Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont klatki schodowej

Przedmiot:

Remont klatki schodowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Podkowa Leśna
ul. Akacjowa 39/41
05-807 Podkowa Leśna
powiat: grodziski
tel. (22) 759 21 01, fax (22) 758 90 03
urzadmiasta@podkowalesna.pl
https://podkowalesna.ezamawiajacy.pl/pn/podkowalesna/demand/notice/public/45230/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Podkowa Leśna
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (22) 759 21 01,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
(postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 złotych)
Nazwa Przedmiotu zamówienia: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy Ul. Jaworowej 13
w Podkowie Leśnej.
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy Ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej, zakres
prac:
1. Zdrapanie istniejących warstw tynku oraz wyrównanie ubytków tynkiem cementowo-mineralnym.
2. Pomalowanie powierzchni ścian klatki schodowej farbą lateksową w kolorze wskazanym przez
Zamawiającego wraz z gruntowaniem.
3. Wymiana uszkodzonych elementów schodów.
4. Naprawa zamocowania barierki i jej usztywnienie.
5. Usunięcie łuszczącej się farby na schodach i nałożenie nowych powłok malarskich w kolorze
wskazanym przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej celem dokładnego
określenia kosztów.
UWAGA - Miasto jest w całości wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Warszawie (Dec. Nr. 1194A z dnia 22.10.1981 r.j. Przedmiotem ochrony jest układ urbanistyczny, zabudowa
oraz zieleń w granicach administracyjnych miasta.

Dokument nr: IK.271.26.2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://podkowalesna.ezamawiajacy.pl/pn/podkowalesna/demand/notice/public/45230/details
VII. Termin i sposób składania ofert, komunikacja
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2021r. do godz. 16;00. Po tym terminie złożone oferty
zostaną odrzucone.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: 22.12.2021 r.

Wymagania:
II. Tryb udzjelenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.2019 z późn. zm.), dalej
zwanej ,,Pzp", oraz na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych wprowadzonego
Zarządzeniem nr 4/2021 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 5 stycznia 2021 r.
2. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób
zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i
doświadczenie oraz potencjał techniczny, finansowy, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy wraz z ofertą:
1. Formularz ofertowy - zgodny z załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. póz. 346 z późn. zm.), a wykonawca wskazał to wraz ze
złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Pełnomocnictwa muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza (jeżeli dotyczy).
3. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w
zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
4. Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, muszą być
podpisane przez osoby upoważnione w taki sposób aby możliwie było odczytanie podpisu (podpis
może być uzupełniony pieczątką imienną).
5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca
2. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym, a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://podkowalesna.ezamawiaiacv.pl.
3. Ofertę, ewentualne pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, tj. pliki o wielkości do 100 MB w formatach: txt, rtf, pdf, odt, doc, xls, zip. Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej podpisane podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
5. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
6. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze
wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Ogólne zasady korzystania z platformy:
- zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie;
- Wykonawca po wybraniu opcji ,,Przystąp do postępowania" zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.ol. gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie ,,zarejestruj się";
- rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający
zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty
w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego
otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy
skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
- po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu; komunikacja
między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej; za datę
przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem
modułu komunikacji;
- korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
8. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z
Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego
Platforma zakupowa Podkowa Leśna, tel. +48 22 257 22 24 (infolinia dostępna w dni robocze, w
godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
9. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania Platformy dopuszcza się możliwość składania
dokumentów elektronicznych (za wyjątkiem ofert) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj. plik załączony przez
Wykonawcę na platformie zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany-format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Instytutu Miar.
12. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.podkowalesna.pl.
13. Osobą uprawnioną do porozumowania się jest Pani Ewa Zatyka - ewa.zatyka@podkowalesna.pl.
VIII. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, za
pośrednictwem Platformy, odpowiednio w terminie 1 dnia od dnia przesłania zapytania ofertowego.
Wniosek o udzielenie wyjaśnień, który wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zostanie
pozostawiony bez rozpoznania.
2. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców udzjelenia
wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert lub też może wezwać wykonawców do ich uzupełnienia
oraz poprawienia.
3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta niezwłocznie po wyborze oferty..

XI. Odrzucenie ofert:
Odrzuceniu podlegają oferty:
a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) złożone przez Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert,
c) zawierające błąd w obliczeniu ceny lub kosztów,
d) zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
e) w przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni dokumentów lub nie udzieli wyjaśnień we wskazanym przez
Zamawiającego terminie lub też nie będą one odpowiadały wymaganiom Zamawiającego określonym
w zapytaniu ofertowym/zaproszeniu do składania ofert,
f) złożone przez Wykonawcę, który podlegałby wykluczeniu z postępowania lub nie spełniał warunków
udziału w postępowaniu,
g) złożone po terminie składania ofert.
XII. Wyniki postępowania:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi poprzez przesłanie informacji na podany
przez Wykonawcę adres e-mail
2. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez wyboru którejkolwiek
oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.