Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
192z dziś
4467z ostatnich 7 dni
17472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie ekspertyzy i opracowania dokumentacji

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy i opracowania dokumentacji

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
wyb. Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław
powiat: Wrocław
tel.: +48 (71) 784 10 01, tel. 71 784-17-75
daria.stankiewicz@umw.edu.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (71) 784 1
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Wykonawca będzie świadczyć na rzecz Zamawiającego usługę wykonania ekspertyzy i opracowania
dokumentacji na potrzeby przygotowania do realizacji niekomercyjnego badania klinicznego pt.:
"Development of an optimal strategy for the production and administration of CAR-T lymphocytes in
adults and children with B-cell non-Hodgkin lymphomas and acute lymphoblastic leukemia" (projekt
finansowany przez Agencję Badań Medycznych).
W ramach zadania Wykonawca przygotuje:
1. Kompleksową ,,Specyfikację wymagań użytkownika" URS obejmującej m.in. cechy
funkcjonalno-użytkowe obiektu, zestawienie wymaganych powierzchni i pomieszczeń, założenia
technologiczne projektowanego laboratorium, propozycję układu funkcjonalnego pomieszczeń z
przewidzianymi drogami materiałów i personelu, infrastrukturą wyposażeniem, wymagania
związane z procesem kwalifikacji i walidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi
celem przygotowania odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia wytwarzania
produktów CAR-T i uzyskania stosownych zezwoleń organów administracyjnych.

Składanie ofert:
Oferty wraz z informacją o doświadczeniu Wykonawcy oraz osobach skierowanych przez Wykonawcę
(wraz z potwierdzeniem doświadczenia tych osób) do realizacji zamówienia, należy składać do dnia
23.11.2021r. do godz. 10:00 pocztą e-mail w formie pdf na adres: daria.stankiewicz@umw.edu.pl

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Zaproponowany przez Wykonawcę, parametr
punktowany - nie dłuższy jednak niż 15 dni
roboczych od dnia podpisania umowy

Wymagania:
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021,
poz. 1129, z późn. zm.) z uwagi na treść art. 2 ust 1 pkt 1 ze względu na wartość szacunkową netto
zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych oraz art. 11 ust. 5 tej ustawy - przedmiot usługi służy
wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą
prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub
pokryciu kosztów badań lub rozwoju.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani
wariantowych.
2. Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę, przedstawicieli Wykonawcy
wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby po stronie
Wykonawcy upoważnionej do zaciągania zobowiązań w jego imieniu. Formalne upoważnienie
powinno być wówczas dołączone do oferty. Zaleca się, by podpisy wyżej określonych osób
złożone były na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie
strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, powinny być parafowane
przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
3. Oferta powinna zawierać: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania
ofert), dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy i osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz harmonogram działań, w którym wyszczególnione
zostaną terminy realizacji poszczególnych etapów prac.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a) DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Potwierdzenie posiadanego doświadczenia w zakresie usług doradczych, związanych z kontrolą
jakości, zasadami GMP i wytwarzaniem ATMP, ATMP-HE lub ATIMP.
b) DOTYCZĄCE OSÓB
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji
zamówienia osoby posiadające doświadczenie w przygotowaniu projektów związanych z
przygotowaniem lokalizacji do wytwarzania produktów ATMP/GMP.
Wyjaśnienia treści ofert, odrzucenie oferty:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający jest upoważniony do wezwania do
uzupełniania ofert, jeżeli nie naruszy to konkurencyjności oraz do poprawiania oczywistych
omyłek.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zaproszenie do składania ofert,
b) zostanie złożona po terminie składania ofert,
c) Wykonawca nie spełni warunków udziału w postępowaniu,
d) informacje (i oświadczenia) złożone przez Wykonawcę w złożonej ofercie będą
nieprawdziwe,
e) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.