Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
87z dziś
4361z ostatnich 7 dni
17367z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont istnieiacei zabudowy regulacyjnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont istnieiacei zabudowy regulacyjnej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie
Ogrodowa 4
48-300 Nysa
powiat: nyski
tel.(77) 431 51 72
Województwo: opolskie
Miasto: Nysa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.(77) 431 51 72
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nysie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie
zadania pt.:
Remont istnieiacei zabudowy regulacyjnej potoku Jawornik
przy Ul. S. Żeromskiego w Kłodzku, om. Kłodzko, oow. Kłodzki

Dokument nr: WR.ROZ.2811.752.2021

Otwarcie ofert: 3) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 24.11.2021r. do godz. 16:00.

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu wykonawcy i zeskanowanie w formacie PDF dokumenty o
których mowa w pkt 11 niniejszego zapytania należy przesłać za
pośrednictwem Platformy zakupowej - pod adresem
www.przetargi.wody.gov.pl do dnia 24.11.2021 r. godz. 10:00
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w
formie elektronicznej, Za pośrednictwem Platformy Zakupowej -
zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
www.przetargi.wody.gov.pl/wp/postępowania-przetargow
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z
Platformy znajduje się pod adresem www.przetargi.wody.gov.pl w
zakładce: Instrukcja dla Wykonawców
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
wraz z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w
postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki
wymienione w pkt 11. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były
podpisane, np. Formularz ofertowy" itd. Szczegółowy sposób złożenia
oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty,
dokumentów oraz oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy
szyfrować - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po
zamieszczeniu ich na Platformie, do upływu terminu składania ofert są
one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak dla innych
Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać
ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania
oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie
Wykonawca może także przed upływem terminu składania ofert
zmienić ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces
modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest anulowana
aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania
nowej oferty.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 14.12.2021

Wymagania:
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku
nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)'.
6.1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej jedno zamówienie obejmujące roboty budowlane tj.
remont umocnień brzegowych,
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
Ofertowego (jeżeli wymagana).
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy .
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (Dz. U. póz. 915).
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto za realizację całości
przedmiotu zamówienia.
- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w
PLN cyfrowo i słownie zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT naliczonego zgodnie z
przepisami prawa obowiązującymi w terminie składania ofert (dotyczy
płatników podatku VAT). Umowa zostanie zawarta w walucie PLN (złoty
polski).
- Cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania
przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące
wykonaniu, będące w zakresie przedstawionym w kosztorysie
ofertowym oraz umownym po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie
dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zależności od
zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki
sposób oferta zostanie odrzucona. Wypełniony formularz ofertowy
powinien zostać sporządzony w oparciu o opisane w kosztorysie
ofertowym czynności do wykonania, formularz, w raz z kosztorysem
powinien być dołączony do oferty. Wykonawcy zobowiązani są do
bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia,
warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ
na wycenę zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym w formie pisemnej, w języku polskim.
Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę, w której musi być
zaoferowana tylko jedna cena. Wszelkie miejsca w ofercie, w których
Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany, muszą być parafowane przez
Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi zał. Nr 2 do zapytania
ofertowego)
2. wypełniony wykaz wykonanych usług wraz z referendami (wzór
stanowi zał. nr 3 do zapytania ofertowego).
3. wypełniony kosztorys ofertowy (wzór stanowi zał. Nr 5 do zapytania
ofertowego)
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres:
Dopuszcza się możliwość negocjacji z wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę. Podczas negocjacji prowadzi się
rokowania w celu obniżenia ceny lub uzyskania
korzystniejszych warunków realizacji zamówienia.
14. Termin związania ofertą: 30 dni .
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i
złożeniem oferty.
2) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, natomiast może ją zmienić
poprzez Platformę do upłynięcia terminu złożenia ofert.

Uwagi:
4. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Marian Rozmus nr tel. 509 574 355
oraz Marek Źródłowski nr tel. 606 950 928

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.