
niż 130 000 zł. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu ciek Ulga:
1. Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu
ciek Ulga -przepust prawego wału przeciwpow w km 1+200 w m. Wierzchosławice,
2. Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu
ciek Ulga - przepust prawego wału przeciwpow. W km 4+100 w m. Wierzchosławice
3. Naprawa przyczółka oraz umocnienia wylotu
ciek Ulga - przepust prawego wału przeciwpow. W km 0+400 w m. Wierzchosławice"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Dokument nr: KR.ROZ.2811.816.2021

Składanie ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowane
w formacie PDF dokumenty o których mowa wpkt. 11 niniejszego zapytania należy przesłać za
pośrednictwem Platformy - pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/ do dnia 24.11.2021
do godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 15 dni od daty podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena-100 %.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy wykonali w tym okresie, co najmniej 1 robotę o wartości min 70 tyś.
zł brutto polegająca na wykonaniu robót utrzymaniowych na rzekach lub potokach. Na potwierdzenie
spełnienia tego warunku wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 ,,Wykaz robót" oraz dowody
określające czy roboty zostały wykonane należycie (referencje lub protokoły odbioru).
b) dysponują osoba lub osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie konieczne do realizacji
zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży zał. nr 6 ,,Wykaz osób".
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia: nie jest wymagane.
9. Warunki rękojmi: 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
10. Opis sposobu obliczenia ceny: cena oferty najtańszej/cena oferty badanej x 100%.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pisemnie w postaci elektronicznej. Podpisany i zeskanowany
komplet dokumentów należy przesłać przez stronę: www.przetargi.wodv.gov.pl. Zamawiający
dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty (zał. Nr 6),
2. Wykaz robót (zał. Nr 3) wraz dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane
należycie (referencje lub protokoły odbioru),
3. Kosztorys ofertowy (zał. nr 2),
4. Wykaz osób (zał. nr 4),
5. Oświadczenie RODO o którym mowa w piet. 20 niniejszego zapytania,
6. Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis
z właściwego rejestru np. CEiDG, KRS lub pełnomocnictwo.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
https://przetarei.wody.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem Przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja dla Wykonawców.
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem
Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca
korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń,
dokumentów.
Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.:
,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -załączone
pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania
ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji
,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji
,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana aktualna
oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został
opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
14. Termin związania ofertą: 15 dni.
15. Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi
90 000 zł brutto.
16. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych
bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym Wykonawcę.
W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty
zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonych
ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia punktów w ramach
kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania
ofertowego,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na realizację zamówienia,
- wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez udzjelenia
zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez
podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
19. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: złożenie
oferty jest jednoznaczne z akceptacją wzoru umowy zał. nr 5 do zapytania ofertowego.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Dominik Stachura tel. 14 66 310 02

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.