Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Utrzymanie przejezdności dróg leśnych

Przedmiot:

Utrzymanie przejezdności dróg leśnych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwa Cybinka
ul. Dąbrowskiego 43
69-108 Cybinka
powiat: słubicki
tel.: +48 68 391-11-52, fax: +48 68 391-14-77, 068 931 11 52 wew. 32
cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Cybinka
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 68 391-11-
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą:
,,Utrzymanie przejezdności dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Cybinka"
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na odcinkowym wykonaniu napraw
oraz utrzymaniu przejezdności istniejących dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa
Cybinka o łącznej długości ok. 370 mb. Szerokość jezdni : 3,50 m.
2
Szczegółowa lokalizacja miejsc wymagających naprawy, zostanie wskazana przez
Zamawiającego, jednak ich sumaryczna ilość wyniesie ok. 370 mb. W załączniku nr 5
przedstawiono przykładowe, do uzgodnienia, odcinki dróg do naprawy.
Na odcinkach wskazanych do utrzymania przejezdności, naprawy, zależnie od
uszkodzenia nawierzchni na danym odcinku, do wykonania będą prace polegające
między innymi na:
- profilowaniu istniejącej nawierzchni dróg z nadaniem odpowiednich spadków,
- uzupełnienie warstwy podbudowy wraz z zagęszczeniem mechanicznym,
-wykonanie warstwy separującej z geowłókniny,
-wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni kruszywem łamanym wraz z
zagęszczeniem mechanicznym.
Rozliczenie z wykonawcą nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego,
przedstawionego przez Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu zamówienia.

Dokument nr: SAZ.270.65.2021.PR

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie i ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.11.2021 o godz.
10:00.

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być dostarczona na adres: Nadleśnictwo Cybinka, ul.
Dąbrowskiego 43, 69-108 Cybinka do dnia 24.11.2021 r, do godz. 09:45.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMINY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- do dnia 20.12.2021 r.

Wymagania:
1. Tryb udzielenie zamówienia:
Zamówienie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dni 11 września
2019r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). na podstawie art. 2, ust. 1
pkt 1 -wartość zamówienia poniżej 130 000 złotych.
Zamówienie prowadzone jest trybie konkurencyjności na podstawie zarządzenia nr
7/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cybinka z dnia 26.03.2021 r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości netto poniżej
130 000 złotych.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:
- posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania
przedmiotu zamówienia,
- posiadający niezbędne uprawnienia do wykonania zamówienia,
- posiadający sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie
zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego
zapytania wraz z kosztorysem ofertowym oraz oświadczeniem o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu.
Oferta powinna być:
? opatrzona pieczątką firmową,
? posiadać datę sporządzenia,
? zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
3
? podpisana czytelnie przez wykonawcę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub
wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. W przypadku gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy środki jakie
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający
dopuszcza możliwość przeprowadzenie dodatkowych negocjacji
dotyczących ceny oferty.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Cena - 100,00%
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli
ofertę za pośrednictwem, poczty elektronicznej, bądź inny zwyczajowo przyjęty sposób
przez Zamawiającego.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający podpisze umowę na
wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Zapłata wynagrodzenia jednorazowa na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawcę po odbiorze końcowym robót, na podstawie kosztorysu
powykonawczego.
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy w terminie do 21 dni od daty
wpływu faktury do Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Wypłata wynagrodzenia uwarunkowana jest obustronnie podpisanym
protokołem odbioru robót bez uwag.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia.

Uwagi:
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1),dalej ,,RODO", informuję, że: administratorem Państwa danych
osobowych jest: Nadleśnictwo Cybinka z siedzibą ul. Dąbrowskiego43, 69-108
Cybinka, adres email: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl ; numer telefonu: 68
391 13 07; Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji
niniejszego postępowania.
7. Nadleśnictwo Cybinka, wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z
którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych
osobowych pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl. Pełna treść informacji o
przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w siedzibie Administratora oraz
na jego stronie internetowej:www.cybinka.zielonagora.lasy.gov.pl

Kontakt:
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Paulina Rogacewicz pod numerem telefonu
068 931 11 52 wew. 32, oraz adresem email: cybinka@zielonagora.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.