Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup wraz z montażem rolet okiennych

Przedmiot:

Zakup wraz z montażem rolet okiennych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA Dział Twystyki w Rzeszowie
ul. Hr. Wandy Tarnowskiej 4
35-322 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: (17)8533865
r.dudek@igbmazovia.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (17)8533865
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia:
,,Zakup wraz z montażem rolet okiennych do ośrodków konferencyjno - wypoczynkowych Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, z podziałem na trzy części" -Wykonawca dopuszcza składanie ofert na wybrane części od I do HI
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem rolet okiennych materiałowych do ośrodków konferencyjno - wypoczynkowych IGB MAZOVIA z podziałem na trzy części.
- część I - zakup rolet okiennych materiałowych w kolorze jasno beżowym do 65 pokoi hotelowych w OKW ,,Posejdon" w Ustce.
- część II - zakup rolet okiennych materiałowych w kolorze jasno szarym (85 cm x 112 cm) w ilości 110 sztuk do OKW ,,Krucze Skały" w Karpaczu.
- część III - zakup rolet okiennych materiałowych w kolorze jasno szarym (85 cm x 112 cm) w ilości 20 sztuk do OKW ,,Parzenica" w Zakopanem.
Przed przystąpieniem do wyceny przedmiotu zamówienia, zobowiązuje się potencjalnego
Wykonawcę do dokonania wizji lokalnej w ośrodkach oraz uzyskanie wszelkich potrzebnych
informacji, do złożenia ,,Formularza ofertowego", od Kierowników Ośrodków:
OKW ,,Posejdon" w Ustce, Pan Piotr Mencfel, tel. 664 736 380 e-mail: n.mencfel@igbmazovia.pl
OKW ,,Krucze Skały" Karpacz, Pan Konrad Ambroży, tel. 690 907 076, e-mail: k.ambrozy@igbmazovia.pl
OKW ,,Parzenica" Zakopane, Pan Paweł Majerski, tel. 664 417 314, e-mail: p.majerski@igbmazovia.pl
Wykonawca musi zaoferować co najmniej 12 miesięczny okres gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia następnego po odbiorze przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo - odbiorczym.

Dokument nr: 09/11/DT/2021

Składanie ofert:
10. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do końca dnia 22.11.2021 roku (poniedziałek). Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: r.dudek@igbmazovia.pl temat e-maila -- ,,Formularz ofertowy na zakup rolet okiennych".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
do 24 grudnia 2021 r.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (Umowa).

Wymagania:
4. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nieprzekraczającą kwotę brutto w wysokości:
a) I część -32 500,00 zł
b) n część- 11 990,00zł
c) m część - 2 180,00zł
5. Płatność:
Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie min. 14 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.
6. Miejsce dostawy i montażu:
I część - odpowiednio
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Posejdon" w Ustce, ul. Rybacka 10, 76-270 Ustka
II część -- odpowiednio
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Krucze Skały w Karpaczu, 58-540 Karpacz, ul. Wilcza 1
III część - odpowiednio
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy Parzenica w Zakopanem, 34-500 Zakopane, ul. Ogrodowa 6
7. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
Strona internetowa zamawiającego www.igbmazoyia. pi

9. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Nie dotyczy
2) Zdolności ekonomicznej i finansowej Nie dotyczy
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Nie dotyczy.
8. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):
Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

Uwagi:
8. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
a) Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryterium: Cena - 100%
b) Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając również ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
Cena wskazana w Formularzu oferty oceniana będzie w następujący sposób:
najniższa cena występująca w ofertach
C pkt = -------------------------------------------------------------x 100%
cena wskazana w rozpatrywanej ofercie
C pkt -- liczba punktów za kryterium ,,cena"
c) Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
d) Maksymalna liczba punktów - 100,00 pkt.
e) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
f) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach kryterium: Cena -100%
g) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.