Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usunięcie roślinności pływającej, udrożnienie rzeki

Przedmiot:

Usunięcie roślinności pływającej, udrożnienie rzeki

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie
ul. Morawskiego 5
30-102 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 62 84 215
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 62 84 215
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Krakowie,
ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości
mniejszej niż 130 000 PLN netto,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
Prace interwencyjne na ciekach wodnych na terenie działania NW Kraków - Usunięcie
roślinności pływającej, udrożnienie rzeki Drwini Długiej, w km 0+000-4+600, w m. Kraków
5. Zakres zamówienia - Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 - Opis
przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 2

CPV: 71340000-3

Dokument nr: KR.ROZ.2811.963.2021

Składanie ofert:
13. Termin złożenia ofert: do dnia 24 listopada 2021 r. do godz. 12:00
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za
pośrednictwem Platformy.
https://przetargi.wodv.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena 100%
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane): nie jest wymagane
9. Warunki gwarancji: BRAK
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawieniem prac objętych
zamówieniem i wykazanym w kosztorysie ofertowym. Suma poszczególnych pozycji zestawienia
powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie
może dokonywać żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pisemnie w postaci elektronicznej.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę:
www.przetargi.wody.gov.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę
oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca ma prawo złożyć tylko
jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty
2) Kosztorys ofertowy
3) Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis z właściwego
rejestru np. CEiDG, KRS, wydruk bazy STAT lub pełnomocnictwo, inny dokument
4) Oświadczenie Wykonawcy (RODO)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
15. Sposób komunikacji.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
https://przetargi.wodv.gov.pl. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z
Platformy znajduje się pod adresem Przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja dla
Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za
pośrednictwem Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca
korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń,
dokumentów.
Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich
identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta
dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -
załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu
terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych
Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana
aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania
oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 11 podpisane przez osobę upoważnioną do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy i zeskanowane w formacie PDF należy przesłać za
pośrednictwem Platformy - pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl
16. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych
bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym
Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym
wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści
złożonych ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia
punktów w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania
ofertowego,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia,
- wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez udzjelenia
zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia względem Zamawiającego w
przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
19. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Łukasz Sierociński - tel. 12 62 84 215

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.