Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie instalacji gazowej oraz zmiana źródeł ciepła

Przedmiot:

Wykonanie instalacji gazowej oraz zmiana źródeł ciepła

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
ul. Dr. Emila Warmińskiego 18
85-950 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
tel.: 52 58 56 102, tel.: (52) 58-56-396, tel.: (52) 58-56-390
budynki.IAS.Bydgoszcz@mf.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 52 58 56 102,
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, działając jako Zamawiający,
zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót dla zadania ,,Wykonanie
instalacji gazowej oraz zmiana źródeł ciepła do celów grzewczych w budynkach
Oddziału Celnego II w Bydgoszczy przy Ul. Dalekiej 9, 85-152 Bydgoszcz".
Szczegóły dotyczące zamówienia:
I. Przedmiot i termin realizacji zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazowej oraz zmiana źródeł
ciepła do celów grzewczych w budynkach Oddziału Celnego II w Bydgoszczy przy
ul. Dalekiej 9, 85-152 Bydgoszcz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa,
STWiOR oraz przedmiar, stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: 0401-ILN.261.19.2021

Składanie ofert:
1.Ofertę w formie kosztorysu ofertowego należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną
na adres: budynki.ias.bydgoszcz@mf.gov.pl w terminie do dnia 23.11.2021 r. do godz.
10:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 20 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
II. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca składa Ofertę w formie formularza ofertowego - Załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia. Wykonawca określi cenę oferty sporządzając Kosztorys
ofertowy przygotowany na podstawie kosztorysu nakładczego. Podstawą obliczenia
ceny oferty jest przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 3 oraz dokumentacja
projektowa i STWiOR (Załącznik nr 2 do zaproszenia). Cenę oferty wynikającą
z Kosztorysu ofertowego Wykonawca przeniesie do Formularza ofertowego -
Załącznika nr 1.
2. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
3. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
b) oświadczenia stanowiące Załączniki nr 4, 5 do niniejszego zaproszenia.
2. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej jednostki skarbowej i uzyskał, na
swoją odpowiedzialność i ryzyko, dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania
oferty, wykonania zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej będzie możliwe w dni robocze,
w godzinach od 7.00 do 13.00, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt
dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
III. Kryteria wyboru oferty
Jedynym kryterium wyboru Oferty jest cena brutto zamówienia.
IV. Udzielanie wyjaśnień i informacji
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia
do złożenia oferty.
2. Wszelkie zapytania i odpowiedzi Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą
telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Złożone przez Wykonawcę dokumenty nie podlegają zwrotowi.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie zalegają z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione
i podpisane oświadczenie wg Załącznika nr 4 do niniejszego zaproszenia.
2) nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami. Na potwierdzenie tego faktu Wykonawca składa wypełnione i
podpisane oświadczenie wg Załącznika nr 5 do niniejszego zaproszenia.
VII. Realizacja
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zamówienia bez
podania przyczyny.
2. Zamawiający wymaga, aby przez cały czas realizacji umowy Wykonawca
zatrudniał co najmniej jednego pracownika realizującego zadanie na podstawie
umowy o pracę. Powyższy zapis nie dotyczy Wykonawców prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą (którzy nie zatrudniają Pracowników) oraz
spółek cywilnych tzn. umów cywilnoprawnych tzn. umów zleceń, jak i umów
o pracę.
3. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie poproszony
o podpisanie umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 6 w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

Uwagi:
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie: www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl i w siedzibach jednostek
(klauzula informacyjna RODO). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod.bydgoszcz@mf.gov.pl lub tel. (52) 325 62 01.
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej
w Bydgoszczy
VIII. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Izba Administracji
Skarbowej w Bydgoszczy (IAS w Bydgoszczy) z siedzibą przy ul. Dr. E.
Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, nr tel. 52 32-56-161, adres e-mail:
ias.bydgoszcz@mf.gov.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod.bydgoszcz@mf.gov.pl lub listownie na adres Izba Administracji Skarbowej
w Bydgoszczy, ul. Dr. E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz z dopiskiem IOD.
3. IAS w Bydgoszczy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe
w następujących celach:
? zawarcia i realizacji umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),
? spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
4. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane, które pochodzą
bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane w Pani/Pana imieniu, są to m. in.
podstawowe dane identyfikacyjne, dane kontaktowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
prowadzonej przez IAS w Bydgoszczy w formie papierowej i elektronicznej
przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy.
W przypadku niepodania danych określonych w umowie, nie będzie możliwe jej
zawarcie.
7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie podlega zautomatyzowaniu, a więc nie wiąże
się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.
8. W związku z przetwarzaniem przez IAS w Bydgoszczy Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
? dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że
udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani
naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany
jest IAS w Bydgoszczy;
? sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
? usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO, jeśli IAS w
Bydgoszczy nie będzie zobligowana przepisami prawa do ich przetwarzania,
? ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez IAS w Bydgoszczy Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z udziałem wykonawcy w niniejszym postępowaniu,
Wykonawca składa oświadczenie, którego treść została zamieszczona w ust. 2 pkt
6 formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kontakt:
3. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego :
a) Specjalista - Katarzyna Mycyk
katarzyna.mycyk@mf.gov.pl , tel.: (52) 58-56-396.
b) Starszy inspektor - Grzegorz Leśniak
grzegorz.lesniak@mf.gov.pl, tel.: (52) 58-56-390,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.