Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa i montaż wykładziny dywanowej

Przedmiot:

Dostawa i montaż wykładziny dywanowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Apelacyjny w Krakowie
ul. Przy Rondzie 3
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 4175404, kom. 502 239 869,
gospodarczy@krakow.sa.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 4175404, kom
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA i montaż wykładziny dywanowej w budynku Sądu Apelacyjnego przy Ul. Przy Rondzie 3 w Krakowie".

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wykładziny dywanowej
w budynku Sądu Apelacyjnego przy Ul. Przy Rondzie 3 w Krakowie.

1.2. Szczegółowy przedmiot zamówienia:

DOSTAWA i montaż wykładziny dywanowej w korytarzach Sądu Apelacyjnego przy Ul. Przy Rondzie 3 w Krakowie:
-Korytarz D na III piętrze o powierzchni 89 m2
-Korytarz A na III piętrze o powierzchni 136 m2
-Korytarz A na II piętrze o powierzchni 102 m2

zgodnie z następującym zakresem prac do wykonania:
-DOSTAWA wykładziny dywanowej Finett Dimension (producent Findeisen), kolor 909104 w formacie 50 x 50 cm w ilości 327 m2. Podana ilość wykładziny nie uwzględnia wypełnienia wykładziną listew cokołowych w ilości 130 mb (wysokość cokołów 6-7 cm) oraz odpadów;
-DOSTAWA listew cokołowych (dywanowych) w ilości 130 mb;
-Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej z utylizacją w ilości 327 m2 wraz z przygotowaniem podłoża na powierzchni 238 m2 - czyszczenie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie dziur, zerwanie listew przypodłogowych;
Przygotowanie podłoża dotyczy korytarza A na II i III piętrze gdzie na posadzce betonowej położona jest na kleju wykładzina z rolki w ilości 238 m2. Korytarz D na III piętrze nie wymaga przygotowania podłoża - obecnie na płytkach ceramicznych położona jest wykładzina w płytkach 50 x 50 cm (montaż bezklejowy) w ilości 89 m2;
-Montaż wykładziny dywanowej na powierzchni 327 m2 wraz z listwami cokołowymi wypełnionymi wykładziną na długości 130 mb (wysokość cokołów 6-7 cm).

Dodatkowe wymagania:
-udzielenie 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar oraz wykonane prace
-dokonanie indywidualnych pomiarów i ustaleń przed realizacją zamówienia

Dokument nr: GI.-2220-31/21

Składanie ofert:
8. Termin złożenia oferty:
8.1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail
gospodarczy@krakow.sa.gov.pl w terminie do dnia 24 listopada 2021r.
8.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę
przed terminem upływu jej składania.
8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data i godz.
wpływu do siedziby Zamawiającego albo na serwer Zamawiającego).
8.4. Oferent zobowiązany jest do oznaczenia w przedłożonej ofercie terminu nią
związania, nie krótszego niż 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert, o którym mowa w pkt 8 ppkt 8.1. W sytuacji braku oznaczenia terminu związania ofertą przyjmuje się, iż wynosi on 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
do dnia 23 grudnia 2021r.

Wymagania:
3. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzorze umowy, na warunkach której Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia.

4. Kryteria oceny ofert:
4.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
Oceny ofert:

KRYTERIUM WYBORU
WAGA
Cena
100%

4.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium,
przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt

4.3. Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone według wzoru:

najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych
x 100 = liczba punktów
cena podana w ofercie ocenianej

4.4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów w w/w kryterium oraz będzie odpowiadała wszystkim wymogom postawionym przez Zamawiającego.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
5.1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania
zamówienia zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5.2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami wynikającymi z niniejszego Zapytania ofertowego.
5.3. Cena ofertowa musi być wyrażona cyfrowo i słownie.
5.4. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku).
5.5. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej określa Formularz ofertowy, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. Formularz ofertowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 1
do Zapytania ofertowego,
6.2. Stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.2. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość
zamówienia.
7.3. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzorów przygotowanych
przez Zamawiającego, przedstawionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.

9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może także poprawiać oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz warunków postępowania. W przypadku zmiany może zostać przedłużony termin składania ofert.

11. W przypadku otrzymania ofert, które będą przekraczały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, ograniczenia zakresu zamówienia bądź odstąpienia od udzielenia zamówienia po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy bez podawania uzasadnienia. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania uzasadnienia.

12. Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały wymogów Zamawiającego.

13. Zamawiający powiadomi uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania drogą elektroniczną.

14. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego / elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego / korespondencyjnie w terminie podanym przez Zamawiającego.

Kontakt:
15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania jest: jest: Daniel Biernat, tel. 12 4175404, kom. 502 239 869,
e-mail: gospodarczy@krakow.sa.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.