Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zagospodarowaniu terenu wraz z naprawą konstrukcji stropu pomieszczenia piwnicznego

Przedmiot:

Zagospodarowaniu terenu wraz z naprawą konstrukcji stropu pomieszczenia piwnicznego

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa z siedzibą w Szczecinie
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 91 4216713, tel. 91 4886347, tel. 91 48 86 333, 91 48 86 301, 91 48 86 352,
wieczorek@zbilk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 91 4216713, tel
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zagospodarowaniu terenu wraz z naprawą konstrukcji stropu pomieszczenia piwnicznego( po byłej kotłowni i składzie opału) zlokalizowanego pomiędzy budynkami przy Ul. Mickiewicza 152 i 154 w Szczecinie."
1. Przedmiot zamówienia należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną oraz w pełnym zakresie zgodnie ze wzorem umowy i zakresem robót określonym w Ekspertyzie oraz przedmiarze robót.
Okres gwarancji 60 miesięcy.

Dokument nr: 41/2021

Specyfikacja:
Ekspertyzę, przedmiar robót i pozostałe załączniki można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (www.zbilk.szczecin.pl).

Składanie ofert:
1) Ofertę ( sporządzoną wg. zał. wzoru) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o przedmiar robót, składa się :
a) w formie pisemnej ( w zamkniętej i opisanej kopercie ,,oferta na... zgodnie z treścią ogłoszenia" na adres zamawiającego w Szczecinie Ul. Mariacka 25 pok. nr 9 ;
l u b
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wieczorek@zbilk.szczecin.pl jako skan dokumentu lub dokument podpisany podpisem elektronicznym. W temacie wiadomości wpisać ,, oferta na ... nr ogłoszenia i termin składania ofert ....,,
2) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 24.11.2021r. do godz. 10:00 ;

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia - do dnia 27 grudnia 2021r.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu - w postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy :
1) którzy dysponują minimum jedną osobą do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na każde z niżej wymienionych stanowisk :
a) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ;
lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.

2) którzy wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie min. jedną pracę podobną objętą przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna - wykonanie wzmocnień betonowych, żelbetowych lub stalowoceramicznych elementów konstrukcyjnych, oraz napraw zbrojenia.

5. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową, przed podpisaniem umowy, dostarczy na potwierdzenie spełnienia warunku:
1) wskazanego w ust. 4 pkt. 1 kopie uprawnień osób w specjalnościach określonych w ppkt. a i b wraz z zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby zawodowej - poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem;
2) w skazanego w ust. 4 pkt. 2 wykaz robót (wg. zał. wzoru) - w oryginale, z dowodami określającymi ich zakres oraz należyte wykonanie np. referencje bądź innymi dokumentami potwierdzającymi zakres i należyte wykonanie.
3) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Kryterium oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace i koszty jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o przedmiar robót.
UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny;
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu w sprawie:
1) zakresu i sposobu realizacji robót jest inspektor Pan Janusz Gosiewski tel. 91 4216713 z DI przy ul. Jagiellońskiej 34C w Szczecinie ( gosiewski@zbilk.szczecin.pl) ;
2) postępowania inspektor Beata Wieczorek tel. 91 4886347 z Działu Zamówień Publicznych.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.