Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
87z dziś
4361z ostatnich 7 dni
17367z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa kompletu mat stanowiących wyposażenie klatki do pchnięcia kulą

Przedmiot:

Dostawa kompletu mat stanowiących wyposażenie klatki do pchnięcia kulą

Data zamieszczenia: 2021-11-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku
ul. Szczecińska 99
76-200 Słupsk
powiat: Słupsk
nr telefonu 59 844-75-31 nr faxu 59 843-74-17
sosir@sosir.slupsk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Słupsk
Wadium: ---
Nr telefonu: nr telefonu 59 844-7
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kompletu mat stanowiących wyposażenie klatki do pchnięcia kulą w Hali Lekkoatletycznej im. Ryszarda Ksieniewicza w Słupsku w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji"
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletu mat stanowiących wyposażenie klatki do
pchnięcia kulą w Hali Lekkoatletycznej im. Ryszarda Ksieniewicza w Słupsku w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: ,,Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji".
3. Opis przedmiotu zamówienia i ogólne warunki realizacji:
1) Komplet mata do klatki pchnięcia kulą w hali o wymiarach:
a) 2 x 1 x 0,1 m - ilość 39 sztuk
b) 1,5 x 1 x 0,1 m - ilość 7 sztuk
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dane techniczne produktu:
a) Komplet mat do pchnięcia kulą minimalizujące odbicie kuli od pola rzutowego, ślad
odbicia kuli widoczny po uderzeniu umożliwiający zanotowanie uzyskanej przez
zawodnika odległości,
b) konstrukcja: warstwa zewnętrzna wykonana z materiału PCW klejona na całej
górnej powierzchni do wkładu maty, rogi zgrzewane termicznie,
c) wkład trójwarstwowy, pianka wtórniespieniona, siatka zabezpieczająca piankę
przed uszkodzeniem, wolnowstająca absorbująca energię kuli i utrwalająca ślad jej
lądowania,
d) spód antypoślizgowy,
e) kolor niebieski.
3) Sprzedawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia przedmiotu zamówienia do
Hali Lekkoatletycznej im. Ryszarda Ksieniewicza przy Ul. Madalińskiego 4 w Słupsku.
4) Minimalny okres gwarancji na dostarczony sprzęt 24 miesięcy.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia próbki oferowanego produktu w siedzibie Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty pod kątem jego właściwości opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
9. Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej pod adresem sosir@sosir.slupsk.pl nie później niż do 24.11.2021r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
5. W zakresie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawcy wykazali iż :
1) posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie usług odpowiadających usługom wskazanym w przedmiocie zamówienia;
2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym lub zawodowym niezbędnym do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do zaproszenia,
2) oświadczenie w zakresie warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do zaproszenia,
3) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
4) jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone ww. oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawianego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postepowania.
Dokumenty są składane w formie elektronicznej opatrzone elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym, które załączone zostaną do oferty, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
3) W cenie oferty należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia (opłaty handlowe i administracyjne, koszty opinii i uzgodnień, upust, rabaty itp.) ;
4) Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich dokumentów składających się na zaproszenie do składania ofert i na bieżąco monitorować zawartość umieszczanych tam informacji;
5) Formularz ofertowy i pozostałe dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy,
6) Wszystkie załączniki do oferty winny zostać złożone w formie elektronicznej opatrzone elektronicznym kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Brak powyższego nie skutkuje odrzuceniem oferty,
10. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - oddzielnie dla każdej części.
1) Kryterium oceny ofert - cena (znaczenie 100%),
2) Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena spośród złożonych ofert
liczba punktów = ......................................................................... x 100%
cena badanej oferty
3) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom Zaproszenia do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o ww. kryterium oceny ofert.
11. Procedura postępowania:
1) Niniejsze zaproszenie wraz ze wszystkim załącznikami zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego pod adresem https://sosirslupsk.naszbip.pl/ogloszenia.
2) Zamawiający będzie zamieszczał na bieżąco na stronie internetowej wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, m.in. uzupełnienia, modyfikacje, wyjaśnienia, zmiany treści zaproszenia do składania ofert;
3) Wykonawca winien zapoznać się z treścią zaproszenia do składania ofert i na bieżąco monitorować zawartość umieszczanych informacji;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie;
5) Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty internetowej.

Uwagi:
12. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słupski Ośrodek Sporu i Rekreacji w Słupsku ul. Szczecińska 99, 76 - 200 Słupsk , tel. 59844 75 31, sosir@sosir.slupsk.pl;
? Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetworzenia danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetworzeniem danych osobowych droga elektroniczną (iod@sosir.slupsk.pkl) lub pisemnie na adres Administratora danych.1
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przedmiotowego postępowania.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 2;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3 ;
1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
1) Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim;
2) Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia , wnioski, zawiadomienia oraz inne za pomocą środków komunikacji elektronicznej (należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3) Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować do Kierownika obiektu - Iwona Sipta tel. 607 590 747

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.