Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
888z dziś
5151z ostatnich 7 dni
19860z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Świadczenie usług dostępu do internetu przez okres 12 miesięcy

Przedmiot:

Świadczenie usług dostępu do internetu przez okres 12 miesięcy

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie
ul. Przy Rondzie 7
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel.: 12 619 63 60, tel. 12 619 52 33, tel. 12 619 58 46
gospodarczy@krakow.so.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 12 619 63 60,
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dostępu do internetu przez okres 12 miesięcy w Sądzie Okręgowym w Krakowie.

Minimalne parametry łącza:
- łącze typu punkt - punkt symetryczne o przepustowości minimum 250 Mb/s zakończone w siedzibie Sądu Okręgowego w Krakowie stykiem Ethernet w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (uwaga: w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przepustowości łącza mniejszej niż 250 Mb/s Zamawiający ofertę odrzuci);
- łącze wykonane w technologii światłowodowej;

- pełna gwarancja wykupionego pasma;

- min. 13 adresy IP dostępne dla użytkownika;

- gwarancja dostępności usług na poziomie min. 99,9 % (miesięcznie niedostępność usługi maksymalnie 4 godz.);

- gwarantowany czas reakcji na awarię - maksymalnie 1 godz.;

- gwarantowany czas usunięcia awarii - maksymalnie 24 godz.;

- serwis świadczony 24h/dobę, 7 dni/tydzień, 365/rok

Wykonawca musi zapewnić infrastrukturę sieciową (w tym m.in. urządzenia sieciowe i trasy kablowe) niezależną od infrastruktury należącej do aktualnego dostawcy usługi dostępu do internetu - firmy Hor.net Polska sp. z o.o. na podstawie umowy nr Adm.SO.-022-610/2021 . Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca w celu świadczenia usługi dostępu do internetu dzierżawił od firmy Hor.net Polska sp. z o.o. infrastrukturę w całości lub części.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bezpośrednio po upłynięciu terminu ich składania.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie papierowej (zgodnie z wytycznymi pkt 11) w siedzibie Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie, Ul. Przy Rondzie 7, pok. C-05 do dnia 24.11.2021 r. do godz. 14:00.

Miejsce i termin realizacji:
3) Termin wykonania zamówienia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

Wymagania:
5) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy ,,Prawo zamówień publicznych".

6) Warunki udziału i sposób oceny spełnienia tych warunków przez Wykonawcę:

Warunkiem udziału jest posiadanie przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia w realizacji zamówień o podobnym charakterze, w tym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Zamawiający oceni spełnienie powyższego na podstawie oświadczeń zawartych w załączniku nr 1 do ogłoszenia (formularz ofertowy).

7) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów na dzień składania ofert:

a) formularz ofertowy zawierający wszelkie wymagane przez Zamawiającego oświadczenia (zgodnie z załącznikiem nr 1),

b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),

c) zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów postepowania (zgodnie
z załącznikiem nr 3).

8) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga kryterium):

a) kryterium ceny (C) - 100 %

Zasada: ,,mniej lepiej"

Ocena dokonana będzie wg wzoru:

C = oferta min./oferta badana x 100 x 100 %
11) Opis sposobu przygotowania oferty:

a) Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na zał. nr 1 do ogłoszenia, tj. formularzu ofertowym, podpisanym przez osoby umocowane i złożona do wyznaczonego terminu,

b) Termin związania ofertą: 30 dni licząc od terminu składania ofert,

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione w rejestrze właściwym dla Wykonawcy,

d) Oferta winna być złożona w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, z dopiskiem:

,,Oferta na świadczenie usług dostępu do internetu w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Nie otwierać przed dniem 24.11.2021 r. godz. 14:00".

12) Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia nieistotnych zmian w treści umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

13) Informacje o środkach odwoławczych:

Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.

14) Oferty wykonawców są jawne. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą
w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, pod warunkiem utrzymania cen ofertowych przez kolejnego w rankingu Wykonawcę.

Kontakt:
4) Dane osoby do kontaktu:

Grzegorz Woźniak tel. 12 619 52 33

Tomasz Wyjaśniał tel. 12 619 58 46,

Kontakt możliwy w dni robocze w godzinach 800 - 1400.

email: grzegorz.wozniak@krakow.so.gov.pl

tomasz.wyjasnial@krakow.so.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.