Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4316z ostatnich 7 dni
17912z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej oraz remont łazienki

Przedmiot:

Wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej oraz remont łazienki

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Bobrku
ul. Księżnej Ogińskiej 2
32-661 Bobrek
powiat: oświęcimski
tel.: +48 (33) 846 44 04 fax: +48 (33) 846 13 49
sekretariat@dpsbobrek.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bobrek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (33) 846 4
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej oraz remont łazienki w budynku kotłowni głównej DPS w Bobrku
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych budowlanych i sanitarnych
w budynku kotłowni głównej Domu Pomocy Społecznej w Bobrku położonego przy Ul. Księżnej Ogińskiej 2,
32-661 Bobrek
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiar robót stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Do obowiązków Wykonawcy należy także uprzątnięcie terenu budowy oraz wywóz powstałych w związki
z robotami śmieci i odpadów. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę będzie miała miejsce na czynnym
obiekcie - Wykonawca dołożyć ma szczególnej staranności w zabezpieczeniu miejsca robót.
Rozliczenie robót zostanie dokonane w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, które jest pełne i obejmuje
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

CPV: 45215210-2

Dokument nr: DPS.253.201.2021

Otwarcie ofert: 9. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku przy Ul. Księżnej
Ogińskiej 2, w gabinecie Dyrektora w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 10;15.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.

Specyfikacja:
Istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej w dniach poniedziałek-piątek w godz. 8.00 -14.00.
Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał dodatkowych wyjaśnień czy odpowiadał na pytania.
Zamiar udziału w wizji lokalnej należy zgłaszać na adres email: dyrektor@dpsbobrek.pl lub telefonicznie: tel.
33 846 13 49.

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 24 listopada 2021 r., godz. 10;00 w sekretariacie Domu Pomocy
Społecznej w Bobrku (dziennik podawczy) w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego w pkt 6 i 7.
Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data
i godz.. Data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę - liczy się data i godz. wpływu do
Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 17 grudnia 2021 r.

Wymagania:
4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Cena - 100 %
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
Wykonawca winien podać cenę ofertową za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z podatkiem
od towarów i usług - VAT. Wartość ta stanowić będzie wynagrodzenie brutto nie podlegające waloryzacji
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką, ma obejmować całe zamówienie,
a w przypadku składania oferty częściowej - całe zadanie.
Wykonawca złoży ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej oraz remont łazienki w budynku kotłowni głównej PPS
w Bobrku
lub/i
Roboty malarskie w klatce schodowej północnej budynku "A" PPS w Bobrku
Nie otwierać przed: 24 listopada 2021 r., godz. 10;15
W przypadku opisania oferty w sposób niezgodny z ww. wymaganiami, konsekwencję powyższego ponosi
Wykonawca.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli najkorzystniejsza oferta
przekroczy kwotę, jaka może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
11. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeśli wynikać to będzie
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawców o uzupełnienie lub wyjaśnienie
oferty.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów złożenia oferty.

Kontakt:
10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - Arkadiusz Makulec

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.