Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi cyfryzacji materiałów źródłowych

Przedmiot:

Wykonanie usługi cyfryzacji materiałów źródłowych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT STALOWOWOLSKI
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
geodezja@stalowowolski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający - Powiat Stalowowolski, zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł netto dla zadania pn.
,,Wykonanie usługi cyfryzacji materiałów źródłowych zawartych w prowadzonym przez Starostę Stalowowolskiego powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Cyfryzacja materiałów źródłowych zawartych w prowadzonym przez Starostę Stalowowolskiego powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym będzie polegała na:
1. Wprowadzeniu i synchronizacji identyfikatora ewidencji zasobu w systemie OŚRODEK i na operacie technicznym w postaci nieelektronicznej wraz z oceną operatu i uzupełnieniem niektórych pól w ewidencji materiałów.
2. Skanowaniu papierowych operatów technicznych wraz ze stroną tytułową zawierającą naklejony identyfikator ewidencji zasobu wraz z ustalonym nazewnictwem i lokalizacją na dysku utworzonych plików, umożliwiającą automatyczne wczytanie zeskanowanych dokumentów do systemu OŚRODEK.
3. Opisaniu metadanymi każdego zbioru kopii dokumentów w sposób umożliwiający efektywne świadczenie e-usług.
Planowana cyfryzacja materiałów źródłowych zawartych w prowadzonym przez Starostę Stalowowolskiego powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym będzie obejmowała ok 9 metrów bieżących operatów technicznych ( syt-wys i egib ).
Powyższa ilości metrów bieżących operatów technicznych to wielkość orientacyjna, przewidywana i nie jest wiążąca dla Zamawiającego przy realizacji umowy, ale będzie podstawą dla Zamawiającego do oceny ofert. Rzeczywista ilości metrów bieżących operatów technicznych w trakcie trwania zamówienia może ulec zmianie do +/- 3 metry bieżące. Ostateczna ilość operatów technicznych przekazanych do cyfryzacji uzależniona będzie od Zamawiającego.

Dokument nr: GN.6620.4.46.2021.AG

Składanie ofert:
4. Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę ( podpisany skan formularza oferty) należy przesłać na adres e-mail: geodezja@stalowowolski.pl w terminie do dnia 23 listopada 2021 r., do godz. 12:00.
5. Sposób przygotowania oferty:
5.1. Ofertę należy przesłać na załączonym wzorze - Formularz oferty ( podpisany skan formularza)
5.2. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać - ,,Zapytanie ofertowe - GN.6620.4.46.2020.AG - Cyfryzacja materiałów pzgik".

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
27.12.2021

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny - cena oferowana brutto 100%:
5.3. Zaoferowana cena brutto winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia,
5.4. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Uwagi:
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn
7. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Artur Gierak tel. 15 643 37 08
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, tel.: 15 643 37 09, fax: 15 643 36 02, e - mail: powiat@stalowowolski.pl;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola jest Pani Magdalena Sołtys-Kurek, tel.: 15 643 36 35, e-mail: abi@stalowowolski.pl;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Wykonanie usługi
cyfryzacji materiałów źródłowych zawartych w prowadzonym przez Starostę
Stalowowolskiego powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym"
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa
Pzp", na podstawie innych przepisów prawa lub umów powierzenia danych osobowych;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.
z 2011 r. Nr 14 poz. 67 ze zm.), w przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres 10 lat (kategoria archiwalna B10); w pozostałych przypadkach okres
przechowywania wynosi 5 lat (kategoria archiwalna B5).
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących -
w szczególnych przypadkach zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji
m.in. sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 -
korzystanie z tego prawa nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.