Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Remont poboczy przy drogach

Przedmiot:

Remont poboczy przy drogach

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach
ul. Ostrowiecka 15
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28
sekretariat@zdp-starachowice.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 0 41 273 02 20/
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego".
I. Przedmiot zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont poboczy dróg powiatowych polegający na ścince zawyżonych poboczy.

2. Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (,,SST") - załącznik nr 2 i załącznik nr 3.

Dokument nr: ZP.2512.40.2021.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 22.11.2021 w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Starachowicach (27-200 Starachowice, Ul. Ostrowiecka 15), do godz. 15:00 (godz. pracy Urzędu 7.00 - 15.00) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zdp-starachowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin wykonania.

1. Zakończenie realizacji zamówienia - 18 dni od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

2. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonanie zamówienia oraz innych okoliczności szczegółowo opisanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 4, Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu określonego w pkt. 1.

Wymagania:
III. Przygotowanie oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Cenę oferty należy podać w ,,Formularzu oferty" tj: załączniku nr 1.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Ofertę należy podpisać zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze (np. Krajowy Rejestr Sądowy, ewidencja działalności gospodarczej) lub innym dokumencie.
5. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie określać zasady umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej zgodność z oryginałem (kopia powinna być poświadczona notarialnie).
6. Do ofert należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy) lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w przypadku Wykonawcy będącego przedsiębiorcą, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru.
V. Kryterium wyboru ofert:
Oferta Wykonawcy przedstawiająca najniższą cenę brutto zostanie uznana za najkorzystniejszą. Cena podana w ofercie musi uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
VI. Tryb udzielania zamówienia:
1. Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021. 1129 z późn. zm.) - ,,Ustawa" nie podlega przepisom Ustawy .
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (www.zdp-starachowice.pl).
VII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia całości postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia bez podania przyczyn.
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.