Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
236z dziś
4511z ostatnich 7 dni
17516z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej

Przedmiot:

Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
powiat: Zielona Góra
Tel. (68) 328 03 300, fax (68) 328 03 32, tel.: (68) 322-17-07
zdw@zdw.zgora.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Zielona Góra
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. (68) 328 03 300
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia:
,,Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi woj. Nr 286 w m. Gubin
ul. Śląska"
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: wg formularza nr 3 n/n zapytania ofertowego

Dokument nr: ZDW-ZG-RDWZG-3317-45/2021

Składanie ofert:
VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę podpisaną przez osobę upoważniona należy złożyć w zamkniętej kopercie lub faksem lub pocztą elektroniczną * do dnia 23.11.2021 do godz. 10.00
Oferty można składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem : ,,Zapytanie ofertowe - Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi woj. Nr 286 w m. Gubin Ul. Śląska" na adres:
Województwo Lubuskie--Zarząd Dróg Wojewódzkich, Al. Niepodległości 32,--65 042 Zielona Góra, lub faksem na nr 068 328 03 32, lub pocztą elektroniczną na adres email: zdw@zdw.zgora.pl* /
Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Ul. Nowa 1,65-339 Zielona Góra.,
e-mail: rdwz@zdw.zgora.pl,

Miejsce i termin realizacji:
IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2021 r.

Wymagania:
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena -100%
-...........%
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji ofertowej:
1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na formularzu cenowym.
2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegać zmianom.
4. Wszystkie wartości określone w formularzu cenowym oraz ostateczna cena oferty winny być wyliczone według przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach formularza cenowego. Oferta z niekompletnym formularzem cenowym nie będzie brana pod uwagę podczas oceny ofert.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wykonawcom, którzy odpowiedzieli na zapytanie ofertowe w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, jeżeli wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza kwotę netto 50 000 złotych.
X. Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy - formularz nr 1
2. wypełniony formularz cenowy - formularz nr 2
3. Wykaz robót budowlanych* wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
*> przez roboty budowlane zamawiający rozumie: min.1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości min. 70 000,00 zł Nie dopuszcza się sumowania robót celem uzyskania wymaganej min. wartości.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jeden z podmiotów
4. kopie uprawnień zawodowych Kierownika Budowy - Robót Drogowych - posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie dróg,
5. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł brutto.
XI. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;
b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;
c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Uwagi:
XII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1 ^ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra
tel.: (0-68) 328-03-00,
fax: (068) 328-03-32, (068) 328 03 38.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, którego dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej www.zdw.zgora.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi woj. Nr 286 w m. Gubin ul. Śląska" nr sprawy: ZDW-ZG-RDWZG-3317-45/2021,
prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129) oraz realizacji zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania umowy;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020, poz. 2176);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek konieczny do skutecznego złożenia oferty i zawarcia umowy;
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODC
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * niepotrzebne skreślić

Kontakt:
V. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
Pani Iga Szylinczuk tel.: (68) 322-17-07

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.