Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
166z dziś
4440z ostatnich 7 dni
17446z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz sukcesywna dostawa kruszywa

Przedmiot:

Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz sukcesywna dostawa kruszywa

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA STARE JUCHY
pl. 500-lecia 4
19-330 Stare Juchy
powiat: ełcki
87 6199053
k.krawczuk@stare-juchy.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Stare Juchy
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 87 6199053
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych oraz sukcesywna dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Stare Juchy w 2022 r.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu i remontach dróg gminnych oraz sukcesywnej dostawie kruszywa na potrzeby Gminy Stare Juchy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna dotycząca usług sprzętowych i napraw obejmuje m.in.:
1) profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki,
2) naprawa nawierzchni dróg gminnych pospółką i mieszanką kruszywa z dodatkiem 50% kruszywa łamanego o grubości średnio od 5 cm do 10 cm zapewnionym przez wykonawcę,
3) transport samochodami ciężarowymi materiałów do remontów cząstkowych i całkowitych zapewnionych przez wykonawcę ,
4) zagęszczanie nawierzchni walcem,
5) rozplantowanie kruszywa wraz rozplantowaniem i nadaniem odpowiedniego spadku.
3. Wykonawca dostarczy materiał konieczny do wykonania robót polegających na wbudowaniu 1tony kruszywa łamanego 0-31,5 (minimum 50% kruszywa łamanego), zgodnego z Specyfikacją Techniczną. Wszelkie koszty związane z zakupem, transportem, rozładunkiem wyżej wymienionego materiału należy wliczyć w koszt jednostkowy dostarczenia 1tony kruszywa łamanego 0-31,5(minimum 50 % kruszywa łamanego .
4. Usługi sprzętowe oraz naprawy w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych w roku 2022 zlecane będą wykonawcy w miarę potrzeb zamawiającego.
5. Wspólny Słownik Zamówień : 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg.

CPV: 45233141-9

Dokument nr: 2021/BZP 00275853, GKD.2710.2.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-11-24 13:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-450c4ef3-4918-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: mini Portal
ug@stare-juchy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postać elektroniczna
forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Tak

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-11-24 12:00
Miejsce składania ofert: mini Portal

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GKD.2710.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżącym utrzymaniu i remontach dróg gminnych oraz sukcesywnej dostawie kruszywa na potrzeby Gminy Stare Juchy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna dotycząca usług sprzętowych i napraw obejmuje m.in.:
1) profilowanie dróg gruntowych przy użyciu równiarki,
2) naprawa nawierzchni dróg gminnych pospółką i mieszanką kruszywa z dodatkiem 50% kruszywa łamanego o grubości średnio od 5 cm do 10 cm zapewnionym przez wykonawcę,
3) transport samochodami ciężarowymi materiałów do remontów cząstkowych i całkowitych zapewnionych przez wykonawcę ,
4) zagęszczanie nawierzchni walcem,
5) rozplantowanie kruszywa wraz rozplantowaniem i nadaniem odpowiedniego spadku.
3. Wykonawca dostarczy materiał konieczny do wykonania robót polegających na wbudowaniu 1tony kruszywa łamanego 0-31,5 (minimum 50% kruszywa łamanego), zgodnego z Specyfikacją Techniczną. Wszelkie koszty związane z zakupem, transportem, rozładunkiem wyżej wymienionego materiału należy wliczyć w koszt jednostkowy dostarczenia 1tony kruszywa łamanego 0-31,5(minimum 50 % kruszywa łamanego .
4. Usługi sprzętowe oraz naprawy w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych w roku 2022 zlecane będą wykonawcy w miarę potrzeb zamawiającego.
5. Wspólny Słownik Zamówień : 45233141-9: Roboty w zakresie konserwacji dróg.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas przystąpienia do realizacji robót od momentu zgłoszenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował minimum dwa zamówienia polegające na bieżącym utrzymaniu dróg, o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców zrealizował dwa zamówienia w wyżej opisanym zakresie.
b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem: równiarka drogowa o szerokości minimum 3 m - 1 szt., samochód samowyładowczy o ładowności powyżej 10 ton - 2 szt., koparko - ładowarka z napędem 4 x 4 - 1 szt., walec drogowy z gumą
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie wzywał do ich złożenia o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) - szczegółowy opis warunku zawiera rozdział VI SWZ; wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca złoży wykaz wykazu sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy) - szczegółowy opis warunku zawiera rozdział VI SWZ.; wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy,
2) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty,
3) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT (zmiana może nastąpić o wartość zmiany podatku)
4) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów,
5) w zakresie zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy z tytułu realizacji umowy,
6) zmiany terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia:
a) zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez zamawiającego ze względu na czynniki, których zamawiający nie mógł przewidzieć,
b) zmiany będące następstwem wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót, tj. intensywne opady atmosferyczne trwające ciągle min. przez 7 dni o natężeniu powyżej 60l/m2 w ciągu doby, potwierdzone przez stację meteorologiczną.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności, o których mowa w ppkt a-b, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,
7) zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana w szczególności następującymi okolicznościami:
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
b) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,
c) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań technologicznych, w sytuacji gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego i ekonomicznego, korzystne dla zamawiającego. W takim przypadku zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji i zapewni utrzymanie standardów jakościowych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy,
8) zmiana wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowana zmianą ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy - w przypadku wystąpienia tej okoliczności wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie robót realizowanych po terminie zmiany stawki VAT.
2. Zmiany przewidziane w SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas przystąpienia do realizacji robót od momentu zgłoszenia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-12-23

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.