Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż paneli podłogowych

Przedmiot:

Dostawa i montaż paneli podłogowych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
ul. Stefana Czarnieckiego 19
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel.: (+48) 18 443 54 64,18 442 13 54, tel. 18 443 54 64 w. 43
nowysacz@psse.malopolska.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (+48) 18 443 5
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWYM SĄCZU
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz
ul. Stefana Czarnieckiego 19, zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawa i montaż paneli
podłogowych w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym
Sączu, przy Ul. Stefana Czarnieckiego 19.
Zamówienie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 tysięcy
złotych. Badanie rynku potencjalnych wykonawców umowy w postępowaniu prowadzonym na
podstawie art. 2 pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019r., póz. 2019 z późn. zm.), zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
obowiązującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 tyś. zł."
I. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli podłogowych w budynku
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, przy Ul. Stefana
Czarnieckiego 19, dotyczy ośmiu pokoi.
1 pokoj:
- panele 13,469m2
- listwy 6 szt.
- akcesoria 20 szt.
- podkład + folia 13m2
- kołki lop.
- montaż 13,5m2
2 pokoi:
- panele 13,469m2
- listwy 6 szt.
- akcesoria 19 szt.
- podkład + folia 13m2
- kołki lop.
- montaż 13,5m2
3 pokoi:
- panele 19,948m2
- listwy 10 szt.
- akcesoria 26 szt.
- podkład + folia 19m2
- kołki lop.
- montaż 20m2
4 pokoi:
- panele 26,432m2
- listwy 9 szt.
- akcesoria 21 szt.
- podkład + folia 26m2
- kołki lop.
- montaż 26,5m2
5 pokoi:
- panele 15/958m2
- listwy 7 szt.
- akcesoria 17 szt.
- podkład + folia 15m2
- kołki 1 op.
- montaż 16 m2
6 pokoi:
- panele 13/964m2
- listwy 7 szt.
- akcesoria 17 szt.
- podkład + folia 13m2
- kołki 1 op.
- montaż 14m2
7 pokoi:
- panele 15/958m2
- listwy 7 szt.
- akcesoria 17 szt.
- podkład + folia 15m2
- kołki 1 op.
- montaż 16m2
8 pokoi:
- panele 26,932m2
- listwy 9 szt.
- akcesoria 21szt.
- podkład + folia 26m2
- kołki 1 op.
- montaż 27m2
9 pokoi:
- panele 11,2224 m2
- listwy 7 szt.
- akcesoria 16 szt.
- podkład + folia 11 m2
- kołki 1 op.
- montaż 12m2
10 pokoi:
- panele 11,2224 m2
- listwy 7 szt.
- akcesoria 16 szt.
- podkład + folia llm2
- kołki 1 op.
- montaż 12m2
Zamawiający wymaga, aby panel spełniał minimalne parametry:
Klasa użyteczności: 32
Grubość: 8 mm

Fuga: Czterostronna
Format deski: Classic
Gwarancja: 20 lat
Cechy szczególne: Właściwości antystatyczne.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 24 miesięcy gwarancji na przedmiot
zamówienia od daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zakupionego towaru
w zależności od wysokości posiadanych środków. Zamawiający podpisze umowę
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert.
Wykonawca będzie wytwórcą odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
0 odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. póz. 797, 875.) i będzie zobowiązany do wywozu
1 zagospodarowania na własny koszt odpadów powstałych w toku realizacji zamówienia oraz na każde
wezwanie Zamawiającego ma obowiązek udokumentować sposób gospodarowania tymi odpadami, jako
warunek dokonania odbioru realizowanego zamówienia.
Do obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia należy:
a) przeprowadzenie prac przygotowawczych związanych z przygotowaniem podłoża pod montaż
wykładzin i paneli
b) montaż dostarczonych wykładzin i paneli
c) wskazanie zakresu długości i warunków gwarancji na wmontowane materiały.

Dokument nr: AD.2601.491.2021.MD

Otwarcie ofert: Z uwagi na stan epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej otwarcie ofert nastąpi w dniu:
22 listopada 2021r. o godz. 11:30 w siedzibie PSSE w Nowym Sączu przy Ul. Stefana
Czarnieckiego 19, pok. nr 35, w sposób i na zasadach określonych obowiązującymi w dniu
22 listopada 2021r. przepisami prawa.

Składanie ofert:
7. Ofertę, po dokładnym sprawdzeniu kompletności i prawidłowości zawartych w niej informacji
należy złożyć Zamawiającemu:
o drogą pocztową (list polecony, poczta kurierska) na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz Ul. Stefana Czarnieckiego 19,
o za pośrednictwem poczty elektronicznej: nowysacz@psse.malopolska.pl wiadomość powinna
być zatytułowana ,,Oferta dostawę i montaż paneli podłogowych w budynku
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu, przy Ul. Stefana
Czarnieckiego 19, AD.2601.491.2021.MD".
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę zawierającą wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 22 listopada 2021 roku do
godz. 11;00.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: od dnia 27 grudnia 2021r.

Wymagania:
III. Wymagane dokumenty od Wykonawcy:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 3 do Zaproszenia) - oryginał dokumentu podpisany przez
osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do składanej oferty Wykonawca winien załączyć niżej wymienione dokumenty:
1) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą obowiązku informacyjnego - Załącznik nr 2 do
zaproszenia.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
faksem pod nr 18 443 57 32 lub pocztą elektroniczną na adres: nowysacz@psse.malopolska.pl.
Każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do złożenia oferty.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
5. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi
zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W celu właściwego oszacowania kosztów demontażu i przygotowania podłoża pod montaż nowych
elementów Zamawiający wymaga, aby zainteresowani Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w budynku
przy ul. Stefana Czarnieckiego 19, 33-300 Nowy Sącz. Przeprowadzenie wizji lokalnej jest możliwe po
uprzednim umówieniu się telefonicznym z Panią Magdaleną Daniel, tel.: 18 443 54 64 wew. 43.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego.
OFERTY, KTÓRE WPŁYNĄ PO TYM TERMINIE, NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
VII. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamawiający dokonując oceny ofert będzie brał po uwagę: cenę oferty brutto.
Oferta najkorzystniejsza - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty
i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta
o najniższej cenie brutto. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczone na
stronie internetowej i w BIP Zamawiającego.
VIII. ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Kontakt:
IV. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Kierownik Sekcji Administracyjno-
Technicznej Pani Magdalena Daniel, tel. 18 443 54 64 w. 43 w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 14:00, fax. 18 443 57 32,
e-mail: ad.nowysacz@psse.malopolska.pl;

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.