Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji robót budowlanych

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
powiat: Kielce
tel. 41-342-13-18
sekretariat.baq@kielce.uw.gov.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41-342-13-18
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno-
Gospodarcze zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania prowadzonego w formie Zapytania
ofertowego pn.: ,,Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B"".
Informacja o zasadach związanych z przetwarzaniem przez zamawiającego danych osobowych
w związku z ogłoszeniem niniejszego Zapytania ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Zapytania.
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji
robót budowlanych w trakcie realizacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B".
Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
Szczegółowy zakres robót budowlanych został ujęty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik nr 12 do SWZ, Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do SWZ oraz w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 2a i 2b do SWZ
w postępowaniu pn. ,,Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B".

Dokument nr: AG.I.272.2.33.2021

Składanie ofert:
Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy Formularz ofertowy -
stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania oraz Wykaz osób - Załącznik nr 5 do Zapytania - należy złożyć
w zamkniętej kopercie do skrzynki podawczej przy wejściu głównym do siedziby Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A lub przesłać drogą
elektroniczną na adres: sekretariat.baq@kielce.uw.gov.pl do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 12;00
W przypadku, gdy wykonawca zamierza złożyć ofertę do skrzynki podawczej zamawiającego, koperta
powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3,25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332
oraz opisana:
Oferta - ,,Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B"", znak: AG.I.272.2.33.2021.

Miejsce i termin realizacji:
Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje okres
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B" tj. do momentu
przeprowadzenie końcowego odbioru robót i przekazania zamawiającemu całości dokumentacji
związanej z realizacją inwestycji.

Wymagania:
Postępowanie na roboty
budowlane prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Market Planet
e-Zamawiający dostępnej pod adresem strony internetowej: http://suw-kielce.ezamawiaiacv.pl.
Informacja znajduje się także na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach pod adresem https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/18638.Modernizacia-
rozdzielni-qlownei-w-budvnku-B.html.
- Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
Cena oferty brutto: waga kryterium -100%.
- Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Załączniku nr 4 do Zapytania.
Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) a w szczególności art. 25-27.
Oferta powinna zawierać łączną kwotę (cenę) brutto za wykonane zadanie stanowiącą sumę
wszelkich kosztów potrzebnych do realizacji zadania.
Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego zostanie zapłacone po odbiorze końcowym
robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja rozdzielni głównej
w budynku B" tj. po przeprowadzeniu końcowego odbioru robót i przekazaniu zamawiającemu całości
dokumentacji związanej z realizacją wspominanej inwestycji.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
podmiotu, który udziela pełnomocnictwa.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niekompletna (tzn. oferty w których występują braki wymaganych dokumentów w tym brak
pełnomocnictwa),
2) jest niepodpisana,
3) jest podpisana przez nieuprawnione osoby,
4) oferta, wpłynęła po terminie,
5) oferta, nie została złożona w formie wymaganej przez zamawiającego,
6) jest niezgodna z przedmiotem zamówienia,
7) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
8) zawiera rażąco niską cenę,
9) zawiera błędy nie będące oczywistymi omyłkami pisarskimi lub rachunkowymi,
10) została założona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego
wymagał w dokumentach zamówienia.
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa obejmująca warunki wykonania przedmiotu
zamówienia.
UWAGA: Zamawiający informuje, że nie przewiduje korespondencyjnego zawarcia umowy.
Umowa zostanie podpisana w sposób elektroniczny lub w siedzibie zamawiającego.

Kontakt:
Pracownikiem upoważnionym do kontaktów jest:
- Pan Kamil Kitowski - tel. 41-342-13-18

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.