Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
192z dziś
4467z ostatnich 7 dni
17472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Józefa Pankiewicza 5-7
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. 95 73 30 489,, 505 053 360
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 95 73 30 489,,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Wydział Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. prosi o złożenie
oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Przebudowa przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 1409F (ul. Lipowa) w m. Chwalęcice, gmina Kłodawa".
Przedmiot zamówienia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą:
,,Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1409F (ul. Lipowa) w m. Chwalęcice,
gmina Kłodawa" obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej:
Do obowiązków Nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
1. Wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego obowiązków i uprawnień związanych
z realizacją umowy z Wykonawcą.
2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy robót terenu budowy w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym.
3. Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru branży drogowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Zlecenie po wcześniejszym uzgodnieniu, w imieniu i na rachunek Zamawiającego,
specjalistycznego nadzoru technicznego, który jest wymagany przepisami szczególnymi, tj.
nadzoru archeologicznego, konserwatorskiego itp.
5. Rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie faktur, kalkulacji szczegółowych,
spisywanie protokołów konieczności, naliczanie kar i odszkodowań.
6. Monitorowanie postępu robót. Monitorowanie i dokumentowanie przerw w realizacji robót.
7. W przypadku stwierdzenia opóźnień wzywania Wykonawcy do ukończenia robót
w wyznaczonym terminie.
8. Dokonywanie odbiorów częściowych, przejściowych i końcowych zadania. Inspektor nadzoru
ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu
3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika budowy.
9. Rozpatrywanie wniosków i wystąpień Wykonawcy robót w terminie 5 dni od ich otrzymania
- w tym terminie Nadzór inwestorski winien przedłożyć Zamawiającemu swoje pisemne
stanowisko tj. opinię, analizę (stosownie do sprawy).
10. Weryfikowanie wniosków i wystąpień Wykonawcy robót o roboty dodatkowe, zamianę
materiałów lub technologii, w tym przygotowanie niezbędnych opinii, ekspertyz,
dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji robót wraz z przedłożeniem
Zamawiającemu stosownego Protokołu konieczności lub Protokołu zmian w terminie 7 dni od
daty złożenia wniosku przez Wykonawcę.
11. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych.
12. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania.
13. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.
14. Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy (min. 2 razy w tygodniu) w celu
sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń,
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej.
15. Reprezentowanie Zamawiającego przed organami administracji, mieszkańcami oraz innymi
stronami w sprawach związanych z realizacją zadania na podstawie udzielonych
pełnomocnictw.
16. Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów.
17. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów ppoż. i utrzymania porządku na terenie budowy.
18. Podejmowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji o wstrzymaniu części lub całości
robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty budowlane.
19. Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych
realizacją umowy na roboty.
20. Niedopuszczenie do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego.
21. Doradztwo, opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty
pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamówień
publicznych - z podaniem skutków co do kosztów i terminów wykonania umowy.
22. Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od
umowy).
23. Dochodzenie od Wykonawcy robót kar umownych oraz odszkodowania z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
24. Egzekwowanie od Wykonawcy robót postanowień umowy oraz przestrzegania ustaw, w tym
o ochronie znaków geodezyjnych.
25. Zlecanie na koszt Inspektora Nadzoru specjalistycznych badań dotyczących: nawierzchni,
nośności podbudowy, mrozoodporności elementów betonowych, itp., w przypadku
wystąpienia wątpliwości co do jakości prac lub materiałów wykonanych lub wbudowanych
przez Wykonawcę robót.
Na etapie po zakończeniu robót budowlanych:
26. Przygotowanie dokumentów w celu sporządzenia dowodu OT, rekomendowanie zwrotu
gwarancji i wykonania.
27. W okresie rękojmi i gwarancji w sytuacji wystąpienia wad lub uszkodzeń, niezwłoczne
stawiennictwo celem zbadania przyczyn powstania wad.
Oferta na sprawowanie nadzoru inwestorskiego powinna zawierać co najmniej przedmiot
zamówienia oraz cenę netto i brutto za wykonanie usługi. Wykonawca winien załączyć do oferty
następujące dokumenty:
- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru
stanowiącego zał. nr 3;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem, iż osoby wskazane w
wykazie posiadają stosowne uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia-według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4; do oświadczenia należy załączyć dokumenty potwierdzające
kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnień i przynależności
do Izby Inżynierów Budownictwa;
- zaakceptowany (parafowany) projekt umowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 1.

Dokument nr: DR.272.34.2021

Składanie ofert:
Oferty cenowe należy składać do 24.11.2021 r. w siedzibie Zamawiającego w Gorzowie Wlkp. -
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., w biurze podawczym na parterze budynku.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: 01.12.2022
Termin wykonania zadania ustala się na czas trwania zadania pn.: ,,Przebudowa przejścia dla pieszych
w ciągu drogi powiatowej nr 1409F (ul. Lipowa) w m. Chwalęcice, gmina Kłodawa" tj. do 01.12.2022

Wymagania:
Postępowanie realizowane zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Starostwie
Powiatowym w Gorzowie Wielkopolskim których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 130.000 zł {Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Gorzowskiego z dnia 30
grudnia 2020r.).
Kryterium wyboru Wykonawcy: cena - waga 100%

Informacje dodatkowe:
- Wzór umowy stanowi zał. nr 1 do zapytania ofertowego
- Oferty należy składać na zał. nr 2 do zapytania ofertowego
Integralną część umowy stanowi oferta wraz z załącznikami oraz oświadczenie dot. rozliczeń na
zasadach podzielonej płatności.
- Obowiązki nadzoru inwestorskiego opisane w przedmiocie zamówienia w pkt. 21 obejmują
czynności w zakresie doradztwa i nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT
(art. 113 ust. 13 pkt. 2 a i b cyt. ustawy).
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Wydziału Dróg Powiatowych w Starostwie
Powiatowym w Gorzowie Wlkp., pok. 121 - 123.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Naczelnik Wydziału Dróg
Powiatowych - Paweł Tokarczuk, tel. 95 73 30 489, kom. 505 053 360.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.