Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasta Przysucha Przysuska Służba Komunalna
ul. Skarbowa 3;
26-400 Przysucha
powiat: przysuski
tel.: 483757885, tel. 48 6752823
pskoprzysucha@wp.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przysucha
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 483757885, tel
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha w okresie zimowym 2021-2022.

Nazwa zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha w okresie zimowym 2021-2022. Zakres zamówienia obejmuje systematyczne, całodobowe utrzymanie przejezdność dróg gminnych, dróg wewnętrznych, przystanków, miejsc postojowych, chodników w okresie zimowym. Usługa polega na obustronnym odśnieżaniu jezdni dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni oraz likwidacji gołoledzi.

3.1. W ramach zimowego utrzymania dróg wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1) zmniejszenia lub ograniczania zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi;

2) prowadzenia akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych -- o pady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.:

3) utrzymywania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków:

4) prawidłowej organizacji pracy w celu uniknięcia zakłóceń w ruchu drogowym, aby odgarnięty śnieg nie powodował utrudnień w komunikacji pieszych oraz nie utrudniał wjazdów i wyjazdów;

5) pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i każdorazowym uzgadnianiu zasadności wykonania usług;

6) przedkładania zamawiającemu potwierdzenia wykonywanych prac wg Wykonanie usługi potwierdza sołtys z danej miejscowości lub pracownik Zamawiającego;

7) prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania dróg zawierającej: co najmniej datę wykonania usługi, nazwę miejscowości, ilość kilometrów dróg, na których wykonywano poszczególne usługi: odśnieżanie obustronne;

8) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie usług/kontakt z zamawiającym w zakresie zimowego utrzymania dróg, wyposażonej w telefon komórkowy, z którą winien być kontakt przez całą dobę. Wykonawca wskaże właściwą osobę oraz numer telefonu w dniu podpisania umowy;

9) zapewnienia wykonania usług przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi lub ciągnikami rolniczymi, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym;

10) całodobowej dyspozycyjności osób prowadzących akcję zimowego utrzymania dróg;

11) ilość kilometrów dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w poszczególnych sołectwach w sezonie zimowym 2021-2022 będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

12) rozpoczęcie każdej akcji zimowego utrzymania dróg nastąpi na wezwanie Zamawiającego w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

3.2. Zakres obowiązków wykonawcy określa wzór umowy będący załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

3.3. Lokalizacja, stan prawny, opis terenu objętego realizacją usługi. Wykaz sołectw objętych zimowym utrzymaniem, w poszczególnych miejscowościach, stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. Wynagrodzenie wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od faktycznie odśnieżonych i posypanych długości dróg pomnożonych przez stawkę cenową określoną w formularzu ofertowym.

Dokument nr: PSK.271.5.2021

Otwarcie ofert: 12. Termin otwarcia ofert.

12.1. Otwarcie ofert nastąpi 22 listopada 2021 r. godz. 10.30

Składanie ofert:
11. Sposób składania ofert.

11.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych odpowiednio na:

1) Odśnieżanie dróg gminnych.

2) Likwidacja gołoledzi czyli posypywanie ulic mieszanką solno - piaskową, załadunek wykonawcy.

11.2. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 3 w siedzibie Zamawiającego Przysuska Służba Komunalna, Ul. Skarbowa 3, 26-400 Przysucha

11.3. Oferta powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Na kopercie powinien być umieszczony napis :Oferta na realizację zadania pod nazwą: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Przysucha w okresie zimowym 2021-2022. Nr ref. postępowania: PSK.271.5.2021.

11.4. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 22 listopada 2021 r. godz. 10.00, w przypadku ofert przesłanych pocztą (kurierem) decyduje data i godz. wpływu do Zamawiającego.

11.5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Bez otwierania zostaną zwrócone oferentowi.

Miejsce i termin realizacji:
5.Termin realizacji zamówienia - od daty zawarcia umowy do 30 kwietnia 2022 roku.

Wymagania:
6.Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Warunki udziału w postępowaniu i otrzymania zamówienia:

8.1. Dysponowanie odpowiednią bazą sprzętową zlokalizowaną w odległości umożliwiającej dotarcie do realizacji zamówienia w czasie nie dłuższym niż 1 godzina.

8.2. Dysponowanie osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia w szczególności dysponowania osobami posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do obsługi sprzętu.

8.3. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

8.4. Złożenie najkorzystniejszej cenowo oferty zgodnie z wymogami Zamawiającego.

9. Kryteria oceny ofert.

9.1. Cena ofert: - 100 %.

10. Istotne postanowienia umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą: Wzór umowy - załącznik nr
13. Ocena ofert.

13.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium - cena 100 % oddzielnie dla każdej części, to jest:

1) Odśnieżanie dróg gminnych.

2) Likwidacja gołoledzi czyli posypywanie ulic mieszanką solno - piaskową, załadunek wykonawcy

13.2. Informację o wynikach postępowania i ewentualnym wyborze wykonawcy zamawiający przekaże poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.gminaprzysucha.pl , wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie dodatkowo poinformowany pocztą elektroniczną.

14. Unieważnienie postępowania.

14.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu,

3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną będą przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,

14.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Kontakt:
15.Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia udziela: Zbigniew Augustyniak, Dyrektor Przysuskiej Służby Komunalnej, tel. 48 6752823; e-mail: pskoprzysucha@wp.pl w godz.: 7.30 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.