Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usunięcie awarii kanalizacji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Usunięcie awarii kanalizacji

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel: 17 872 1297
mtworek@ur.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 17 872 1297
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Uniwersytecie Rzeszowskim -§11 i §3 ust.2 Regulaminu
2. Przedmiotem zamówienia jest:
Usunięcie awarii kanalizacji w części budynku D-1 C przy Ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Dokument nr: ZAK/2021/11/00098

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2021 r.

Składanie ofert:
6. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty należy złożyć nie później niż do 23.11.2021 r., godz. 10:00.
Oferty należy składać w wersji papierowej na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
KANCELARIA OGÓLNA
ul. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
Budynek A2
Na kopercie musi znajdować się opis:
Usunięcie awarii kanalizacji w części budynku D-1 C przy Ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie
Nie otwierać przed dniem 23.11.2021 r., do godz. 10:15.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
- Michał Tworek tel. 17 872 12 97, e-mail: mtworek@ur.edu.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Miejsce wykonywania robót:
W budynku D-1 C przy Ul. Ćwiklińskiej w Rzeszowie

Wymagania:
5. Opis sposobu przygotowywania oferty:
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wzorem Formularza oferty
stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia, która musi obejmować całość oferowanego
przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane przez osobę (osoby)
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż
informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U.
2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) i nie mogą być udostępnione.
Do oferty należy dołączyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru (np. KRS-u) lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania wiarygodności złożonych podpisów pod
dokumentami oferty przez osobę upoważnioną, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - kserokopia podpisana przez
osobę upoważnioną ,,za zgodność z oryginałem".
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
8. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia
wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Uwagi:
7. Ocena ofert:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
9. Postanowienia końcowe
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym
i Wykonawcą.
Ewentualnie: Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
- Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - RODO z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959
Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,
2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres
email: antochow@ur.edu.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem
ofertowym na Usunięcie awarii kanalizacji w części budynku D-1 C przy ul. Ćwiklińskiej w
Rzeszowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek
przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy,
a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające
przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń,
podmiotom zlecającym nam prowadzenie programów i szkoleń.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres .....dni/lat
5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie
podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.