Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
powiat: rzeszowski
tel.17 77 13 738
poczta@trzebownisko.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Trzebownisko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.17 77 13 738
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmianę projektów w/w decyzji dla terenów położonych w Gminie Trzebownisko. Do zakresu zamówienia należy również sporządzenie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy oraz odmowie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Projekty decyzji muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności: ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021r. poz.741), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania (Dz. U. 2003r. nr 164 poz.1588) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. nr 164 poz.1589).

3. Zakres prac obejmuje:

Opracowanie projektów decyzji: o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek inwestora w terminie: od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.:

analiza i wyniki analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji;
każdorazowe wskazanie organów, o których mowa w art.53 ust.4, art.60, art.64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do których należy wystąpić
o uzgodnienie projektu decyzji;
wprowadzanie do sporządzonych projektów przedmiotowych decyzji uwag i ustaleń wynikających z uzgodnień organów, celem przygotowania decyzji do wydania;
poprawianie sporządzonego projektu decyzji, w przypadku odmowy uzgodnienia projektu decyzji ze względu na niewłaściwe zapisy w nim zawarte;
przygotowanie projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku stwierdzenia po przeprowadzonej analizie, o której mowa powyżej, braku możliwości ustalenia warunków zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także
w przypadku odmowy uzgodnienia któregokolwiek z organów, o których mowa w art. 53 ust. 4, art. 60 i art. 64 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
opracowywanie zmian projektów tych decyzji;
w przypadku wniesienia odwołania albo wniesienia zażalenia dotyczącego przedmiotowych decyzji - ustosunkowania się merytorycznego do zarzutów odwołania czy zażalenia, formułowanie pism, uzasadnień;
aktywne uczestnictwo w procedurze administracyjnej związanej z wydawaniem decyzji

4. Wszystkie opracowania należy wykonać w wersji papierowej z podpisami sporządzającego i w wersji elektronicznej.

5. Sporządzenie pojedynczego projektu przedmiotowych decyzji będzie następowało po przekazaniu przez Zamawiającego wniosku o jej wydanie.

6. Wykonawca przejmie wnioski dotyczące decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do realizacji na terenie, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

za pośrednictwem poczty lub w siedzibie Zamawiającego.

7. W skład pojedynczego opracowania wchodzą:

Projekt decyzji składający się z części tekstowej i graficznej wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym.

8. Obowiązki Wykonawcy przy wykonywaniu Zamówienia:

Zamówienie należy realizować zgodnie z obowiązującymi w czasie jego realizacji przepisami prawa i obowiązującymi przepisami ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity: Dz.U.2021 r. poz.741). Należy uwzględnić wizję w terenie przy opracowywaniu w/w projektów decyzji oraz pobyt w Urzędzie Gminy 4h w ciągu tygodnia. Wykonawca winien sporządzić projekt decyzji o warunkach zabudowy w terminie 14-tu dni od daty przekazania kompletnych wniosków, a projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w terminie 10-u dni od daty przekazania kompletnych wniosków;
W przypadku konieczności korekty projektu w wyniku uwag i opinii organów opiniujących wymienionych w przepisach w/w ustawy Wykonawca winien wprowadzić korekty w terminie 7-miu dni od daty wpływu ostatniej opinii;
W przypadku odwołania od decyzji i skierowania jej przez organ odwoławczy do ponownego rozpatrzenia Wykonawca będzie uczestniczył w tym postępowaniu.
Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest również do nieodpłatnego sporządzania projektów decyzji, które będą opracowywane w wyniku uchylenia lub unieważnienia przez organy wyższego stopnia decyzji opracowanych przez tego Wykonawcę, a uchylonych lub unieważnionych w wyniku błędów Wykonawcy oraz formułowania pism, uzasadnień i ustosunkowania się do wniesionych w postępowaniu i dostarczaniu Zamawiającemu projektu decyzji - 10 dni od dnia przekazania wniosku.

9. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Trzebownisko.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 23.11.2021r. godz. 930

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w kancelarii Urzędu pok. Nr 7 osobiście, bądź pocztą na adres Zamawiającego: 36-001 Trzebownisko
Nr 976 lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@trzebownisko.pl (scan oferty).

TERMIN SKŁADANIA ofert: 23.11.2021r. do godz.900

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zadania:

Od 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wymagania:
Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Trzebownisko Nr 792/2021 z dnia 11 styczna 2021r. w sprawie zasad i trybu postępowania w postępowaniach o zamówienie publiczne oraz zasad powoływania członków komisji przetargowych, ich zadań oraz trybu pracy komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.poz.1129) - Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza nabór ofert:

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna warunek spełniony w przypadku:

Uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
Wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat, polegających na opracowywaniu decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
W przypadku zmiany przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym umowa może zostać rozwiązana.

V. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim, pisemnie na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Treść oferty musi odpowiadać treści zamówienia. Na kopercie proszę o zamieszczenie dopisku: ,,Oferta na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów położonych w Gminie Trzebownisko"

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą przekazywać pisemnie drogą elektroniczną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebownisko.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
IX. Kryteria wyboru ofert:

cena 100 %, cenę oferty stanowi cena ryczałtowa (brutto) zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem opracowania. Kryterium wyboru
i odpłatności jest najniższa cena za wykonanie projektów decyzji wymienionych w formularzu ofertowym.

X. Informacje o formalnościach:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia
w rozumieniu przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Urzędu do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Urząd zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia rozeznania.
Wykonawcy nie przysługuje przewidziana Prawem zamówień publicznych procedura odwoławcza od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty.
Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną
w rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy jego oferta zostanie odrzucona.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców , którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę nie później niż do dnia 30.12.2021r.
Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie realizowana każdorazowo po opracowaniu projektu, lub kilku projektów decyzji, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze Wykonawcy na podstawie wystawionego rachunku,
w terminie 30 dni od daty potwierdzonego złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Uwagi:
XI. Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: daneosobowe@trzebownisko.pl,

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- ceny złożonych ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej,

- udzielenia zamówienia i zawarcia umowy,

- realizacji i rozliczenia zamówienia,

- archiwizacji dokumentacji.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zawarta umowa art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów w szczególności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy w przypadku wyboru oferty. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w powyższej sprawie jest Pani Paulina Rówińska,
tel.17 77 13 738, email: p.rowinska@trzebownisko.pl.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek: 8.30 - 16.30, wtorek-piątek: 7.30 - 15.30.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.