Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa wózka narzędziowego z zestawem narzędzi, dostawa sprzętu audiowizualnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa wózka narzędziowego z zestawem narzędzi, dostawa sprzętu audiowizualnego

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. (17) 743 22 04
m.pekala@prz.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (17) 743 22 04
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Opis
Temat:
Zadanie częściowe nr 1: DOSTAWA wózka narzędziowego z zestawem 151 narzędzi.

Wspólny Słownik Zamówień:
44512940-3 - Zestawy narzędziowe

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka narzędziowego z zestawem 151 narzędzi.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Temat:
Zadanie częściowe nr 2: DOSTAWA sprzętu audiowizualnego

Wspólny Słownik Zamówień:
32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego jako wyposażenie Sali dydaktycznej J002 w budynku J Politechniki Rzeszowskiej.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty został w załącznikach nr 3.1. oraz 3.2. do niniejszego ogłoszenia
Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów - równoważnych - informujemy, że w trakcie badania i oceny ofert Zamawiający może żądać dostarczenia próbek tych produktów - w celu przeprowadzenia badania ich równoważności. Tu należy zaznaczyć, iż ocena równoważności przedmiotowych próbek będzie przeprowadzana przez niezależną instytucję, która wykonuje tego typu analizy. W związku z tym, iż ciężar udowodnienia równoważności zaproponowanego produktu spoczywa na Wykonawcy - badanie równoważności zaproponowanych produktów przez uprawnioną do tego instytucję odbędzie się na koszt Wykonawcy. Dodatkowo, Wykonawcy proponujący produkty równoważne mają dysponować polskojęzycznymi kartami charakterystyk tychże produktów. Powyższe działania mają nas ustrzec przed zaproponowaniem w ofercie produktów nieodpowiadających parametrami produktom wskazanym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych.
Zamawiający NIE DOPUSZCZA składania ofert wariantowych.

CPV: 44512940-3, 32320000-2

Dokument nr: NA/O/301/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-24, godz. 10:15

Składanie ofert:
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail m.pekala@prz.edu.pl, z zaznaczeniem w tytule wiadomości: "NA/O/301/2021 - oferta na: Zadanie częściowe nr 1: DOSTAWA wózka narzędziowego z zestawem 151 narzędzi* .Zadanie częściowe nr 2: DOSTAWA sprzętu audiowizualnego*"
*- niepotrzebne skreślić
W terminie do dnia 2021-11-24 do godz. 10:00.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone
W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:
1. Zadanie częściowe nr 1: do 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Zadanie częściowe nr 2: do 14 dni do daty podpisania umowy.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszego ogłoszenia
6. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.
7. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, lub przez osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy dołączyć do składanej oferty
8. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC

V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena oraz gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp.,
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100 %
Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium
Wzór
1
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę w ww. kryteriach oceny ofert

VI. BADANIE OFERT
BADANIE OFERT:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający w pierwszej kolejności dokona rankingu złożonych ofert na podstawie kryteriów oceny ofert, a następnie dokona badania oferty najkorzystniejszej. W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza będzie podlegała odrzuceniu, proces badania ofert zostanie przeprowadzony w stosunku do kolejnej oferty w rankingu.
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Oceniane będą wyłącznie oferty:
a) kompletne,
b) złożone zgodnie z terminem wyznaczonym w niniejszym zaproszeniu,
c) zgodne z treścią niniejszego zapytania ofertowego,
d) niepodlegające odrzuceniu
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapisami niniejszego zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
ZAMAWIAJACY ODRZUCI OFERTĘ W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:
1. Wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu.
2. Treść złożonej oferty nie odpowiada warunkom postępowania.
3. Oferty złożone po terminie.
4. Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o czym poinformuje niezwłocznie wszystkich Oferentów.

VII. TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
Termin związania ofertą: 30 dni

IX. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu

X. Wraz z ofertą należy złożyć:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
W przypadku podmiotów zagranicznych:
Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

XI. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: m.pekala@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

XII. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie:
Michał Pękala - tel. (17) 743 22 04; e-mail m.pekala@prz.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.