Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedmiot:

Usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kutnowski
ul. Kościuszki 16
99-300 Kutno
powiat: kutnowski
tel. (24) 355-47-80
Województwo: łódzkie
Miasto: Kutno
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (24) 355-47-80
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadania inwestycyjne: ,,Przebudowa przejścia dla pieszych na Ul. Żeromskiego w Żychlinie" i ,,Przebudowa przejścia
dla pieszych na Ul. Łukasińskiego w Żychlinie"* dofinansowane są ze środków: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Kutno, dn. 18 listopada 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego pn. Pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej nad robotami
wykonywanymi w ramach zadania Przebudowa przejść dla pieszych na Ul. Łukasińskiego
i Ul. Żeromskiego w Żychlinie, o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, Zamawiający zaprasza
do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130 000 zł, przyjętym Zarządzeniem Nr 2/2021 Starosty Kutnowskiego
z dnia 05 stycznia 2021 roku.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dla robót elektrycznych wykonywanych w związku z przebudową przejść dla pieszych
na Ul. Łukasińskiego i Ul. Żeromskiego w Żychlinie w ramach zadania pn. Przebudowa
przejść dla pieszych na Ul. Łukasińskiego i Ul. Żeromskiego w Żychlinie:
a) Część I - Przebudowa przejścia dla pieszych na Ul. Łukasińskiego w Żychlinie;
b) Część II - Przebudowa przejścia dla pieszych na Ul. Żeromskiego w Żychlinie.
w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę robót budowlanych
ww. przedmiotu zamówienia realizowanego w procedurze ,,zaprojektuj i wybuduj"
dla poszczególnych części.
2. W ramach robót budowlanych związanych z realizacją przebudowy przejść dla pieszych
przewiduje się wykonanie m. in.:
a) robót budowlanych;
b) robót elektrycznych;
c) dostawę i montaż urządzeń;
d) dostawę materiałów budowlanych;
e) wykonanie niezbędnego oznakowania informacyjnego;
2
f) wykonanie oznakowania tymczasowego na czas prowadzenia robót, zgodnie
z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu;
g) wykonanie oznakowania docelowej organizacji ruchu zgodnie z opracowanym
i uzgodnionym projektem stałej organizacji ruchu;
h) dostawę i montaż oświetlenia wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym w miejscu
przejścia dla pieszych.
3. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną przygotowaną
przez wykonawcę robót budowlanych. Dokumentacja ta określała będzie pełen zakres prac
objętych niniejszym zamówieniem.
4. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z warunkami
projektu umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami.
5. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku
do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu
oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku
do zakresu ujętego w zapytaniu ofertowym.
6. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należało będzie
zarządzanie procesem inwestycyjnym, obejmujące w szczególności:
a) wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy nadzorze nad przygotowywaną
dokumentacja projektową przez wykonawcę robót budowlanych, jej weryfikacja oraz
wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy akceptacji dokumentacji projektowej;
b) zapewnienie obecności inspektora nadzoru na terenie budowy w okresie trwania
umowy na roboty budowlane - w zależności od potrzeb i w sposób zapewniający
należyte pełnienie nadzoru;
c) każdorazowy pobyt inspektora nadzoru zostanie potwierdzony wpisem do dziennika
budowy;
d) wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczeń
o przyjęciu obowiązków przez Inspektora nadzoru wraz z kserokopią dokumentów
wskazujących prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w wymaganych specjalnościach i aktualnym zaświadczeniem o wpisaniu na listę
członków właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
e) podejmowanie samodzielnych decyzji w zakresie udzielonych kompetencji
i ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności we wszystkich sprawach związanych
z nadzorem, zatwierdzaniem i oceną jakości wykonywanych robót, postępem
wykonywania robót oraz wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobieganiem
zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz
3
dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktowych przez wykonawcę robót
budowlanych;
f) sprawdzanie i odbiór robót elektrycznych ulegających zakryciu lub zanikających
z jednoczesnym wpisem do Dziennika budowy. (Inspektor nadzoru dokonywać będzie
wskazanych odbiorów niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 2 dni roboczych
od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy, przy czym odbiory te nie mogą wpływać
na wstrzymanie prac przy realizacji przedmiotu umowy);
g) udział w próbach i testach oraz końcowym odbiorze robót objętych nadzorem
inwestorskim. (W przypadku odbioru końcowego, Inspektor nadzoru wraz
z Zamawiającym przystąpią do odbioru w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia
do odbioru przez Kierownika budowy);
h) udzielanie wykonawcy robót objętych nadzorem niezbędnych informacji, wyjaśnień
i wskazówek dotyczących robót objętych nadzorem inwestorskim. Polecenia, opinie,
zgody, akceptacje i wnioski Inspektor nadzoru inwestorskiego wydaje w formie
pisemnej poprzez wpis do Dziennika budowy;
i) wnioskowanie i opiniowanie wniosków w sprawach spornych dotyczących robót
objętych nadzorem inwestorskim;
j) kontrola prawidłowości lokalizacji robót;
k) współpraca z nadzorem autorskim, w tym w szczególności współpraca przy
wprowadzaniu zmian w dokumentacji projektowej w przypadku takiej konieczności;
l) kontrolowanie składowania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania
po zakończeniu robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim;
m) uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie wszelkich decyzji Inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczących wykonania przez wykonawcę robót budowlanych
zakresów dodatkowych nie ujętych w zamówieniu podstawowym, wynikających
ze zmian umowy o roboty budowlane;
n) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego, jeżeli w okresie realizacji robót
budowlanych, o których mowa w pkt. 1, zajdzie konieczność wykonania robót
niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią
i dokonania wpisu do Dziennika Budowy, przy czym taki wpis nie może stanowić
podstawy do roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie ze strony podmiotu wykonującego
roboty budowlane. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, do analizy
i zatwierdzania kosztorysów wykonawców robót budowlanych, potwierdzania obmiaru
robót dokonanego przez wykonawców robót budowlanych, w tym do potwierdzania
zastosowania odpowiednich pozycji KNR-ów, KSNR-ów, a także wycen
indywidualnych;
4
o) akceptowanie używanego przez wykonawcę robót objętych nadzorem sprzętu
i środków transportowych używanych do ww. robót, co do zgodności
z ich przeznaczeniem;
p) monitoring postępu robót w stosunku do harmonogramu oraz sporządzania na żądanie
Zamawiającego, raportu o stanie zaawansowania robót objętych nadzorem,
zagrożeniach i opóźnieniach w stosunku do harmonogramu realizacji prac, w terminie
3 (trzech) dni licząc od dnia żądania. Wykonawca nadzoru inwestorskiego sygnalizuje
Zamawiającemu o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość
oraz poprawność wykonywanych robót oraz o wystąpieniu okoliczności
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej;
q) sprawdzanie stanu bezpieczeństwa na budowie w szczególności upewnienie się przed
rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa
ruchu, obejmujące także poruszanie się po terenie budowy. W przypadku prowadzenia
przez wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z postanowieniami umowy
i przepisami BHP wstrzymanie robót;
r) kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania
ogólnego porządku na budowie;
s) kontrola przestrzegania przedsięwzięć dla ochrony środowiska w czasie budowy
i po wykonaniu obiektów stałych;
t) kontrola atestów, certyfikatów producenta, dostarczonych przez wykonawcę robót
budowlanych oraz prowadzenie zapisów z kontroli, zmian, badań i spraw spornych;
u) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej
standardu;
v) sprawdzenie i potwierdzanie zakresu wykonanych robót służących do dokonania
płatności;
w) sprawdzanie i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji, załączanych
do protokołów odbioru robót przez wykonawcę robót budowlanych zestawień
wykonanych robót;
x) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych dotyczących realizacji robót objętych
nadzorem, zwoływanych przez Zamawiającego. Sporządzanie protokołów z narad
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom (wykonawcy robót budowlanych
i Zamawiającemu) w terminie do 5 (pięciu) dni po naradzie oraz prowadzenie
dokumentacji ze wszystkich kontaktów z wykonawcą robót budowlanych;
y) prowadzenia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych związanych
z właściwym prowadzeniem inwestycji, w tym między innymi do sporządzania
protokołów konieczności na żądanie Zamawiającego, potwierdzających konieczność
wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych i innych zmian umowy o roboty
5
budowlane i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu niezwłocznie,
nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni, licząc od daty żądania;
z) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy
w przypadku wypowiedzenia umowy w sprawie wykonania robót budowlanych objętych
nadzorem inwestorskim;
aa) potwierdzenie zakończenia robót objętych nadzorem inwestorskim, sprawdzenie oraz
potwierdzenie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenie
do akceptacji Zmawiającego w celu ustalania terminu końcowego odbioru robót oraz
potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego robót. (Potwierdzanie gotowości
do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz na piśmie informującym
Zamawiającego o gotowości do odbioru składanego Zamawiającemu przez
Wykonawcę robót budowlanych);
bb) dokonywanie wpisów do Dziennika budowy, zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego;
cc) udział w przeglądach gwarancyjnych oraz w przeglądzie końcowym na zakończenie okresu
gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, sporządzania protokołów
z usterek, oraz kontrolowanie i egzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych usunięcia
stwierdzonych wad i usterek i potwierdzania tego faktu w stosownych protokołach.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z funkcji nadanej
niniejszą umową zgodnie z jej postanowieniami, oraz ze starannością z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność
oraz zapewnianie ochrony praw i interesów Zamawiającego), podejmując wszelkie
niezbędne działania dla należytego i terminowego wykonania inwestycji.
8. Zamawiający nie zapewnia zaplecza Wykonawcy, a godz. pracy Wykonawcy muszą być
dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.
12. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia na wykonanie dokumentacji
technicznej i wykonanie robót budowlanych (w formule ,,zaprojektuj i wybuduj"),
nad realizacją których pełniony będzie nadzór inwestorski oraz ofert złożonych
w tym postępowaniu dostępna jest na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj.:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/14ca82e6-b060-42c0-ad08-178e0b2615db

CPV: 71520000-9, 71000000-8, 71500000-3

Dokument nr: ZP.272.24.2021.PP

Składanie ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz.
11:00.
Przygotowaną w formie elektronicznej ofertę wraz z załącznikami, należy przesłać
na adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu w formacie ,,.pdf" lub ,,.jpg".

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca zobowiązany jest pełnić czynności nadzoru od dnia podpisania umowy,
aż do zakończenia robót objętych nadzorem, przy czym za zakończenie świadczenia usługi
pełnienia nadzoru inwestorskiego uważa się zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru
końcowego robót i ostatecznego finansowego rozliczenia robót budowlanych.
Zakłada się, że:
a) Roboty budowlane zostaną zrealizowane (zakończone) w całości w terminie
do 09 maja 2022 roku.
b) W terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca robót budowlanych
przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, z tym że projekt stałej
organizacji ruch musi być złożony Zamawiającemu w terminie do 15.12.2021 r.
c) Za termin zakończenia realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim
ustala się dzień zgłoszenia przez wykonawcę robót budowlanych, pismem
dostarczonym do siedziby Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy -
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru na piśmie, o którym mowa wcześniej.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagania:
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Zamawiający uzna, iż Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykażą,
że dysponują lub będą dysponować osobą lub osobami, które skierują do realizacji
zamówienia, odpowiedzialnymi za wykonywanie nadzoru inwestorskiego, tj.:
a) Inspektor nadzoru robót elektrycznych, posiadającym wymagane przez prawo
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
7
IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert:
Lp. Kryterium Znaczenie w %
1. Cena 100 %
RAZEM 100 %
2. Oferty podlegające ocenie, oceniane będą wg następujących zasad: oferta może uzyskać
maksymalnie 100 punktów. Liczba punktów przyznana ofercie, za kryterium Cena, wyliczona
zostanie wg następującego wzoru:
LC =
C???
C?
× 100 pkt
gdzie:
LC - oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium Cena,
Cmin - oznacza Cenę brutto oferty z najniższą ceną spośród ocenianych ofert,
Cb - oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty,
Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający zaokrąglał będzie wyniki ostatniego działania
do dwóch miejsc po przecinku (z zastosowaniem reguł matematycznych):
a) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,5" lub wyższa,
wówczas wartość ulega zaokrągleniu ,,w górę" (to znaczy, że np. wartość 0,155
musi zostać zaokrąglona do 0,16);
b) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra ,,4" lub niższa,
wówczas wartość ulega zaokrągleniu ,,w dół" (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi
zostać zaokrąglona do 0,15);
3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie przedstawiała
najkorzystniejszą cenę, spośród ocenianych ofert, tzn. uzyska największą liczbę punktów
za kryterium Cena.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert
dodatkowych.
8
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca w formularzu ofertowym zobowiązany jest wskazać całkowitą ryczałtową
wartość brutto oferty wraz z wartościami brutto jej części składowych, tj. dla zadania
Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łukasińskiego w Żychlinie oraz Przebudowa
przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Żychlinie.
3. Przygotowaną ofertę należy złożyć formie elektronicznej i przesłać na wskazany w pkt VI
adres e-mail. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci papierowej w siedzibie
Zamawiającego.
4. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
5. Oferta oraz załączone do niej dokumenty, oświadczenia muszą być podpisane przez
Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę oraz załączone do niej dokumenty
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeżeli
osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa,
to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty. Podpis osoby
uprawnionej/upoważnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska
(np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno
wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu.
6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób
i parafowane przez osoby uprawnione.
7. Na ofertę Wykonawcy składają się:
a) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
nr 1 do zapytania ofertowego (wolne miejsca w formularzu wypełnia Wykonawca),
podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
W Formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest określić w szczególności
Cenę brutto oferty oraz wskazać inspektora nadzoru robót elektrycznych,
b) kopia uprawnień budowlanych dla wskazanego inspektora nadzoru robót
elektrycznych wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem o przynależności
do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający informuje:
Jeżeli dokumenty składane jako załączniki do oferty zostały wystawione:
a. jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument;
b. jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem -
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu. Przez cyfrowe
odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią
i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
9
papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca lub notariusz.
c) w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która
nie jest wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której
samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających
z właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu -
pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z załącznikami,
o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych dokumentów złożonych
wraz z ofertą.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zmiany jak i wycofania oferty należy
dokonać zgodnie z zasadami dla przygotowania oferty.
9. Zmiany w treści oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących
przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane wiadomości e-mail zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ,,ZMIAN"
wiadomości e-mail każdej ,,ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć informacją ,,ZMIANA
NR ....".
10. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie w formie elektronicznej
powiadomienia podpisanego przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną wiadomość e-mail zawierającą powiadomienie należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
Oferta wraz z załącznikami złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, musi
być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza:
a) skan oferty sporządzonej w postaci ,,papierowej" i podpisanej własnoręcznym
podpisem; lub
b) ofertę sporządzoną w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym;
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
10
4. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami została przesłana
w następujący sposób:
a) w temacie przesłanej wiadomości zawierającej ofertę wraz z załącznikami należy
wskazać znak postępowania, tj. ,,ZP.272.24.2021.PP - oferta";
b) w treści wiadomości należy wskazać pełną nazwę Wykonawcy wraz z numerem
telefonu kontaktowego;
c) zabezpieczyć ofertę wraz z załącznikami hasłem, tj. podpisaną ofertę wraz
z załącznikami (wszystkie dokumenty, które składa Wykonawca) skompresować
(np. przy użyciu programu: 7-ZIP) do pliku w formacie ZIP zabezpieczonego hasłem
dostępu;
5. Wykonawca, który zabezpieczył składaną przez siebie ofertę hasłem, przekazuje
hasło dostępu do pliku zawierającego ofertę wraz z załącznikami po upływie
terminu składania ofert jednak nie później niż w ciągu 60 minut od upływu terminu
na składanie ofert, na adres poczty elektronicznej:
zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu (Wykonawca, przesyłając hasło dostępu,
winien zażądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości);
6. W przypadku braku przekazania przez Wykonawcę hasła dostępu do pliku zawierającego
ofertę wraz z załącznikami w sposób określony w ppkt 5, Zamawiający jednokrotnie
wezwie Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej do przekazania hasła
dostępu do pliku zawierającego ofertę wraz z załącznikami w ciągu 120 minut
od wezwania przez Zamawiającego.
7. Wykonawca przesyła Zamawiającemu ofertę wraz z załącznikami w taki sposób, aby
dokument ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Datą otrzymania oferty wraz z załącznikami jest termin wpływu oferty na serwer
Zamawiającego.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym powyżej,
taka oferta nie będzie rozpatrywana.
VII. OPIS OKOLICZNOŚCI, W KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ WYKONAWCY
LUB UNIEWAŻNI POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie złożył wyjaśnień w sprawie wysokości
zaoferowanej ceny;
11
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny; za błędy w obliczeniu ceny nie uznaje się oczywistych
omyłek rachunkowych, które Zamawiający poprawi z uwzględnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek;
e) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
f) została złożona przez Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca
w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał
lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych;
g) jest niekompletna z zastrzeżeniem postanowień pkt VIII ppkt 4 zapytania ofertowego.
h) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt VI ppkt 6 zapytania
ofertowego, nie prześle w terminie określonym w pkt VI ppkt 6 zapytania ofertowego,
hasła dostępu do pliku zawierającego ofertę wraz z załącznikami.
2. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
d) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacji,
gdy w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych, zostaną
złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie. W sytuacji, gdy w wyniku wezwania,
o którym mowa wcześniej zostaną złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie
Zamawiający zamiast unieważnić postępowanie może przeprowadzić negocjacje cenowe
na zasadach, o których mowa w pkt VIII ppkt 2 zapytania ofertowego.
VIII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian, treści niniejszego zapytania
ofertowego lub załączników do niego, przed upływem terminu składania ofert. Zmiany
takie, zostaną upublicznione w taki sam sposób jak zapytanie ofertowe.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji w zakresie
cen przedstawionych w ofertach. W przypadku prowadzenia negocjacji cenowych,
z negocjacji zostanie spisany protokół, który podpisują obydwie strony negocjacji.
12
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy o złożenie
wyjaśnień treści złożonej oferty, w tym w szczególności w zakresie wysokości
zaoferowanej ceny oferty.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wezwania do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (postanowienia
niniejszego punktu nie mają zastosowania do Formularza ofertowego (załącznik nr 1
do zapytania ofertowego).
5. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do ich złożenia
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6. Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez wyboru
Wykonawcy.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW STAROSTWA POWIATOWEGO
W KUTNIE DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 RODO* informuję:
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku
z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat
Kutnowski,
siedziba: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16, Regon: 611016146
Kontakt: tel: 24/ 355-47-80, e-mail: starostwo@powiatkutno.eu
Starosta - organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje
bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
Zarząd Powiatu - organ wykonawczy.
Rada Powiatu - organ stanowiący i kontrolny.
2. Inspektor ochrony danych
13
Z Inspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Kutnie można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@powiatkutno.eu lub listownie na
powyżej wskazany adres z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych"
3. Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne
Dane oferenta będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
- przepis prawa.
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Oferenta/ Wykonawcy wyrażona poprzez
akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO):
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,
b) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
4. Okres przechowywania danych
Dane Oferenta/ Wykonawcy pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Komu przekazujemy Pana / Pani dane osobowe
a) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż
co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
b) Ponadto odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych zawartych w dokumentach
związanych z postępowaniem mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy
o powierzenie przetwarzania danych osobowych np. kancelarie prawne.
6. Przetwarzanie zautomatyzowane
W odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
7. Uprawnienia przysługujące Oferentowi, związane z przetwarzaniem z danych
osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego Oferentowi/Wykonawcy przysługują następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
14
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą
wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza
przepisy RODO.
8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Organizator może żądać
ich podania na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny.
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Bartłomiej Michalak, Paweł Pietrusa
oraz Waldemar Kadłubowski
adres e-mail: zamowienia.publiczne@powiatkutno.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.