Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wycinka drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

Przedmiot:

Wycinka drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Gołdap
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
powiat: gołdapski
tel. 87 615-60-00, 87 615-08-00, tel. 87-615-60-52, tel. 87 615 60 21
sekretariat@goldap.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Gołdap
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 87 615-60-00, 8
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap"
2. Przedmiot zamówienia:

2.1. Zamówienie obejmuje usługę wycinki drzew z obowiązkiem zakupu drewna i uporządkowaniem terenu. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
Część 1- Wycinka drzew na terenie miejskim i wiejskim gminy Gołdap
Część 2- Wycinka drzew technikami specjalistycznymi na terenie gminy Gołdap
Część 3- Wycinka drzew wraz z usunięciem pniaków na terenie gminy Gołdap
Część 4- Wycinka drzew wraz z usunięciem całości karczy

2.2 Szczegółowy opis sposobu wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykaz ilości i lokalizacji drzew do wycinki zawarto w załączniku nr 2 (odpowiedni dla danej części zamówienia).

CPV: 77211400-6

Otwarcie ofert: 5) Otwarcie ofert nastąpi 24.11.2021 r. o godz. 10.15, II piętro - pokój nr 30

Składanie ofert:
4) Ofertę należy złożyć w terminie do 24.11.2021 r. do godz. 10.00

8. Miejsce złożenia oferty:
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, Punkt Obsługi Mieszkańca - parter, pok. nr 3

Miejsce i termin realizacji:
5. Czas realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia 28 lutego 2022 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest oparciu o zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000,00 zł
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty:
o posiadające wiedzę i doświadczenie
o dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
o znajdujące się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej

6. Tryb postępowania oraz informacje dodatkowe
1) Postępowanie przeprowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego w oparciu o zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 986/III/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000,00 zł.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamówienia, przesunięcia terminu składania ofert oraz odstąpienia od niniejszego zapytania, na każdym jego etapie, bez podania przyczyny i nie będzie rodzić żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.
3) Wykonawca może zwrócić się z zapytaniem do Zamawiającego na piśmie lub mailowo z pytaniami o wyjaśnienie warunków realizacji przedmiotu zamówienia, nie później jednak niż na dwa dni robocze przed terminem złożenia oferty.
7. Instrukcja dla oferenta
1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 (odpowiedni dla danej części zamówienia).
2) Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie:
Gmina Gołdap, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, ,,Wycinka drzew na terenie gminy Gołdap" Część ......... Nie otwierać przed 24.11.2021 r. godz. 10.15
6) Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
9. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %
O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje najniższa cena
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną ilość punktów, tj.: 100 pkt, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów wg wzoru:
(cena najniższa : cena badanej oferty) x 100 pkt
Cena określona przez Wykonawcę zostanie przyjęta na cały okres ważności umowy, nie będzie podlegała zmianom i waloryzacji.
Wykonawca zobowiązany jest do podania łącznej ceny wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie usługi objętej zamówieniem z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

10. Ogłoszenie wyników
1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ceny.
2. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców.

11. Zawarcie umowy
Zawarcie umowy z wybranym wykonawca nastąpi na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 (tożsamy dla każdej części zamówienia).

Kontakt:
12. Osoby do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia:
Magda Zymkowska - tel. 87-615-60-52, e-mail: magda.zymkowska@goldap.pl
Jarosław Duchnowski - tel. 87 615 60 21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.