Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
87z dziś
4361z ostatnich 7 dni
17367z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa utrzymania w pełnej sprawności urządzeń i systemów bezpieczeństwa

Przedmiot:

Usługa utrzymania w pełnej sprawności urządzeń i systemów bezpieczeństwa

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4u
20-029 Lublin
powiat: Lublin
tel. do kontaktu (81) 44 16 580
marcin.mliczek@lubelskie.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. do kontaktu (81
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na usługę utrzymania w pełnej sprawności urządzeń i systemów bezpieczeństwa SKD,
CCTV, SSWiN, RCP
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania w pełnej sprawności systemów
bezpieczeństwa SKD, CCTV, SSWiN, RCP w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia
31 grudnia 2022 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego.

CPV: 72250000-2

Dokument nr: OP-IV.271.288.2021.MMLK

Składanie ofert:
3. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres:
marcin.mliczek@lubelskie.pl
w
tytule
proszę
podać
nr
sprawy:
OP-
IV.271.288.2021.MMLK.
TERMIN SKŁADANIA ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2021 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wymagania:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
gdyż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1
pkt 1 PZP, tj. 130 000 zł netto z zastosowaniem Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, których
wartość nie przekracza 130 000 złotych (netto) będącego załącznikiem do uchwały
Nr CCXCIX/5259/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 września 2021 r.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Dokumenty lub informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą drogą
elektroniczną (e-mail).
2. Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na
adres e-mail: marcin.mliczek@lubelskie.pl.
3. Do udzielania szczegółowych informacji upoważniony jest Marcin Mliczek.
VII. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonał co najmniej dwie
usługi, z których każda obejmowała wykonanie i obsługę gwarancyjną lub utrzymanie
w pełnej sprawności systemów bezpieczeństwa SKD, CCTV, SSWIN, świadczonych
w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy każda usługa, dla obiektów biurowych lub
użyteczności publicznej, obejmujących co najmniej 100 kamer CCTV i 100 kontrolerów
KD.2. Wykonawca wykaże znajomość oprogramowania integrującego użytkowanego przez
Zamawiającego poprzez dołączenie odpowiednich dokumentów wydanych przez
producenta oprogramowania firmę AxxonSoft.
3. Posiada i dołączy aktualną koncesję dotyczącą usług ochrony osób i mienia
realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
4. Ocena czy Wykonawca spełnia te warunki udziału w postępowaniu dokonana zostanie
przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów oraz
oświadczeń zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego według formuły ,,spełnia
nie spełnia".
VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym
dziale, w języku polskim na druku stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta powinna zawierać wykaz usług wraz z referencjami potwierdzający, że Wykonawca
spełnia warunek, o którym mowa w rozdziale VII ust.1 (na załączniku nr 3 do Zapytania
ofertowego) oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 i koncesję, o której
mowa w rozdziale VII ust. 3.
4. Wykonawca ma obowiązek przekazać ofertę wraz z załącznikami jako fotokopie (skan),
w formie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy.
5. Za termin złożenia oferty przesłanej mailem przyjmuje się datę jej wpływu na adres e-mail
Zamawiającego.
6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość
zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
IX. Sposób obliczenia ceny oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie oferowaną łączną cenę brutto za
wykonanie całości zamówienia oraz cenę za każdy miesiąc realizacji usługi.
2. Cena oferty to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
o informowaniu o cenach towarów i usługi (t. j. Dz. U. 2019 poz. 178).
3. Oferowana cena brutto powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, w tym podatek od towarów i usług.
4. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrową, a ceną podaną słownie,
Zamawiający jako prawidłową przyjmie cenę podaną słownie.
5. Wymienione wartości w ofercie (brutto) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po
przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
6. Dla porównania i oceny ofert Zamawiający przyjmie całkowitą cenę brutto zamówienia.
X.
1.
2.
Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
Oferty, które Zamawiający otrzyma po terminie określonym w pkt 1 nie zostaną
rozpatrzone.
XI. Badanie ofert:
1. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) Oczywiste omyłki pisarskie;
OP-IV.271.288.2021.MMLK
Strona 2 z 42) Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;
3) Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
2. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) W przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem ofertowym;
2) W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych;
3) Złożoną po terminie składania ofert.
XII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny:
Kryterium oceny ofert - cena 100%
1. Każda oferta oceniana będzie w skali 100 pkt.
2. Liczba punktów w kryterium cena obliczana będzie na podstawie następującego wzoru:
Kryterium oceny ofert - cena 100%
Punkty w kryterium CENA będą obliczane wg. następującego przelicznika:
Cena równa się ilorazowi ceny najtańszej ze złożonych ofert do ceny badanej oferty
pomnożonej przez 100
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, tj. z najwyższą liczbą punktów, spośród
nieodrzuconych ofert.
XIII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
O wynikach postępowania jego uczestnicy, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani drogą
e-mail.
XIV. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
najkorzystniejszej:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza o przesłanie informacji o zastosowanej stawce podatku
VAT, cenie netto ceny jednostkowej, oraz o osobach, które będą podpisywały umowę
w sprawie zamówienia publicznego wraz z ewentualnym pełnomocnictwem do podpisania
umowy.
2. Informacje
wskazane
powyżej
należy
przesłać
na
adres
e-mail:
marcin.mliczek@lubelskie.pl w maksymalnym terminie 1 dnia roboczego od wezwania
Zamawiającego.
XV. Warunki płatności:
1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę
na zakończenie każdego miesiąca rozliczeniowego z terminem płatności 14 dni, liczonych
od daty wpływu do Zamawiającego z zastrzeżeniem, że ostatnia faktura wpłynie do
Zamawiającego najpóźniej w dniu 15 grudnia 2021 r.
2. Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Faktura VAT ma być wystawiona na:
Województwo Lubelskie,
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
NIP 712-29-04-545, REGON:431019170
XVI. Informacje końcowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
bez podawania przyczyny.
OP-IV.271.288.2021.MMLK
Strona 3 z 42. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego
wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
oferty.
3. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
4. W sytuacji, gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, Zamawiający
wezwie wykonawców, którzy te oferty złożyli do złożenia oferty dodatkowej
w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający pod kątem spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz warunków
formalnych będzie badał tylko ofertę wstępnie uznaną za najkorzystniejszą na podstawie
kryterium, o którym mowa w rozdziale XII.
6. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty.
7. Jeśli Wykonawca uchyli się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać kolejną
ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.