Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
192z dziś
4467z ostatnich 7 dni
17472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów BMS

Przedmiot:

Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów BMS

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
powiat: Łódź
Telefon: 42 633 97 90
p.kepa@msl.org.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 42 633 97 9
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot oszacowania
W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą
o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia pn. Przeglądy techniczne, konserwacja i serwis systemów BMS zlokalizowanych w obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi: MS1, MS2, MPH.
1) Przedmiotem oszacowania jest realizacji usługi w zakresie przeglądów technicznych, serwisu i konserwacji systemu BMS z oprogramowaniem Honeywell EBI R410.2, który integruje systemy bezpieczeństwa we wszystkich obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi (systemy: sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, telewizji dozorowej, systemu sygnalizacji pożaru oraz systemy automatyki klimatyzacji i wentylacji), zlokalizowanych:
Muzeum Sztuki w Łodzi przy Ul. Więckowskiego 36 w Łodzi (MS1):
Oddział Muzeum - Muzeum Pałac Herbsta przy Ul. Przędzalnianej 72 (MPH):
Filia Muzeum przy Ul. Ogrodowej 19 (MS2):

2) W ramach czynności serwisu, konserwacji i przeglądów technicznych, Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonywania czynności serwisu systemu (w razie potrzeb) oraz konserwacji i przeglądów technicznych systemu (raz na kwartał),
b) utrzymania systemu w stałej sprawności z wyjątkiem postojów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych lub związanych z przeglądami technicznymi,
c) podjęcia czynności serwisowych w przypadku awarii w czasie do 4 godzin roboczych od momentu zgłoszenia awarii (przyjazd serwisanta i naprawa lub wymiana elementów systemu), gdzie przyjazd serwisanta jest wliczony w usługę i Wykonawca nie ma prawa naliczać dodatkowego wynagrodzenia,
d) w sytuacji gdy naprawa danego urządzenia nie może być dokonana na miejscu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na własny koszt urządzenie zastępcze w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili podjęcia czynności serwisowych.

3) Wykonawca ma obowiązek bezwzględnego protokolarnego przejęcia systemu od dotychczasowego wykonawcy w dniu rozpoczęcia wykonywania umowy, jak również Wykonawca ma obowiązek bezwzględnego protokolarnego przekazania systemu wykonawcy przejmującemu system w ostatnim dniu trwania umowy wraz z przekazaniem wszystkich niezbędnych haseł i kodów.

Składanie ofert:
Uprzejmie prosimy o przesłanie przedmiotowego oszacowania pocztą elektroniczną na adres p.kepa@msl.org.pl w terminie do dnia 23.11.2021r. do godz. 14.00.

Miejsce i termin realizacji:
4) Termin realizacji: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Planowany termin od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Wymagania:
3. Odpowiedź
W odpowiedzi prosimy o podanie szacunkowej ceny netto/brutto za kwartał i cały okres świadczenia usługi tj. 12 miesięcy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 (Formularz oszacowania). Cena będzie zawierała wszelkie czynniki określone w opisie przedmiotu szacowania mające wpływ na cenę. Wartość szacunkową należy podać oddzielnie dla każdej pozycji, Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje.

Informujemy, że przedmiotowa prośba nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu art.66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dn. 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019).
Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku firm oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych
z planowanym zamówieniem publicznym.

Uwagi:
4. Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:
a) Dane kontaktowe administratora danych: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Polska; email: muzeum@msl.org.pl; tel. 42 6338273.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Radosław Rutkowski email: iodo@msl.org.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o ofertę cenową.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \\\\obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.