Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
18532z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zabezpieczenie techniczne budynków poprzez montaż oraz wynajem środków mechanicznego...

Przedmiot:

Zabezpieczenie techniczne budynków poprzez montaż oraz wynajem środków mechanicznego zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych wraz z instalacją alarmową

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Jednostka Budżetowa
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
powiat: Szczecin
tel. 693 808 016,, tel. 91 4886353, tel. 91 48 86 333, 91 48 86 301, 91 48 86 352
klimczak@zbilk.szczecin.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 693 808 016,, t
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabezpieczenie techniczne budynków poprzez montaż oraz wynajem środków mechanicznego zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych wraz z instalacją alarmową we wskazanych obiektach (pustostanach)
Montaż osłon na wszystkich nieruchomościach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy nastąpi
w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy. W razie nieprzewidzianych trudności z dotrzymaniem terminu wykonawca zobowiązany będzie do ochrony fizycznej obiektu na własny koszt, do czasu zamontowania zabezpieczenia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a)Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) zabezpieczenie techniczne obiektów poprzez wynajem wraz z montażem środków mechanicznego zabezpieczenia otworów okiennych i drzwiowych oraz ich eksploatację, konserwację i w razie konieczności naprawę,
2) zabezpieczenie dodatkowe w cenie zabezpieczenia mechanicznego we wskazanych przez Zamawiającego obiektach lub w miejscach uznanych przez Wykonawcę, polegającej na montażu instalacji alarmowej zapewnionej przez Wykonawcę, z własnym zasilaniem, podłączonej do stacji monitorującej nadzorowanej przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - (powiadomienie w przypadku prób włamania),
3) elementy zabezpieczeń powinny być:
a) wykonane z materiału niepalnego (blacha ocynkowana itp.), gwarantującego właściwą ochronę przed włamaniami,
b) pokryte powłokami zapewniającymi estetyczny wygląd,
4) montaż zabezpieczenia należy wykonać nie uszkadzając drzwi i okien, z zachowaniem wartości nieruchomości w sposób zapewniający dostęp powietrza, w celu przeciwdziałania powstawania wilgoci,
5) dostarczenie zabezpieczenia własnym transportem,
6) zamontowanie zabezpieczeń na oknach i drzwiach obiektów w ilości uzgodnionej
z Zamawiającym, zapewniającym bezpieczeństwo chronionego mienia,
7) miesięczny wynajem zabezpieczenia stanowiącego własność Wykonawcy,
8) okresową kontrolę stanu technicznego zabezpieczenia,
9) nieodpłatną wymianę elementów uszkodzonych wskutek prób włamań,
10) demontaż zabezpieczeń,
11) usunięcie ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas montażu - demontażu zabezpieczenia, w sposób przywracający substancję do stanu pierwotnego (z zachowaniem odpowiednich materiałów i kolorystyki),
12) informowanie Zamawiającego o próbach włamań lub dewastacji.
b) Zamówienie realizowane będzie w dwóch etapach:
1) pierwszy etap polega na objęciu zabezpieczeniem, o którym mowa w ust. 2a) obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy,
2) drugi etap polega na obejmowaniu umową kolejnych obiektów według wskazań Zamawiającego.

W wymiarze miesięcznym, maksymalna powierzchnia zabezpieczeń nie przekroczy łącznie 350 m2.
c) W trakcie obowiązywania umowy wykaz adresowy obiektów stanowiący załącznik nr 1 do umowy może ulec zmianie. Zamawiający ma prawo w związku z tym, na mocy jednostronnego oświadczenia woli i w wyznaczonym przez siebie terminie, bez obowiązku uzyskiwania zgody Wykonawcy dokonać zmian w wykazie. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o każdej zmianie wykazu adresowego obiektów.

Dokument nr: 42/2021

Składanie ofert:
1) Ofertę (sporządzoną wg załączonego wzoru ) składa się:
a) w formie pisemnej ( w zamkniętej i opisanej kopercie ,,oferta na ... zgodnie z treścią ogłoszenia.." na adres Zamawiającego w Szczecinie Ul. Mariacka 25 pokój nr 10;
l u b
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy klimczak@zbilk.szczecin.pl jako skan dokumentu lub dokument podpisany podpisem elektronicznym. W temacie wiadomości należy wpisać: ,,oferta na ... numer ogłoszenia i termin składania ofert "
2) TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 24.11.2021r. do 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania - od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2022 r.

Wymagania:
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej obiektów celem uwzględnienia wszystkich składników kształtujących ostateczną cenę oferty. W tym celu należy kontaktować się z przedstawicielem Zamawiającego wskazanym w ust. 3 pkt. 1 ogłoszenia.
4. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Minimalny poziom zdolności:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł,

2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia technicznego budynków min. 5 nieruchomości jednocześnie przez okres 12 miesięcy nieprzerwanie, a powierzchnia użytych zabezpieczeń była min. 100 m2
Wykaz usług (wg załączonego wzoru) wraz z dokumentami poświadczającymi ich należyte wykonanie.
b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej pięcioma systemami alarmowymi z własnym zasilaniem, podłączonymi do stacji monitorującej nadzorowanej przez Wykonawcę.
Wykaz narzędzi (wg załączonego wzoru).

5. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:
Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową , przed podpisaniem umowy dostarczy na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w ust. 4 ogłoszenia:
a) polisę lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł - kopia poświadczona za zgodność z oryginałem,
b) Wykaz usług (wg załączonego wzoru) wraz z dokumentami poświadczającymi ich należyte wykonanie,
c) Wykaz narzędzi (wg załączonego wzoru).
3) Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Kryterium oceny oferty:

1) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
2) Na potrzeby wyboru oferty najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto (maksymalne wynagrodzenie), obliczoną w oparciu o tabelę zawartą w ust. 1 oferty cenowej, stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia.
3) Określenie kolejności wypełniania tabeli o której mowa w pkt. 2 oraz dokonywania obliczeń matematycznych przez Wykonawcę:
a) w kolumnie nr 1, Zamawiający wpisał orientacyjną ilość m2 zabezpieczenia/miesiąc
tj. 350 m2,
b) w kolumnie nr 2, należy wpisać proponowaną cenę ryczałtową brutto za 1m2 zabezpieczenia/miesiąc,
c) w kolumnie nr 3, Zamawiający wpisał ilość miesięcy świadczenia usługi
tj. 12 m-cy.
d) w kolumnie nr 4, należy wpisać łączną cenę brutto, obliczoną w wyniku przemnożenia orientacyjnej ilość m2 zabezpieczenia/miesiąc tj. 350 m2 (kolumna nr 1) przez zaoferowaną cenę ryczałtową brutto za 1m2 zabezpieczenia/miesiąc (kolumna nr 2) i przemnożoną przez ilość miesięcy świadczenia usługi tj. 12 m-cy (kolumna nr 3).
4) Cena obliczona w sposób określony w pkt. 3 będzie podlegała kryterium oceny ofert.
5) Podana cena musi obejmować wszelkie prace i wydatki, jakie Wykonawca może ponieść w związku z realizacją całości przedmiotu zamówienia (m.in. dostarczenie, montaż, a po zakończeniu umowy demontaż środków zabezpieczenia oraz instalacji alarmowych, serwis, dojazd).

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
3. Osobą do kontaktu w sprawie:
1) zakresu przedmiotu zamówienia jest Pan Krzysztof Litwiński z Działu Gospodarowania
i Eksploatacji Gruntów i Garaży- tel. 693 808 016, litwinski@zbilk.szczecin.pl;
2) postępowania jest Pani Katarzyna Klimczak tel. 91 4886353 z Działu Zamówień Publicznych.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.