Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. w Białych Błotach
ul. Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota
powiat: bydgoski
Tel: +48 52 365 46 20, Fax: +48 52 365 46 19, tel. 00 48 52 365 46 31.
l.halajda@bzg.aero
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Białe Błota
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: +48 52 365 46 2
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie:
Negocjacje z wieloma wykonawcami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Port Lotniczy
Bydgoszcz S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dn. 19 października 2019 roku oraz
ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93):
Zakup energii elektrycznej od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. - umowa kompleksowa
Określenie warunków zamówienia wraz z innymi istotnymi postanowieniami dotyczącymi zamówienia
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dokument nr: 2021/01/0009

Otwarcie ofert: Uwaga: Zamawiający przeprowadzi negocjacje telefoniczne z trzema oferentami, którzy złożą
najkorzystniejsze oferty, w dniu 22.11.2021 r., o godz. 12.00.
Wyłonienie najkorzystniejszej oferty będzie miało miejsce w siedzibie PLB S.A.

Składanie ofert:
Oferty prosimy kierować na adres e-mail: l.halajda@bzg.aero.
Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy (należy dołączyć pełnomocnictwo oraz
dokumenty rejestrowe firmy) oferta winna być przesłana drogą elektroniczną jako załącznik (skan PDF).
(l.halajda@bzg.aero).
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia: 22.11.2021 r. o godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

Wymagania:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (znaczenie kryteriów i sposób oceny oferty): cena - 100 %.
Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jak też do nie podpisania zamówienia z wyłonionym
Wykonawcą.
Określenie warunków sprzedaży energii elektrycznej na okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 na umowę
kompleksową.
Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- Wykonawca musi udokumentować posiadanie aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa URE.
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje dostawę energii elektrycznej w rozmiarze co najmniej 10 GWh w skali
roku. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawca musi przedstawić potwierdzony wykaz
wykonanych lub wykonywanych usług dla co najmniej 5 Odbiorców.
- Wykonawca potwierdzi, iż średnie roczne obroty z bieżącej działalności za ostatnie 3 lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres w wysokości nie mniejszej niż
1.500.000,00 zł.
- Wykonawca posiada aktualne, opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.500.000,00 złotych.
Wykonawca potwierdza powyższe wymagania poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu
wymagań zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.
W przypadku konieczności weryfikacji przez Zamawiającego oświadczenia - do Wykonawcy zostanie
skierowana prośba o przekazanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań.
Wszystkie zgłoszenia, powiadomienia do OSD oraz procedury wynikające ze zmiany sprzedawcy są po
stronie nowego dostawcy energii.
Nowa umowa kompleksowa nie może zmieniać warunków technicznych obecnej umowy dystrybucyjnej.
Wykonawca winien zagwarantować dokonanie zmiany dostawcy ze skutkiem na dzień 01.01.2022, a w
przypadku niedokonania takiej zmiany w terminie określonym powyżej, o ile wynikać to będzie z winy
Wykonawcy, zostanie on obciążony kosztami wynikającymi z różnicy pomiędzy stawkami wynikającymi ze
złożonej oferty a stawkami przejściowymi zastosowanymi przez dostawcę energii w terminie zmiany
dostawcy.
Wykonawca winien w umowie sprzedaży energii zagwarantować, iż odszkodowanie z tytułu
wypowiedzenia umowy przez Kupującego nie może przekroczyć 60% przychodu jaki uzyskałby
Sprzedawca za sprzedaży energii przewidzianej w planie sprzedaży energii stanowiącym element
podpisywanej umowy.
Jednocześnie zapisy umowy winny gwarantować, iż po upływie terminu obowiązywania umowy, nie
zostanie ona automatycznie przedłużona.
Faktura płatna będzie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
Oferta winna zawierać cenę za MWh energii elektrycznej: C21 oraz B21. Cena powinna uwzględniać:
- podatek akcyzowy zgodny z ustawą z 06.12.2009 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014r. poz.752);
- koszty uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw
pochodzenia albo uiszczenia opłat zastępczych, wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. Zm.) wraz z aktami wykonawczymi oraz z ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zmianami) - tzw.
,,certyfikaty zielone (w tym certyfikaty wynikające z biogazu rolniczego), czerwone, żółte, fioletowe";
- koszty obowiązków w zakresie świadectw efektywności energetycznej, wynikających z ustawy z dnia 20
maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U z 2016 r., poz. 831) - tzw. ,,certyfikaty białe".
Oferta winna zawierać wysokość opłaty handlowej za obsługę urządzeń pomiarowych w ujęciu zł/urz.
pom./mc.

Kontakt:
Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Łukasz Hałajda, e-mail: l.halajda@bzg.aero,
tel. 00 48 52 365 46 31.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.