Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
192z dziś
4467z ostatnich 7 dni
17472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z wbudowaniem w nawierzchnię dróg leśnych

Przedmiot:

Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z wbudowaniem w nawierzchnię dróg leśnych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Łosie
Łosie 39
38-312 Ropa
powiat: gorlicki
tel.: +48 18 353-47-19, fax: +48 18 353-47-22, kom: 502082113
losie@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Ropa
Wadium: nie wymaga
Nr telefonu: tel.: +48 18 353-47-
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ZADANIE PN.:
DOSTAWA kruszywa naturalnego łamanego wraz z wbudowaniem w nawierzchnię
dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łosie
Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo Zamówień
Publicznych w oparciu o obowiązujące Zarządzenie nr 14/2021 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Łosie z dnia 13.04.2021 roku.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę około 950 m3 kruszywa naturalnego:
- kruszywa łamanego frakcji 4 - 31,5 mm oraz frakcji 31,5-63 mm wraz z rozłożeniem,
zgęszczeniem zagęszczarką płytową (ew. walcem) o sile odśrodkowej minimum 20
kN.
Miejsca (wyłącznie na obszarze Nadleśnictwa Łosie) i terminy a także ilość
(jednorazowo nie mniej niż 5 m3 kruszywa) i rodzaj dostarczanego kruszywa
wskazywane będą każdorazowo w zleceniu dostawy (sukcesywnie wg. potrzeb) od
dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku.
Przed wbudowaniem kruszywa wykonawca zobowiązany będzie okazać atest jakości
dostarczanego materiału.

Dokument nr: SA.270.22.2021

Otwarcie ofert: 5. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Ze względu na panującą epidemię, wyniki zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Nadleśnictwa Łosie www.losie.krakow.lasy.gov.pl do publicznej
wiadomości niezwłocznie po otwarciu ofert.

Składanie ofert:
4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Łosie, Łosie 39, 38-312
Ropa - parter, do dnia 22.11.2021 roku do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin i realizacja przedmiotu zamówienia:
Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia:
- 31.12.2021 roku.

Wymagania:
6. Wadium
Nie dotyczy
2
7. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w zaklejonej kopercie
z dopiskiem ,,Dostawa kruszywa naturalnego łamanego wraz z wbudowaniem
w nawierzchnię dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łosie nie otwierać przed
dniem 22.11.2021 godzina 9:00".
1) Oferta musi zawierać skan wypełnionego i podpisanego ,,Formularza
Oferty" stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.
2) Do oferty należy dołączyć:
a) skan zaparafowanego wzoru umowy stanowiący załącznik nr 2 do
zaproszenia
8. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie.
Cena powinna zawierać:
a) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot
zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
c) cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, dostawę,
robotę budowlaną* jest obowiązująca przez okres ważności umowy *
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
a. Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji
cenowej.*
9. Oferty częściowe, wariantowe, zamówienia uzupełniające.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających
10.Kryteria oceny.
Najniższa cena
12. Postanowienia dodatkowe.
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
spełniająca wymogi określone w zaproszeniu zostanie poinformowany o miejscu
i terminie podpisania umowy w formie e-mail lub pocztą tradycyjną.
2) Jeżeli żadna z ofert nie spełni warunków ceny lub nie zmieści się w kwocie
przeznaczonej na sfinansowanie zadania, Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia postępowania, negocjacje z oferentem najniższej ceny, zwiększenie
kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, lub zmniejszenie zakresu
przedmiotu zamówienia w ustaleniu z oferentem najniższej ceny.
3) W przypadku powstałych oszczędności zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia zakresu prac z zastosowaniem cen jednostokowych zaoferowanych
przez Wykonawcę na formularzu ofertowym.
4) Termin związania z ofertą 30 dni.
5) W przypadku nie wstawienia się Wykonawcy w terminie 10 dni od powiadomienia
go o zaakceptowaniu złożonej oferty, Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z
Wykonawcą którego oferta była druga w kolejności pod względem ceny i
poprawności złożenia.
3
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez
podawania przyczyny w każdej chwili.
13. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa zawiera wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

Kontakt:
11. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami.
Dorota Stachoń - tel. 18 35 34 719
Marcin Walczyk - tel. 18 35 34 719, kom: 502082113

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.