Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Nasadzenie drzew

Przedmiot:

Nasadzenie drzew

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach
ul. Wzgórze Wolności 15
83-300 Kartuzy
powiat: kartuski
tel. (58) 681 03 21 fax (58) 681 46 60 tel. kom. 609 690 803
kartuzy@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kartuzy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (58) 681 03 21
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nasadzenie drzew w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach w 2021 roku
Zaproszenie do składania ofert
o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Nasadzenie drzew w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg
Wojewódzkich w Kartuzach w 2021 roku
77.21.16.00-8 => Sadzenie drzew.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia.

CPV: 77.21.16.00-8

Dokument nr: RDK.2460.07PU.2021.KK

Składanie ofert:
9. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert
należy złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą łub osobiście w Sekretariacie) w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kartuzach, Ul. Wzgórze Wolności 15,83-300 Kartuzy.
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 24.11.2021r. do godz. 12:00
Oferta składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane:
,,Oferta na - Nasadzenie drzew w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu
Dróg Wojewódzkich w Kartuzach w 2021 roku",
i
Nie otwierać przed dniem 24.11.2021r., godz. 12:00.
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia: do dnia 10 grudnia 2021r.

Wymagania:
2. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena (cena 100%).
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz
oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania tych warunków:
l) Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Zamawiający wykluczy z udziały w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn
leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu)
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe) będzie wydawać się
Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie
jego wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny
złożonej oferty (lub jej istotnych składowych).
7. Istotne warunki zamówienia:
Przedstawiono w Opisie przedmiotu zamówienia oraz Wzorze umowy.

Kontakt:
10. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Krzysztof Komolubi 8 (58) 681-03-21

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.