Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Prowadzenie czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Prowadzenie czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2
35-061 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Telefon: 17 786 35 49, Tel.: 791 064 400
sekretariat@pfr-podkarpackie.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 17 786 35 4
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące realizacji zadania pod nazwą
,,Prowadzenie czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej polegających na konserwacji, przeglądach, i usuwaniu
usterek oraz zakupie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, a także doraźnych prac
konserwacyjno-naprawczych przy instalacji C.O. w budynku kamienicy przy Ul. Króla
Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie."
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Rzeszowie, niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. ,,Prowadzenie
czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu klimatyzacji i
wentylacji mechanicznej polegających na konserwacji, przeglądach, i usuwaniu usterek oraz zakupie i
montażu urządzeń klimatyzacyjnych, a także doraźnych prac konserwacyjno-naprawczych przy
instalacji C.O. w budynku kamienicy przy Ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie."
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasad zawartych
w Regulaminie udzielania zamówień publicznych przez Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości szacunkowej poniżej 130.000,00 zł.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Rodzaj zamówienia: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji układów chłodzących,
urządzenia klimatyzacyjne, obsługa instalacji grzewczych
2. Nazwa zamówienia: realizacja zadania pn. ,,Prowadzenie czynności serwisowo-
eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu klimatyzacji i wentylacji
mechanicznej polegających na konserwacji, przeglądach, i usuwaniu usterek oraz zakupie i
montażu urządzeń klimatyzacyjnych, a także doraźnych prac konserwacyjno-naprawczych przy
instalacji C.O. w budynku kamienicy przy Ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie."
5. Opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy o ,,Prowadzenie czynności serwisowo-
eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej
polegających na konserwacji, przeglądach, i usuwaniu usterek oraz zakupie i montażu urządzeń
klimatyzacyjnych, a także doraźnych prac konserwacyj no-naprawczych przy instalacji C.O. w
budynku kamienicy przy Ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie", stanowią załączniki do
niniejszego zapytania.
8. Zaleca się, aby Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia przed złożeniem oferty dokonał
oględzin miejsca realizacji zadania, w celu poznania uwarunkowań prowadzenia prac, za uprzednim
powiadomieniem Zamawiającego - od poniedziałku do piątku w godz.ch od 9.00 - 15.00.
9. Termin realizacji umowy: zgodnie z Harmonogramem serwisowo - kosztowym: klimatyzacja,
wentylacja, c.o. i wod.-kan. - PFR sp. z o.o. 2021 -2024, stanowiącym załącznik do Umowy o
,,Prowadzenie czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej polegających na konserwacji, przeglądach, i usuwaniu usterek
oraz zakupie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, a także doraźnych prac konserwacyjno-
naprawczych przy instalacji C.O. w budynku kamienicy przy Ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2 w
Rzeszowie",
10. Wykonawca zobowiązany jest do udzjelenia na zadanie stanowiące przedmiot umowy gwarancji
zgodnie ze informacjami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania ofertowego.
12. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

CPV: 50730000-1, 39717200-3, 50721000-5, 50800000-3, 50700000-2

Dokument nr: 11/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r. o godz. 14:00,
w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć: osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską na adres:
o Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o., Ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2, 35-061 Rzeszów
4. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 24.11.2021 r. o godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt zlokalizowany pod adresem: Ul. Króla Kazimierza 7 lok. 2,
35-061 Rzeszów, budynek 3 kondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem w zwartej zabudowie
śródmiejskiej.

Wymagania:
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY ICH SPEŁNIENIA:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się następujący Wykonawcy:
a) osoby fizyczne,
b) osoby prawne,
c) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy:
a. zapewnia odpowiedni potencjał kadrowy - dysponują osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia na podstawie umowy o prace, umów cywilnoprawnych, umowy z
podwykonawcami, ti.
o co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacji w zakresie
naprawy i obsługi urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje
kontrolowane oraz obrót tymi substancjami, certyfikaty personelu i certyfikat
przedsiębiorcy F-gazowy;
o co najmniej 1 osobę posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne G I
Eksploatacja i Dozór (w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu)
do 1 kV,
o co najmniej 1 osobę posiadającą aktualny certyfikat f-gazów.
Powyższy warunek będzie weryfikowany na podstawie składanego przez Wykonawcę
Oświadczenia Wykonawcy dotyczące potencjału kadrowego (wg załącznika nr 6 do
niniejszego zapytania ofertowego).
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia prawidłowe wykonanie
robót budowlanych objętych niniejszym zapytaniem.
c. nie są powiązani osobowo łub kapitałowo z Zamawiającym.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie są powiązani z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą
być udzielne podmiotom powiązanym osobowe lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów
prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Powyższy warunek dotyczący braku powiązań kapitałowych lub osobowych weryfikowany będzie na
podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych i osobowych - według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie
kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały dołączone do oferty i czy
spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych
oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej fonnie lub niezgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy,
z wyjątkiem wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą
a Zamawiającym/Partnerem projektu, kiedy to Wykonawca zostanie wykluczony z udziału
w postępowaniu.
3. Do wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania ofertowego), należy dołączyć:
o Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych {załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania ofertowego).
o Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków
informacyjnych wynikających z RODO {załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
ofertowego).
o Oświadczenie Wykonawcy dotyczące potencjału kadrowego {załącznik nr 6 do
niniejszego zapytania ofertowego).
o Pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisuje osoba upoważniona.
Wszystkie składane przez Wykonawcę dokumenty powinny zostać złożone w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez opatrzenie każdej
strony kopii dokumentów klauzulą ,,Za zgodność z oryginałem", aktualną datą oraz własnoręcznym
podpisem Wykonawcy. Powyższy sposób poświadczenia za zgodność dotyczy każdej strony
dokumentu osobno, przedstawianego jako kserokopia. Potwierdzenia za zgodność dokonuje osoba do
tego upoważniona, która podpisuje ofertę.
Wybrany Wykonawca może być zobowiązany przed podpisaniem umowy do przedstawienia
oryginałów dokumentów/dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
Zamawiający na etapie przed podpisaniem umowy z wybranym w postępowaniu ofertowym
Wykonawcą, może żądać przedstawienia od Wykonawcy dodatkowych dokumentów
potwierdzających zgodność oświadczeń ze stanem faktycznym.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE (WAGA)
1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:
Kryterium Cena: 100 %
Sposób oceny ofert:
Ocenie podlegają jedynie oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z ubiegania się
o udzielenie zamówienia, które następnie nie zostały odrzucone (zostały złożone w terminie i spełnią
wymogi określone w zapytaniu ofertowym). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów, wyliczoną według następującego wzoru:
Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w Kryterium Cena wynosi: 100 punktów.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę lub brakiem złożenia
wymaganych przez Zamawiającego dokumentów przed podpisaniem umowy, Zamawiający może
zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta
uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej na wzorze załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
2. Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe powinny zawierać wszystkie wymagane
treścią niniejszego zapytania ofertowego dokumenty i załączniki.
Ofertę wraz załącznikami należy złożyć:
osobiście lub pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską w zamkniętej kopercie opatrując dopiskiem:
,,Prowadzenie czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi systemu
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej polegających na konserwacji, przeglądach, i usuwaniu
usterek oraz zakupie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, a także doraźnych prac
konserwacyjno-naprawczych przy instalacji C.O. w budynku kamienicy przy ul. Króla
Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie."
Oferty złożone po tym
terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia). O terminie złożenia oferty
decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
VI. WYMOGI DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY:
1. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej na wzorze załączonym do niniejszego
zapytania.
2. Oferta powinna bezwzględnie odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na zaoferowaną cenę.
4. Nieodłączny element oferty stanowią załączniki wymienione w pkt 1II.3 niniejszego zapytania
ofertowego.
5. Wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Oferenta.
7. Oferowana cena winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
uwzględniając wszystkie wymogi przedstawione w zapytaniu ofertowym, szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej.
8. Koszty wszelkich materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia Oferent
zobowiązany jest uwzględnić w cenie ofertowej.
9. Wskazane przez Wykonawcę cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za realizację
przedmiotu zamówienia.
10. Oferta musi być wypełniona odręcznie lub komputerowo, przy czym w przypadku wypełnienia
odręcznego należy tego dokonać w sposób czytelny.
11. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane.
12. Każda strona oferty i załączników zawierająca jakąkolwiek treść musi zostać parafowana.
13. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim. Postępowanie ofertowe prowadzone jest
języku polskim.
14. Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym
Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie
zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym. W razie podpisania oferty przez pełnomocnika -
wymagane jest przedłożenie do oferty pełnomocnictwa.
15. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą zostać stale spięte.
16. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
17. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zamieszczając na niej adnotację:
,,Prowadzenie czynności serwisowo-eksploatacyjnych w zakresie kompleksowej obsługi
systemu klimatyzacji i wentylacji mechanicznej polegających na konserwacji, przeglądach, i
usuwaniu usterek oraz zakupie i montażu urządzeń klimatyzacyjnych, a także doraźnych
prac konserwacyjno-naprawczyeh przy instalacji C.O. w budynku kamienicy przy ul. Króla
Kazimierza 7 lok. 2 w Rzeszowie."
18. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia upływu
terminu na złożenie ofert.
19. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
20. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VII. SPOSÓB OCENY OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodnie z treścią niniejszego
zapytania ofertowego. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać któregokolwiek z wymogów
formalnych określonych i wyszczególnionych w niniejszym zapytaniu ofertowym, lub zostanie
złożona po terminie, zostanie odrzucona (za wyjątkiem powiązań kapitałowych lub osobowych
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą, których wystąpienie powoduje wykluczenie Wykonawcy
z udziału w postępowaniu). Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia.
2. Oferta zostanie odrzucona w przypadkach, gdy: - jest nieważna na podstawie innych
przepisów, - jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, - zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, - została złożona w warunkach czynu
nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, - została złożona wraz z inną ofertą przez tego samego
Wykonawcę, - wykonawca w terminie nie wyjaśnił treści oferty lub wyjaśnienia zostały
uznane za niewystarczające, lub nie przedłożył wymaganych dokumentów.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który złożył ofertę, jeżeli
zaoferowana cena przekroczy wielkość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o
takiej samej cenie brutto, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane pierwotnie w złożonych ofertach.
6. W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert i załączonych dokumentów oraz może wzywać o uzupełnienie dokumentów
z zastrzeżeniem, że wyjaśnienia nie mogą prowadzić do nieuprawnionej zmiany oferty.
7. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w szczególności w przypadku gdy
cena będzie niższa o 30% od wartość zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że
oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający oceniając
wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody
wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki
wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oiyginalność projektu wykonawcy oraz wpływ
pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia.
8. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną poinformowani o wyniku postępowania na
stronie internetowej Zamawiającego: www.pff-podkarpackie.pl
9. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje wybranego
Wykonawcę o terminie oraz sposobie podpisania umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego.
Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli: - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej
odrzuceniu, - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zmawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że
prowadzenie postępowania i wykonania zamówienia nie leży w interesie zamawiającego, czego nie
można było przewidzieć wcześniej, - środki finansowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane lub zostały
przeznaczone na inne zadanie. Wykonawcom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia z tego tytułu oraz nie przysługuje odwołanie.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapytania ofertowego.
3. Zapytania mogą być przesłane do Zamawiającego na następujący adres e-mail: ksurmacz@pfr-
podkarpackie.pl.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem
ofertowym i umieści je na stronie internetowej www.pfr-podkarpackie.pl bez wskazania źródła
zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i dostarczone Zamawiającemu przed
upływem połowy terminu składania ofert.
5. Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie zapewniony jednakowy,
równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.
IX. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU
PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Warunki zmiany umowy zostały określone w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego tj. w
umowie.

Kontakt:
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi
na zapytania Wykonawców jest:
Kamila Surmacz
e-mail: ksurmacz@pfr-podkarpackie.pl
Tel.: 791 064 400

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.