Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie specjalistycznej usługi na rzecz podmiotu ekonomii społecznej

Przedmiot:

Wykonanie specjalistycznej usługi na rzecz podmiotu ekonomii społecznej

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundacja Pokolenia
ul. Józefa Wybickiego 22a
83-120 Subkowy
powiat: tczewski
tel. 58 352 45 46
adawidowska@fundacjapokolenia.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Subkowy
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 352 45 46
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
dotyczące wykonania usługi specjalistycznej na rzecz podmiotu ekonomii społecznej
w ramach projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny" (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT" w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VI Działanie 6.3 Poddziałanie 6.3.1.
Fundacja Pokolenia zwraca się do potencjalnych wykonawców z zapytaniem, którego celem jest przeprowadzenie szacowania
wartości zamówienia.
Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznej usługi na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (PES) w ramach projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny".
Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Opracowanie dokumentacji projektowej o charakterze koncepcyjnym dot. adaptacji pomieszczeń na profesjonalną kuchnię wraz z pomieszczeniami magazynowymi i socjalnymi. W skład usługi wchodzi m.in.:
1. Formalno - prawna analiza możliwości adaptacji obiektu na potrzeby kuchni gastronomicznej.
2. Inwentaryzacja obiektu / lokalu oraz jego opis.
3. Projekt koncepcyjny technologii uwzględniający:
? W części opisowej m.in. dane koncepcyjne projektowanych pomieszczeń, formę architektoniczną i dane technologiczne, opis rozwiązań dotyczących kluczowych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, ogólne warunki wymogów sanitarno-higienicznych i ochrony przeciwpożarowej;
? W części rysunkowej co najmniej: inwentaryzację, rzut lokalu, rzut układu technologii, rzuty poszczególnych pomieszczeń.
Informacja dodatkowa:
a) Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawiania na bieżąco i uzgadniania z podmiotem oraz z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a finalna wersja opracowania musi być zaakceptowana przez podmiot i Zamawiającego.
b) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, bez naruszenia interesu osób trzecich.
c) Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane w niniejszym zapytaniu ofertowym a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji o charakterze koncepcyjnym należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w formularzu ceny i terminie wykonania usługi.
d) Po wszczęciu postępowania ofertowego Oferent będzie miał możliwość odbycia wizji lokalnej budynku (m. Gdańsk).
e) Całość dokumentacji projektowej należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, bez naruszenia interesu osób trzecich.

CPV: 71000000-8

Składanie ofert:
Szacowanie należy składać w formie mailowej na adres adawidowska@fundacjapokolenia.pl w terminie do dnia 24.11.2021 roku do godz. 15.00 podając proponowany koszt brutto za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi warunkami.

Miejsce i termin realizacji:
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od momentu podpisania umowy do 31.01.2022.

Wymagania:
II. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu ,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny" (OWES) realizowanego przez Stowarzyszenie ,,Obszar Metropolitalny GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT" w partnerstwie z: Fundacją Pokolenia, Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną sp. z o.o., Organizacją Pracodawców PRACODAWCY POMORZA, Stowarzyszeniem Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), Oś Priorytetowa VI Działanie 6.3 Poddziałanie 6.3.1.
VI. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
VII. PLANOWANE ZAMÓWIENIA DODATKOWE:
Nie dotyczy
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w aktualnych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dostępne są m.in. na www.rpo.pomorskie.eu.
2. Oferty mogą składać wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie poniższe wymagania:
a) Dysponują osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku architektura lub tożsame oraz mającą minimum 5 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowisku architekta.
o weryfikacja: CV wskazanej osoby wraz z oświadczeniem w ofercie oraz kopia/skan dyplomu ukończenia studiów. Z CV musi jednoznacznie wynikać spełnienie w/w kryteriów. W przypadku braku kompletnych i jednoznacznych informacji dot. spełnienia w/w kryterium oferta zostanie odrzucona.
b) Dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży architektonicznej i aktualny wpis na listę branżową (Izba Architektów).
o weryfikacja: przedłożenie kserokopii/skanu posiadanych uprawnień projektowych oraz kopii/skanu aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby zawodowej.
c) Dysponują osobą, która osobiście wykonała w okresie ostatnich 4 lat co najmniej 2 usługi tożsame z przedmiotem zamówienia tj. opracowanie dokumentacji bądź koncepcji projektowej.
o weryfikacja: wypełnienie załącznika nr 3 stanowiącego wykaz należycie wykonanych usług z podaniem przedmiotu, nazwy inwestora oraz dat odbiorów.
UWAGA: Kryteria z punktów a-c muszą być spełnione przez jedną osobę.
UWAGA: Kryteria z punktów a-c muszą być spełnione przez jedną osobę.
IX. SPOSÓB I KRYTERIA OCENY OFERT:
Wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w oparciu o przeprowadzone zapytanie ofertowe, a za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną ocenę obliczoną wg następujących kryteriów:
Kryterium waga %
Cena brutto
100
przy czym 1% = 1pkt
1. Cena brutto za realizację zamówienia* - 100% (100pkt)
Najniższa oferowana wartość brutto
Wartość brutto
.........................................................................................
x 100
Wartość brutto badanej oferty
*koszt przypadający na 1 osobę.
W podanej cenie uwzględnione są całkowite koszty zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena rozumiana jest jako całkowity koszt Wykonawcy zawierający wszelkie niezbędne narzuty (np. podatki, składki, dowóz, koszty własne).
Weryfikacja spełnienia w/w kryteriów nastąpi na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę oferty.
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
X. ZAKRES WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
1. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Wykonawców, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się Wykonawców będących pracownikami Lidera projektu oraz Partnerów projektu: Stowarzyszenia ,,Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot", Fundacji Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej sp. z o.o., Organizacji Pracodawców ,,Pracodawcy Pomorza", Stowarzyszenia ,,Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta Koło Gdańskie". Wyłączenie stosuje się również do doradców wskazanych przez Wykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
Osoba do kontaktu:
Alicja Dawidowska
adawidowska@fundacjapokolenia.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.