Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie remontu pomieszczenia serwerowni

Przedmiot:

Wykonanie remontu pomieszczenia serwerowni

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 4
62-230 Witkowo
powiat: gnieźnieński
tel.: 61 642 90 97, 505 937 469
sekretariat@opswitkowo.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Witkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 61 642 90 97,
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie remontu pomieszczenia serwerowni w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, Ul. Gnieźnieńska 4, 62 - 230 Witkowo.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia serwerowni w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przedmiot zamówienia zawiera w szczególności:
1. Wykonanie kominu wentylacyjnego.
2. Prace budowlane na dachu i wewnątrz z wygrodzeniem i zabezpieczeniem miejsca pracy oraz montażem klimatyzacji i wentylacji.
3. Zakup i montaż klimatyzacji.

Dokument nr: MGOPS.262.5.2021

Składanie ofert:
X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć na lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego drogą elektroniczną na adres e-mailem: sekretariat@opswitkowo.pl (skany dokumentów) lub listownie na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie, Ul. Gnieźnieńska 4, 62 - 230 Witkowo

TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 23.11.2021 r. godz. 15:00.
(w przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego)

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie od 29 listopada 2021 r. do 23 grudnia 2021 roku.

Wymagania:
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu ofertowym.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. W ofercie należy podać cenę brutto wykonania zamówienia w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wszystkie wartości cenowe określone będą w złotych polskich PLN, a także wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich.
3. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę, zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu dokonania zmiany.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa związane z przedmiotowym zapytaniem ofertowym.

VIII. ZAWARTOŚĆ OFERTY
Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na druku lub według druku stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
XI. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia dodatkowych rokowań z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawców do składania wyjaśnień dotyczących treści złożonych dokumentów i treści oferty oraz do uzupełnienia dokumentów, jak również do poprawiania w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych i pisarskich.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, wycofa się z postępowania lub odmawia podpisania umowy/zlecenia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia zapytania bez dokonania wyboru.
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

Uwagi:
IX. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę spośród wszystkich ofert. W sytuacji, kiedy zostaną złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

Kontakt:
5. Roksana Starczewska tel: 61 642 90 97, wew. 108; e-mail: r.starczewska@opswitkowo.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.