Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont pustostanu lokalu mieszkalnego

Przedmiot:

Remont pustostanu lokalu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70
01-225 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 495 81 00, fax. 22 495 84 57
jstanczuk@zgnwola.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 495 81 00, f
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
remont pustostanu lokalu mieszkalnego będącego w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanym przez ZGN Wola TZOM Młynów (1 pustostan)
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie remontu pustostanu znajdującego się w budynku mieszkalnym Górczewska 27/35 lok. 82, będącego w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanym przez ZGN Wola TZOM Młynów (1 pustostan)

Dokument nr: TM.26.16.225.2021

Otwarcie ofert: 8. Miejsce i termin otwarcia oferty:
Badanie i ocena złożonych ofert nastąpi w dniu 22.11.2021 r., o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
1) ofertę należy złożyć do dnia 22.11.2021, do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 2
2) dopuszcza się złożenie oferty:
- w formie pisemnej na adres: TZOM Młynów, Ul. Wawelberga 15,
01-188 Warszawa*
- za pośrednictwem faksu: ...*
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: jstanczuk@zgnwola.waw.pl*

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: Od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2021 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie kierował się kryterium: Cena-100%
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru -* zał. nr 1 do oferty;
2) zaparafowany wzór umowy - zał. nr 2 do oferty;*
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna uwzględniać i zawierać następujące elementy:
1) wartość dostawy*/ustugi*/roboty budowlanej* określoną na podstawie przedmiotu zamówienia;
2) obowiązujący podatek od towarów i usług (VAT);
3) wartość cenową należy podać w walucie polskiej (złotych) zapisaną liczbowo oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
4) wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
5) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę,--dostawę, robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji umownej.
7., Opis sposobu przygotowania oferty:
i) ofertę w formie pisemnej należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,oferta na: remont pustostanu lokalu mieszkalnego będącego w 100% własnością m.st. Warszawy, administrowanym przez ŻGN Wola TZOM Młynów";
2) oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia; formularz ofertowy należy wypełnić czytelną i trwałą techniką;
3) oferta może być złożona na druku innym niż ten, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, pod warunkiem, że zawiera wszystkie elementy zawarte w załączonym wzorze oferty.
10. Informacje dodatkowe:
1) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, informacje dotyczące: kwoty, jaka została przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, zaoferowanych cen i innych elementów podlegających ocenie;
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy;
3) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą;
4) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny bez wyboru Wykonawcy.

Kontakt:
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
Elżbieta Łakomy, tel. (22) 49-58-257, e-mail:elakomy@zgnwola.waw.pl Jowita Stańczuk, tel. (22) 49-58-259, e-mail:jstanczuk@zgnwola.waw.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.