Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
18866z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego liniowych i kubaturowych obiektów...

Przedmiot:

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego liniowych i kubaturowych obiektów budowlanych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i uzbrojeniem

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: DUNAJEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 28
33-318 Gródek nad Dunajcem
powiat: nowosądecki
Telefon (+48) 18 441 62 28, tel. 696 072 400 lub (18) 263 80 25
m.sadlon@dunajec-grodek.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gródek nad Dunajcem
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon (+48) 18 441
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający - spółka pod firmq ,,DUNAJEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając zgodnie z art. 23 ust 1 ,,Regulaminu udzielania zamówień w ,,DUNAJEC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gródku nad Dunajcem z siedzibą 33-318 Gródek nad Dunajcem 28" (dalej: ,,Regulamin"), zaprasza do udziału w postępowaniu na:
Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego liniowych i kubaturowych obiektów budowlanych spółki ,,DUNAJEC" Sp. z o.o. w 2021 roku Nr postępowania: 17/ZP/2021
2. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego liniowych i kubaturowych obiektów budowlanych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i uzbrojeniem, będących własnością spółki ,,DUNAJEC" Sp. z o.o., zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm. tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134).
3. Szczegółowy wykaz obiektów:
a) OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW: Kontrola roczna: 5
Pomiary elektryczne i piorunochronne dla każdego z obiektów: 5
b) ZBIORNIKI + HYDROFORNIE: Kontrola roczna: 22
Pomiary elektryczne i piorunochronne: 18
c) PRZEPOMPOWNIE: Kontrola roczna: 19
Pomiary elektryczne i piorunochronne: 19
d) UJĘCIA WODY: Kontrola roczna: 13
Pomiary elektryczne i piorunochronne: 13
e) SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (łączna długość: ok. 64 km) wyłączając przepompownie ścieków (odrębne protokoły): Kontrola roczna: 5 (Zlewnie: Gródek nad Dunajcem, Sienna, Bartkowa-Posadowa, Rożnów, Tropie)
f) SIEĆ WODOCIĄGOWA (łączna długość: ok. 156,5 km): wyłączając zbiorniki, hydrofornie i ujęcia wody (odrębne protokoły): Kontrola roczna: 12 (Sieć wodociągowa w miejscowościach: Tropie, Roztoka-Brzeziny, Rożnów, Bartkowa-Posadowa, Gródek nad Dunajcem, Podole-Górowa, Bujne, Przydonica, Lipie, Jelna, Sienna, Zbyszyce)
g) BUDYNKI USŁUGOWE (budynek Poczty Polskiej w Gródku nad Dunajcem): Kontrola roczna: 1
Pomiary elektryczne i piorunochronne: 1
Przegląd roczny kotłowni gazowej (przegląd instalacji gazowej wewnętrznej i kotła centralnego ogrzewania + próba szczelności instalacji gazowej): 1
4. Wytyczne dotyczące wykonania i organizacji czynności kontrolnych:
a) realizacja zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm. tekst jednolity z dnia 2 października 2013 r.);
b) sporządzanie z należytą starannością protokołów kontroli;
c) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za prawidłowość przeprowadzonych kontroli, ustalenia faktyczne poczynione podczas wykonywania kontroli, ocenę stanu technicznego kontrolowanych budynków lub budowli;
d) prace należy przeprowadzić w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.;
e) w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz sporządzić i przekazać stosowny protokół;
f) zakres kontroli powinien zostać wykonany przy użyciu sprzętu i urządzeń Wykonawcy. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa legalizacji. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania - świadectwo legalizacji dołączyć do przeprowadzonych badań. Wyniki pomiarów należy załączyć do dokumentacji pokontrolnej z oznaczeniem na rzucie poszczególnych kondygnacji dla każdego pomieszczenia;
g) mapy z przebiegiem sieci dostępne są w wersji papierowej na terenie Spółki ,,DUNAJEC".
5. Wymagania w zakresie dokumentacji pokontrolnej:
a) Z przeprowadzonego przeglądu należy każdorazowo sporządzić protokół, który musi zawierać:
o dane identyfikacyjne obiektu budowlanego,
o potwierdzenie, że przedmiotowy przegląd obiektu budowlanego został wykonany zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
o opis stanu technicznego, ze wskazaniem zagrożeń oraz wniosków co do sposobu ich usunięcia, rozmiarem zużycia lub uszkodzenia elementów, metod i środków użytkowania elementów obiektu budowlanego narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,
o zalecenia pokontrolne, w tym zakres robót remontowych i kolejności ich wykonywania
o protokoły muszą posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę oraz Zarządcy obiektu.
b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokoły w postaci papierowej (1 egz., oryginału dla każdego z obiektów budowlanych) oraz w wersji elektronicznej (zbiór plików *pdf - skan podpisanego protokołu) dla wszystkich obiektów wraz z dokumentacja fotograficzną dokumentująca stan techniczny obiektu, elementów budynku lub budowli.

CPV: 71356100-9

Otwarcie ofert: 11. Termin otwarcia ofert: 24.11.2021 r. godz. 10:05.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć na adres poczty elektronicznej: m.sadlon@dunajec-grodek.pl w terminie do dnia 24.11.2021 r. godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021 r.

Wymagania:
8. Okres gwarancji: nie dotyczy.
10. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: Cena - waga 100%.
12. Warunki płatności: zgodnie z załączonym Wzorem umowy.
14. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć jako skan podpisanych dokumentów na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
15. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

Kontakt:
13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pani Monika Sadłoń - tel. 696 072 400 lub (18) 263 80 25, e-mail: m.sadlon@dunajec-grodek.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.