Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
140z dziś
4414z ostatnich 7 dni
17420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonywanie okresowej usługi comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła...

Przedmiot:

Wykonywanie okresowej usługi comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w budynkach

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13A
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 277 42 59, +48 22 111 42 00
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 277 42 59, +
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonywanie okresowej usługi polegającej na dokonywaniu
comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów grzewczych w budynkach
obiektu ,,Przystań Warszawa" usytuowanych w Warszawie przy Ul. Zaruskiego.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi polegające na:
- dokonywaniu comiesięcznych przeglądów i konserwacji głównego węzła cieplnego oraz węzłów
grzewczych (w sumie 7 węzłów), które są zlokalizowane w siedmiu oddzielnych budynkach
zrealizowanych w ramach inwestycji ,,Przystań Warszawa". Na chwilę obecną w budynkach
prowadzony jest ostatni etap prac, a w 2022 roku planowane jest oddanie do użytkowania;
- w przypadku wystąpienia awarii, która nie będzie mogła być usunięta w ramach obowiązującej
rękojm lub gwarancji podjęciu interwencji i prac naprawczych.
Uszczegółowienie zakresu i warunków wykonania zamówienia:
1) Szczegółowe informacje dotyczące zamontowanych w obiekcie węzłów zawiera załączona
do niniejszego zapytania dokumentacja powykonawcza Załącznik nr 4 do ZO.
2) Informacje dotyczące wymaganych przeglądów i prac konserwacyjnych zawiera Załącznik nr 2
do ZO, tj. Zakres przeglądów i konserwacji.
3) Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do ZO.
Podstawa odbioru zamówienia
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 5 i ust. 6 wzoru Umowy - załącznik nr 1 do ZO.

Składanie ofert:
1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl oraz
w wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania
umowy,
termin składania 24.11.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 01.12.2021 r. - 30.11.2022 r.

Wymagania:
1) Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., póz. 2019 z późn. zm.), dalej jako ,,ustawa".
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w ustawie.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu
składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego,
nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.
W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o
zawarcie umowy. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie
przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie
mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 224 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
8) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty, w szczególności w
zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy
formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie
przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę
albo
unieważnić postępowanie.
3. Wymagania względem Wykonawcy:
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w zakresie swej działalności
zawodowej profesjonalnie trudnią się wykonywaniem usług będących Przedmiotem Zamówienia,
posiadają fachową wiedzę, uprawnienia, wykwalifikowaną kadrę i niezbędne środki, które są
konieczne do realizacji zamówienia.
4. Zamawiający zapewnia:
Na wniosek (przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej) Wykonawcy możliwość odbycia
wizji lokalnej na obiekcie przed złożeniem oferty.
6. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić:
- cenę brutto realizacji zamówienia w zakresie wykonania przeglądów i konserwacji w ujęciu
miesięcznym,
- cenę jednostkową brutto roboczogodziny, na podstawie której ustalana będzie wartość
wykonanych prac naprawczych w przypadku wystąpienia awarii, których usunięcie nie będzie
możliwe w ramach gwarancji lub rękojmi udzielonej przez wykonawcę węzłów.
Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo i słownie.
Oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z
nimi związanych, za wyjątkiem kosztów materiałów niezbędnych do wykonania napraw w
przypadku wystąpienia awarii.
Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać wszystkie obowiązkowe składki
1 potrącenia.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim
Do oferty należy dołączyć:
- Załącznik nr 4 do ZO - Formularz oferty
7. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny:
Zamawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria:
1. kryterium: sumaryczna cena za wykonanie miesięcznych przeglądów i prac konserwacyjnych
2. kryterium: pięćdziesięciokrotność jednostkowej ceny roboczogodziny, na podstawie której
ustalana będzie wartość wykonanych prac naprawczych w przypadku wystąpienia awarii
a) cena (,,C") - 10O pkt,
a. CKP - cena sumaryczna za wykonanie miesięcznych przeglądów i prac konserwacyjnych
(12 x jednostkowa cena wykonania przeglądu i prac konserwacyjnych),
b. CJN - cena jednostkowa roboczogodziny, na podstawie której ustalana będzie wartość
1) Sposób dokonania oceny:
2) najniższa zaoferowana cena brutto
C = ----------------------------------x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4) Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5) Dopuszcza się negocjowanie warunków ofert, w tym ceny, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w
terminie wyznaczonym na ich składanie.
8. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go
identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają
udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z
2020r. póz. 2176 z późń. zm.).
2) Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
10. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
11. Osoby do kontaktu:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Pani Dominika Połowska, email:
dpolowska@zzw.waw.pl
telefon: 22 277 42 59

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.