Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wyposażenia technicznego oraz jego instalacja, uruchomienie oraz integracja z...

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia technicznego oraz jego instalacja, uruchomienie oraz integracja z infrastrukturą szkolną, niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 12 im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku
ul. Brzozowa 3
09-402 Płock
powiat: Płock
tel/fax 24 364 31 90(91)
zakupy@sp12plock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Płock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel/fax 24 364 31 90
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert 01/LP/Audio-Video/SP12/2021
dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000 PLN na do
składania ofert na realizację programu ,,Laboratoria Przyszłości" w zakresie wyposażenia w sprzęt audio-video.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku przy Ul. Brzozowej 3 wyposażenia
technicznego oraz jego instalacja, uruchomienie oraz integracja z infrastrukturą szkolną, niezbędnego do rozwoju
umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca zapewnia co najmniej 24 miesięczną gwarancję na dostarczony sprzęt, autoryzowany serwis na terenie
Polski, SLA do 3 tygodni, serwis i wsparcie techniczne ( serwis obowiązkowo na terenie RP, wsparcie techniczne w
j. polskim), instrukcje w j. polskim. Tam, gdzie jest taka możliwość, wymagana jest zgodność wyposażenia z Polską
Normą. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat CE oraz być dopuszczony do użytku na potrzeby placówek
oświatowych. Sprzęty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad ( fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń.

Dokument nr: 01/LP/Audio-Video/SP12/2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021r. w siedzibie Zamawiającego a wyniki i wybór najkorzystniejszej
oferty zostaną ogłoszone na stronie internetowej pod adresem www.sp12plock.pl oraz www.bip.zjoplock.pl.
po otrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych na realizację projektu.

Składanie ofert:
TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
1. 09-402 Płock, Ul. Brzozowa 3, w zamkniętej kopercie z opisem "Laboratoria Przyszłości - audio - video" lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zakupy@sp12plock.pl do dnia 23.11.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Podpisanie i odesłanie umowy nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania informacji o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
2. Termin wykonania zamówienia do 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY - Oferta powinna być:
1. sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
2. charakterystyka oferowanego przez Wykonawcę sprzętu ( przy spełnieniu wymogów stawianych w opisie
przedmiotu zamówienia z Załącznika Nr 1 ) jest obowiązkowym elementem oferty. W przypadku, gdy oferent
nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami
ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferentów,
których oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie powoduje
odrzucenie oferty.
3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji. Dokumenty mogą być
przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych z oryginałami przez Dostawcę. Dostawcy
zobowiązani są do przedstawienia dokumentów zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem
prawnym istniejącym w chwili ich składania.
4. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę: zapis ,,za
zgodność z oryginałem" + podpis
5. Akceptacja wzoru umowy.
6. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo osoby lub
osób podpisujących ofertę w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.sp12plock.pl, www.bip.zjoplock.pl
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający kieruje się kryterium 100% cena.
3. W przypadku, gdy wartość zamówienia przewyższy kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia lub dwóch Wykonawców złoży ofertę z taką samą ceną, Zamawiający może przeprowadzić negocjacje.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Ogłoszenie, a także warunki składania ofert mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie zawarcia umowy z którymkolwiek z oferentów.
6. W przypadku gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub są one niezgodne z opisami zaproszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak uzupełnienia dokumentów we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
7. W przypadku gdy oferta zawiera rażąco niską cenę, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko do oferenta, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Brak wyjaśnień lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Arkadiusz Nowacki pod numerem telefonu 24 364 31 90 oraz adresem email: informatyk@sp12plock.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.