Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą...

Przedmiot:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. 58 32 64 982
sekretariat@zdwgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 32 64 982
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z
dostawą telefonów komórkowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku Nr 1 do niniejszego
zaproszenia
Istotne warunki zamówienia:
5.1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej dla 62
abonentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wraz z dostawą 61 nowych telefonów
komórkowych oraz 6 abonamentów internetu mobilnego.
a. Zamawiający wymaga, aby zachowane zostały istniejące numery telefonów,
b. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek przeprowadzenia procedury związanej z
zachowaniem i przeniesieniem numerów oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane,
c. Uruchomienie usługi nastąpi w dniu 01.01.2022 r.,
d. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy na okres 24 miesięcy,

CPV: 64.21.20.00-5, 32.25.00.00-0

Dokument nr: WZTA.2460.11.2021.PS

Składanie ofert:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert
należy złożyć:
w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Biurze Podawczym) w siedzibie
Zamawiającego, tj.: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Ul. Mostowa 11A, 80-778
Gdańsk
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia: 24.11.2021 r., do godz. 13:00
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiającego na powyższy adres,
Oraz opisane:
,,Oferta na - ,, Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii
komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Gdańsku"
Nie otwierać przed dniem 24.11.2021 r., godz. 13:00
Wymagania określone powyżej nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie
skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z
niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: od 01.01,2022 do 31.12.2023 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena oferty
3. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia winni być wpisani do rejestru
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.
4. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe) będzie wydawać się Zamawiającemu
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny złożonej oferty (lub jej istotnych
składowych).
Płatności:
a. Zapłata przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, po zakończeniu
danego okresu rozliczeniowego, w terminie 45 dni od daty wystawienia faktury, nie później
niż 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu
b. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
c. Umowa będzie rozliczana na podstawie rzeczywistego wykonania zakresu usług.
Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
L Oferta winna być sporządzona oraz podpisana przez Wykonawcę zgodnie z treścią
formularza stanowiącego załącznik Nr 4 do zaproszenia do składania ofert i dodatkowo
powinna zawierać:
1X1 Wypełnione wszystkie rubryki formularza cenowego (załącznik Nr 3) z cenami za
poszczególne elementy zamówienia oraz wartością zamówienia stanowiącą cenę oferty.
2. Do o feny należy dołączyć opis oferowanych telefonów potwierdzający Wymagania Z
opisu przedmiotu Zamówienia,
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo
winno być udzielone w imieniu wszystkich Wykonawców.
4. Wielkość i układ załączonych do zapytania ofertowego formularzy mogą zostać przez
Wykonawcę zmienione, jednak treść oferty winna odpowiadać treści załączonego wzoru.
5. Do oferty należy dołączyć:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych
prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
6. W przypadku, gdyby Wykonawca dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zgodnie z zasadami
reprezentacji). Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
upoważnienie do poświadczenia za zgodność z oryginałem załączanych kopii.
Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale.
7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski, etc) powinny być
podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą one
uwzględniane.
Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Piotr Sosnowski, tel. 58 32 64 982

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.