Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Przedmiot:

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Żurawica
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1
37-710 Żurawica
powiat: przemyski
zuragmina@o2.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Żurawica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z poźn. zm.)
Zamawiający: Gmina Żurawica Ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica
zaprasza do złożenia ofert na:
,,BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ŻURAWICA ETAP IX"
1. Opis sposobu przygotowania oferty:
- ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
- preferowany format dokumentu: Adobe Acrobat Reader DC
- ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- ma być napisana w języku polski,
- ma obejmować całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie zadań inwestycyjnych związanych z budową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żurawica etap IX, na który składają się odrębnie oceniane części:
1) Budowa oświetlenia drogowego w m. Żurawica przy Ul. Dworskiej etap I w skład której należy wykonać montaż kablowej linii 0,4 kV wraz z słupami ocynkowanymi S-60 oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego typ LED 50W (sztuk 2), zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do zapytania.
2) Budowa oświetlenia drogowego w m. Żurawica przy Ul. Grota Roweckiego etap II w skład której należy wykonać linię napowietrzną 0,4 kV oświetlenia AsXSn 2x25 mm2 z wykorzystaniem żerdzi wirowanych typu E, linię kablową zasilającą 0,4kV YAKXS 4x25mm2 oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego typ LED 50W (sztuk 3), zgodnie z dokumentacja stanowiącą załącznik do zapytania.
3) Budowa oświetlenia drogowego w m. Batycze etap I w skład której należy wykonać montaż przewodów izolowanych typ AsXSn 2x25mm2 na projektowanych stanowiskach słupowych oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego typ LED 50W (sztuk 6), zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do zapytania.
4) Wykonanie oświetlenia w miejscowości Buszkowice w skład której należy wykonać linię napowietrzną oświetlenia AsXSn 2x25mm2 z wykorzystaniem słupów stalowych ocynkowanych, oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego typ LED 50W (sztuk 4), zgodnie z dokumentacja stanowiącą załącznik do zapytania.
5) Wykonanie oświetlenia w miejscowości Maćkowice w skład której należy wykonać montaż przewodów izolowanych typ AsXSn 2x25mm2 na projektowanych stanowiskach słupowych oraz montaż opraw oświetlenia ulicznego typ LED 50W (sztuk 7), zgodnie z dokumentacją stanowiącą załącznik do zapytania.

Otwarcie ofert: 9. Sposób, miejsce i termin otwarcia oferty :
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2021 r. o godz. 10:15.
Wykonawca po upływie terminu składania ofert, a przed terminem otwarcia ofert dostarcza ,,hasło" umożliwiające rozszyfrowanie oferty, jako treści osobnej wiadomość na adres e-mail: zuragmina@o2.pl
Brak podania hasła w powyższym przedziale czasowym przez Wykonawcę spowoduje odrzucenie oferty.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie hasła użytego do szyfrowania oferty przez Wykonawcę.

Składanie ofert:
8. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:
TERMIN SKŁADANIA ofert; do dnia 24.11.2021 r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert poczta elektroniczna adres e-mail: zuragmina@o2.pl
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (Nie należy wysyłać hasła wraz z ofertą).
Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie odrzucona.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania określonym przez zamawiającego.
Ofertę wraz z załącznikami należy dodać do archiwum i zaszyfrować wprowadzając ,,hasło" przy użyciu programu 7-Zip, który jest wolnym oprogramowaniem ,,open source" dostępnym na stronie: https://www.7-zip.org/
Sposób ściągnięcia, zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji", dostępnej na stronie https://youtu.be/rZzRYN6q2AY

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Do dnia 31.12.2021 r.
Wymagana Gwarancja min.: 84 miesiące

Wymagania:
4. Warunki płatności: Zamawiający dokona zapłaty za wykonane roboty budowlane po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przelewem w terminie do 30 dni od daty prawidłowego dostarczenia faktury Zamawiającemu - na rachunek wskazany na fakturze,
5. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający nie stawia warunków w przedmiotowym zamówieniu.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Formularz oferty wg załączonego wzoru,
b) Kosztorys ofertowy wg załączonego przedmiaru.
c) Kartę produktową oferowanej oprawy oświetleniowej
7. Opis sposobu obliczenia ceny składanej oferty:
W cenę oferty należy wliczyć wartość usługi/dostawy/roboty budowlanej określoną w oparciu o przedmiot zamówienia oraz obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
1. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty zamawiający opublikuje poinformuje o dokonanym wyborze lub unieważnieniu postępowania na stronie internetowej postępowania.
2. Wybrany Wykonawca o terminie i miejscu zawarcia umowy zostanie powiadomiony odrębnym e-mailem.
11. Informacje dotyczące sposobu przeprowadzenia postępowania przetargowego:
1. Procedura oparta jest o § 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł bez podatku od towarów i usług, obowiązującego w Urzędzie Gminy Żurawica, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 113/20 Wójta Gminy Żurawica z dnia 31.12.2020 r. udostępniony na stronie: http://www.zurawica.pl/przetargi/doc/profil nabywcy/regulamin ug do 130 tys.pdf
2. Zamawiający może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych.

Uwagi:
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
o Cena - 100 %

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.