Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa siatki do siatkówki plażowej z dwustronnym nadrukiem

Przedmiot:

Dostawa siatki do siatkówki plażowej z dwustronnym nadrukiem

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
powiat: Gdańsk
Tel. +48 58 524 18 08 tel. kom. +48 505 45 21 76
siatka2021@sportgdansk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. +48 58 524 18 0
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA siatki do siatkówki plażowej 8 m z dwustronnym nadrukiem na oczkach w technologii 3D oraz z nadrukiem na taśmach dla Gdańskiego Ośrodka Sportu
ZAPROSZENIE
do złożenia propozycji ofertowej
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
,,DOSTAWA siatki do siatkówki plażowej 8 m z dwustronnym nadrukiem na oczkach w
technologii 3D oraz z nadrukiem na taśmach dla Gdańskiego Ośrodka Sportu"
- ZP2.272.43.2021
I. Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia:
Zamówienie obejmuje dostawę siatki do siatkówki plażowej 8 m z dwustronnym nadrukiem na
oczkach w technologii 3D oraz z nadrukiem na taśmach. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do Zaproszenia).

CPV: 37400000-2

Dokument nr: ZP2.272.43.2021

Składanie ofert:
7. Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:
? mailem na adres: siatka2021@sportgdansk.pl
W przypadku składania oferty drogą elektroniczną (e-mail) koniecznym jest - pod rygorem
odrzucenia oferty - złożenia formularza oferty w formie pliku PDF
8. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 23.11.2021 r. o godz. 09.30.
Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Do dnia 28.12.2021r.
V. Miejsce dostawy:
Gdański Ośrodek Sportu
ul. Traugutta 29
80 - 221 Gdańsk

Wymagania:
III. Obowiązki Wykonawcy:
? Wykonawca zapewni bezpłatny transport i rozładunek towaru w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na własny koszt i ryzyko, po uprzednim minimum dwudniowym kontakcie
telefonicznym z przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do odbioru towaru.
? W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych dostarczonego towaru, Zamawiający zawiadamia
Wykonawcę o ujawnieniu wady. W tym przypadku Wykonawca wymieni towar na nowy, wolny
od wad, w terminie 2. dni od daty powiadomienia. Wykonawca na własny koszt i
odpowiedzialność dokona odbioru wadliwego towaru. Koszt dostawy towaru nowego, wolnego
od wad poniesie Wykonawca.
? Zamawiający wymaga, aby wymieniony asortyment był dostarczony w oryginalnych,
nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne informacje
dotyczące produkcji oraz parametrów technicznych.
? Zamawiający wymaga, aby dostarczony asortyment był oznaczony zgodnie z danymi
określonymi w Formularzu ofertowym. W przypadku braku takiego oznaczenia, Wykonawca
przy dostawie towaru, zobowiązany jest przedstawić odpowiednią dokumentację
(w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania
Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty.
? W przypadku, gdy dostarczony towar (w części lub w całości) nie będzie odpowiadał opisowi
określonemu w Formularzu ofertowym - Zamawiający odmówi przyjęcia towaru, a Wykonawca
zobowiązany będzie do dostarczenia towaru zgodnego z przedmiotem zamówienia w terminie
trwania umowy na swój koszt.
? Do czasu odbioru dostawy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, ryzyko wszelkich
niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą papieru ponosi
Wykonawca.
? Zamawiający wymaga, aby dostarczony przez Wykonawcę towar był:
a) nowy;
b) pozbawiony wad fizycznych i prawnych oraz nie noszący śladów ich wcześniejszego
używania lub uszkodzenia;
c) gatunku ,,I";
? Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru wraz z
prawidłowo wystawioną fakturą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
? Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umieścił na fakturze następujące informacje:
a) nazwę produktu zgodną z dostarczonym asortymentem.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących niepełny przedmiot
zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w szczegółowym
opisie zostaną odrzucone.
3. Propozycja Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji),
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt umocowania do podpisania oferty nie
wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona za
zgodność z oryginałem).
4. Opis sposobu obliczenia ceny w składanym rozpoznaniu cenowym:
? W zaoferowaną cenę należy wliczyć wszystkie koszty, które Wykonawca musi ponieść do
realizacji zamówienia, uwzględniając wszystkie zapisy, ilości i wymagania, które są określone
przez Zamawiającego w niniejszym Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.
? Wartość całkowitą brutto za całość zamówienia należy wyliczyć
w tabeli w Formularzu ofertowym.
? W cenie przedmiotu zamówienia muszą być uwzględnione wszystkie elementy zamówienia.
? Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie
podlegała zmianom.
? Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:
a) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 należy zaokrąglić w dół;
b) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę;
- Oferta musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena brutto ma zawierać podatek VAT.
- Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zapisy które znajdą się w Zleceniu na dostawę siatek plażowych:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującym przypadku:
- za nieterminową realizację dostawy siatek w wysokości 100 zł netto za każdy kolejny dzień
opóźnienia w dostawie
5. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) zmiany treści Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
2) odwołania Zaproszenia lub warunków Zaproszenia,
3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
4) żądania złożenia uzupełnień lub wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
5) do niniejszego Zaproszenia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
6. Sposób oceny ofert:
a) Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej: cena 100%
b) Sposób porównania ofert: oferty zostaną przeliczone zgodnie ze wzorem:
cena oferty najniższej/cena oferty badanej x 100 x 100% Oferta najkorzystniejsza to ta,
która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena.
c) Zaproponowane ceny i inne warunki będą porównywane z innymi ofertami.
d) Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
e) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
9. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert
nie będzie podlegała procesowi oceny.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
10. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego w zakładce ,,Zamówienia do 130 tys. zł - postępowania rozstrzygnięte".

Kontakt:
11. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami
Sprawy proceduralne - Sekcja Zamówień Publicznych
Agnieszka Halama - Kurnik
Numer telefonu: 505452176
Adres poczty elektronicznej: przetargi@sportgdansk.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.