Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Plac Dworcowy 2
35-201 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel.: (17) 850 01 05
zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=22224317
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: (17) 850 01 05
Termin składania ofert: 2021-11-23 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Wykonanie termomodernizacji budynku Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
realizowanego w ramach projektu: ,,Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii" nr RPPK.0302.00-18-0032/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III ,,Czysta energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Wykonanie termomodernizacji budynku Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii realizowanego.
1.1.Szczegółowy zakres robót budowlanych, które są objęte nadzorem precyzuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik Nr 1 do zaproszenia.
Kat. CPC 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
1.3. Zakres robót budowlanych inwestycji przeznaczonej do nadzoru:
obejmuje branżę budowlaną, sanitarną oraz elektryczną
Obowiązki podmiotu pełniącego nadzór inwestorski:
Zakres usług pełnionych przez inspektorów nadzoru powinien być realizowany wg wytycznych zawartych w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. Zm) wszystkimi przepisami w tym zakresie oraz wymaganiami zawartymi w zaproszeniu.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego realizowane jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego i obejmuje obowiązki związane z profesjonalnym i kompleksowym nadzorem oraz kontrolą, rozliczeniem zadania inwestycyjnego i obejmuje m.in.:
1. W zakresie dokumentacji projektowej:
1.1 Przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja zostanie przekazana w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej.
1.2 Zbadanie projektów pod względem zupełności oraz ewentualnych wad, błędów i prawidłowości rozwiązań.
1.3 Przygotowanie ewentualnych wniosków do projektantów dot. wprowadzenia zmian lub uzupełnień dokumentacji i części kosztorysowej lub złożenie zamawiającemu oświadczenia o braku uwag. Termin wykonania prac wymienionych powyżej - do 2 tygodni od podpisania umowy.
2. W zakresie realizacji projektu, zarządzania, nadzoru i kontroli oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego:
2.1 Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu.
2.2 Przejęcie od zamawiającego obowiązków nadzoru inwestorskiego w ciągu 5 dni od przekazania Wykonawcy informacji w formie pisemnej i pocztą elektroniczną o rozpoczęciu nadzoru
2.3 Przygotowanie i sprawdzenie dokumentów związanych z przekazaniem placu budowy.
2.4 Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w pełnym zakresie obsługi oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne.
2.5 Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych.
2.6 Kontrola zgodności realizacji z dokumentacją projektową, techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym i innymi przepisami w tym zakresie.
2.7 Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2.8 Kontrola jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu.
2.9 Nadzorowanie i egzekwowanie wykonywania robót przez wykonawcę zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapisami umowy o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego, ustawą Prawo Budowlane i przepisami z nim związanymi, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, przepisami branżowymi, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, ustalonymi terminami realizacji, obowiązującymi normami, zasadami oraz przepisami prawa polskiego, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji.
2.10 Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów.
2.11 Kontrola, czy stosowane przez wykonawców wyroby są dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym oraz archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.12 Sprawdzanie i terminowe dokonywanie odbiorów robót zanikających i (lub) ulegających zakryciu.
2.13 Stałe /co najmniej co tygodniowe/, w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna częścią dokumentacji powykonawczej i być przekazana zamawiającemu.
2.14 Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktur pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym, stanem rzeczywistym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą.
2.15 Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski.
2.16 Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta w ramach nadzoru autorskiego stosownych poprawek,
uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego.
2.17 Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych, sporządzenie protokołu konieczności w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej w zakresie umożliwiającym przygotowanie zlecenia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę.
2.18 Wnioskowanie o wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień.
2.19 W przypadku robót, które nie są objęte dokumentacją projektową lub zmian sugerowanych przez wykonawcę, uzgodnienie z Zamawiającym procedury postępowania lub informowania o odrzuceniu sugerowanych zmian, przy czym podmiot pełniący nadzór inwestorski nie jest władny, bez uprzedniej konsultacji z Zamawiającym, odrzucać, zatwierdzać dodatkowe roboty, zmiany lub zamiany, które pociągną za sobą zmiany finansowe zadania oraz zmiany w przedmiocie kontraktu budowlanego.
2.20 Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, protokołów konieczności, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień.
2.21 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych i/lub podobnych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
2.22 Sporządzanie protokołów konieczności, oraz opinii i uzasadnień:
a) na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
b) na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego
2.23 Informowanie Zamawiającego o problemach, jakie wystąpiły, jak również o problemach przewidywanych, sposobach ich uniknięcia lub niezbędnych działaniach korygujących.
2.24 wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowałaby niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową.
2.25 Ułatwienie polubownego rozstrzygania sporów.
2.26 Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą wykonawca robót oraz Zamawiający, jak również zapewnienie wdrażania podjętych decyzji wpływających na postęp i terminowość wykonywanych robót. W przypadkach koniecznych Zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie.
2.27 Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.
2.28 Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót, dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
2.29 Uczestniczenie we wszystkich próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy, które zawarte w dokumentacji powykonawczej.
2.30 Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz nadzór nad przygotowaniem dokumentów do odbioru końcowego.
2.31 Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2.32 Przyjęcie od wykonawcy oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej i sprawdzenie jej kompletności poprzez dokonanie stosownej adnotacji.
2.33 Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem.
2.34 Wyegzekwowanie usunięcia przez projektanta i wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbioru końcowego.
2.35 Wnioskowanie o dochodzenie należnych kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, w tym przygotowanie i obliczenie wysokości należnych kar i odszkodowań.
2.36 Bieżąca kontrola kosztów inwestycji i podejmowanie stosownych działań aby koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone.
2.37 Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami.
2.38 Udział zespołu inspektorów w spotkaniach z Dyrekcją w sprawach związanych realizacją inwestycji nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
2.39 Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach i ich skutkach.
3. W zakresie wykonywania czynności w okresie gwarancji i rękojmi:
Zorganizowanie i udział w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę, egzekwowanie ich usunięcia i sporządzanie stosownych protokołów.
Wykonuje inne obowiązki zlecone przez inwestora, a dotyczące przedmiotowej inwestycji.
4.W zakresie obsługi informacyjnej:
Bieżąca obsługa informacyjna o przebiegu realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów o postępie robót budowlanych co najmniej 1 raz w miesiącu. W raportach należy podać stopień zaawansowania robót, ewentualne opóźnienia w realizacji, stan zaawansowania finansowego. Ponadto na każde żądanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie udzielać innych potrzebnych informacji dotyczących realizacji.
5.W zakresie obsługi finansowej realizacji zadania.
Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Dyrektorem w zakresie:
- aktualnego stanu finansowania inwestycji
- kwalifikacji środków w zależności od zakresu rzeczowego
- sporządzania zestawienia kosztów z podziałem na źródła finansowania
- sprawdzania i akceptacji zakresu rzeczowego proponowanego na fakturowania
- prowadzenie na bieżąco zaawansowania finansowego w poszczególnych branżach
- sporządzenia końcowego rozliczenia wartości całego zadania inwestycyjnego i przekazania
Zamawiającemu.
- wykonywanie innych obowiązków zleconych przez inwestora, a dotyczących spraw finansowo-rozliczeniowych nadzorowanej inwestycji

CPV: 71520000-9, 71247000-1

Dokument nr: 18/ZP/ZO/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow/public/postepowanie?postepowanie=22224317
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Data: do 23.11.2021 r.
Godzina: do 09:00
2. Oferta w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem systemu pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : do 7 miesięcy, licząc od dnia udzielenia zamówienia.

Wymagania:
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
§ 2 Tryb udzielenia zamówienia:
Wskazanie trybu udzielenia zamówienia: zamówienie o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z zm.) udzielane zgodnie z Zarządzeniem nr 45/2021 Dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z dnia 23.06.2021 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SPZOZ zamówień klasycznych o wartości niższej niż 130 tys. zł.
2. Określone powyżej termin dla zadania ma jedynie wstępny charakter informacyjny. W przypadku przesunięcia, przedłużenia lub skrócenia terminu realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w postępowaniu, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na roboty budowlane.
3. Przewidywany termin rozpoczęcia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru grudzień 2021r.
4. W przypadku nie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w prowadzonych postępowaniach przetargowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji umowy z wybranym wykonawcą na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
§ 5 Informacje o warunkach udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji osoby spełniające następujące wymagania:
1) Koordynator - Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno -budowlanej powinien posiadać:
uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
2) Inspektor nadzoru robót elektrycznych powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
3) Inspektor nadzoru robót instalacji sanitarnych powinien posiadać:
- uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4
Osoby wskazane powyżej winne posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). lub równoważnymi do nich (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce)
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą
§ 6 Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w podmiotach leczniczych podległych samorządowi województwa podkarpackiego, zwany dalej Systemem.
2. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow
3. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowieniapubliczne@pcm-cuw.pl
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania w ramach postępowania.
7. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce ,,Pytania do postępowania".
8. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu, w zakładce ,,Korespondencja", która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce ,,Oferty", po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
9. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu.
10. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia:
- posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania:
? w zakresie podstawowych funkcjonalności - przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów:
a) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek
c) system operacyjny Windows 10 i późniejsze
? w zakresie składania podpisu kwalifikowanego:
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym.
Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning.
11. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
12. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.
13. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
14. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.
15. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
16. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg
17. Za datę przekazania i odbioru danych, w szczególności oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę zapisania pliku na serwerze Systemu . Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar, wyświetlane są w prawym górnym rogu Systemu.
18. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania i odbioru danych:
- Oferta złożona przez Wykonawcę w Systemie, nie jest widoczna dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowana. Możliwość otwarcia oferty dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
- Oznaczenie czasu przekazania i odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty.
19. WYKONAWCA MOŻE ZWRÓCIĆ SIĘ DO ZAMAWIAJĄCEGO O WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA. 19.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do dnia 22.11.2021r. do godz.9.00
19.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania - w Systemie.
19.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zaproszenia. Dokonaną zmianę zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach zamówienia jest:
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych P. Jacek Maternia,
§ 6 Informacje dotyczące możliwości dokonania zmiany oferty oraz jej wycofania:
Wykonawca może zmienić oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert (zmiana oferty odbywa się poprzez wycofanie oraz złożenie nowej oferty - z uwagi na zaszyfrowanie plików oferty brak jest możliwości edycji złożonej oferty). W tym celu Wykonawca loguje się do Systemu , wyszukuje i wybiera dane postępowanie, a następnie po przejściu do zakładki ,,Oferta", wycofuje ją przy pomocy przycisku ,,Wycofaj ofertę". Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. § 7 Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Wymogi formalne:
1.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty do wyboru Wykonawcy w następujących formach:
w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem kwalifikowanym),
w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym)
w formie pisemnej (papierowej).
1.2. Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku OFERTA WYKONAWCY, stanowiącym (stanowiącego) załącznik nr 2 do Zaproszenia
1.3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną).
1.4. Oferta musi być podpisana (wskazane, by była również opieczętowana) przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz oznaczona co do nazwy i adresu wykonawcy np. przez opatrzenie oferty pieczęcią firmową.
2. Dokumenty składane wraz z ofertą (obligatoryjnie):
1) Formularz oferty -wzór załącznik nr 2 do Zaproszenia.
2) Oświadczenie o braku powiązań wzór załącznik nr 3 do Zaproszenia.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - wzór załącznik nr 4 do zaproszenia;
4) Zobowiązanie innego podmiotu, załącznik nr 5 (jeżeli dotyczy);
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
6) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.5
Miejsce złożenia oferty:
1. Oferta w formie pisemnej:
w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami
,,Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Wykonanie termomodernizacji budynku Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii"
należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat Dyrektora do terminu składania ofert.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Systemie informację z otwarcia ofert.
§ 9 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. W niniejszym postępowaniu oferty będą oceniane na podstawie niżej przedstawionego kryterium:
Kryterium: Cena oferty
Znaczenie: 100% (najniższa cena)
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny do dwóch miejsc po przecinku. Gdyby wyniki dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie same, Zamawiający wezwie do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach pierwotnych. Brak odpowiedzi wykonawcy na wezwanie (nie złożenie oferty dodatkowej) oraz złożenie oferty po upływie terminu składania ofert, lub oferty nieważnej oznaczać będzie, że wykonawca podtrzymuje cenę oferty zawartą w ofercie złożonej (pierwotnej).
§ 10 Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu realizacji zamówienia/ zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. § 11 Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników:
1. Zamawiający zastrzega możliwość poprawy w złożonej przez Wykonawcę ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci złożoną przez Wykonawcę ofertę w szczególności, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia,
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
5) zawiera rażąco niską cenę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów oceny ofert (kryteriów wyboru oferty) przyjętych w niniejszym postępowaniu.
4. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonana Zamawiający stosując kryteria i metody oceny ustalone w Zaproszeniu.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez Platformę Zakupową SmartPZP, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także ceny ofert.
§ 12 Unieważnienie postępowania:
Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi wykonawców poprzez Platformę Zakupową Smart.
§ 13 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 6 do Zaproszenia.
§ 14 Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części - w związku z tym oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych - rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą tylko w walucie polskiej (PLN).
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami dotyczących ceny złożonych ofert. § 15 Załączniki:
1. Wprowadzenie do Zaproszenia załączników ma na celu spowodowanie ujednolicenia otrzymywanych przez zamawiającego informacji, a co za tym idzie możliwości ich porównania.
2. Postanowienia Zaproszenia dotyczące warunków sporządzenia oferty stosuje się odpowiednio do warunków sporządzenia poszczególnych formularzy.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.