Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4388z ostatnich 7 dni
17613z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie monitoringu

Przedmiot:

Wykonanie monitoringu

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
35-055 Rzeszów
powiat: Rzeszów
Tel.17 86 66 008 Fax. 17 86 66 020
sekretariat@szpital.rzeszow.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.17 86 66 008 Fax
Termin składania ofert: 2021-11-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wykonanie monitoringu w Klinice Psychiatrii na parterze
Zamówienie obejmuje wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na salach chorych wraz
z możliwością zapisu obrazu i jego przechowywania i archiwizowania. Pełny zakres prac zawiera Opis
wykonania. Zamawiający wymaga potwierdzenia odbytej wizji lokalnej na terenie Kliniki.
II. Wspólny Słownik Zamówień Kod CPV: 32323500-8; Kod CPV: 51314000-6, Kod CPV:3233100-7

CPV: 32323500-8, 51314000-6, 3233100-7

Otwarcie ofert: VII. Miejsce otwarcia ofert: godz.: 10:00; Sekretariat Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego
Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, bud. ,,C", w siedzibie Zamawiającego, przy Ul. Szopena 2
w Rzeszowie.

Składanie ofert:
IV. Miejsce i sposób składania oferty:
Miejsce złożenia oferty:
a) W przypadku oferty składanej w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, pokój nr 3, budynek ,,C", adres:
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, czynnej w godz.ch od 7:30 do 15:05 od poniedziałku do piątku.
b) w przypadku składania ofert w postaci elektronicznej, ofertę należy złożyć, pod adresem:
sekretariat@szpital.rzeszow.pl
1. Sposób złożenia oferty:
w przypadku składania oferty w formie pisemnej, ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być
oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy, zaadresowane na adres Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr
1 im. F. Chopina w Rzeszowie Ul. Szopena 2, 35 - 055 Rzeszów, z dopiskiem ,,dotyczy Projektu pn.:
,,Wykonanie monitoringu w Klinice Psychiatrii Ogólnej na parterze",
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w sposób czytelny.
3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
VI. Termin złożenia ofert:
1. Ofertę należy złożyć do 24.11.2021 r. do godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi do 15.12.2021r. Zleceniodawca z uwagi na sytuację
epidemiologiczną nie przewiduje możliwość wydłużenia realizacji zamówienia z tytułu, że Klinika
obecnie nie działa i na jej terenie nie ma pacjentów. Jest możliwość wykonywania prac. Natomiast w
przypadku wystąpienia siły wyższej, która prowadzi do następczej, częściowej niemożliwości
świadczenia związanego z realizacją przedmiotu zamówienia strony dopuszczają stosowanie z art.
495 Kodeksu cywilnego, jeżeli świadczenie jednej ze stron stało się niemożliwe tylko częściowo,
strona ta traci prawo do odpowiedniej części świadczenia wzajemnego.

Wymagania:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie przed
podpisaniem umowy bez podawania przyczyn.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie w szczególności, jeżeli:
o nie złożono co najmniej jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
o cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
o wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można
było wcześniej przewidzieć,
o postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą prawidłową
realizację zamówienia.
2. Zamawiający odrzuci złożoną przez Wykonawcą ofertę, w szczególności, jeżeli:
o jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,
o jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny, tzn. takie, które
uniemożliwiają ustalenie ceny ofertowej,
o jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
o Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, która będzie zawierała rażąco niską
cenę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty (w tym zawartej w ofercie ceny) oraz do uzupełnienia wymaganych
dokumentów, w przypadku uznania takiego działania za celowe.
4. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia podwykonawcom, po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje pisemnie.
7. Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwołań.
8. Zamawiający zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 09 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 1666 z póź. zm.) wyłącza słownie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
9. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
10. Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@szpital.rzeszow lub
faksem na numer 17 86 66 020.
11. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie
udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do
Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone
telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków
prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
12. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia
Umowy z Wykonawcą, który złożył jedyna ważną ofertę lub ponowienie zapytania ofertowego.
4. Dokumenty ofertowe muszą być podpisane przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) bądź posiadającą(-ce) stosowne
Pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo w oryginale należy dołączyć do składanej oferty.
5. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert oraz oferty złożone w innej
niż dopuszczalnej formie zostaną odrzucone.
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Wykonawca o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty powiadamia Zamawiającego
w formie pisemnej.
8. Pismo informujące o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć (przed terminem składnia ofert),
oznaczając dodatkowo: ,,ZMIANA OFERTY sygnatura sprawy DTE/ /2021 " lub ,,WYCOFANIE
OFERTY sygnatura sprawy DTE/ /2021
9. Do pisma o wycofaniu lub zmianie oferty musi być dołączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informacje do reprezentowania Wykonawcy.
10. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe w ofercie zostaną przez Zamawiającego poprawione,
każdy inny błąd w ofercie, który nie zostanie przez Zamawiającego zakwalifikowany jako
oczywista omyłka pisarska lub rachunkowa spowoduje odrzucenie oferty.
11. Ceny w ofercie muszą być wyrażone w polskich złotych i zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku.
12. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w złotych polskich.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
14. Wykonawca składający ofertę wyraża zgodę na proporcjonalne obniżenie ceny usługi
w przypadku pobytu mniejszej liczby odbiorców usługi. Jednocześnie Wykonawca akceptuje
możliwość realizacji zamówienia i zapłaty przez Zamawiającego za zgłoszoną każdorazowo liczbę
osób. Proporcjonalność dotyczyć będzie kosztów najmu sali szkoleniowej oraz wyżywienia.
Zamawiający dokona płatności na podstawie ilości rzeczywistych uczestników.
15. Składający ofertę w niniejszym postępowaniu pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
16. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty, która zawiera ceny usług przekraczające
kwoty wskazane w Załączniku 11 Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług do Konkursu
w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy
profilaktyczne (konkurs nr POWR.05.01.00-IP.05-00-005/18).
V. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i informacje:
1. Formularz oferty.
2. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo - jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do reprezentacji we właściwym rejestrze lub
ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. W swojej
treści winno wskazywać uprawnieni do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
13. W przypadku, jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny /kosztu za realizację
przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z
jednym lub z kilkoma Wykonawcami lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia oferty
dodatkowej w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający będzie pozyskiwał oferty
dodatkowe do skutecznego wybory oferty najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
15. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego zobowiązuje się podpisać
umowę dostawy, której projekt stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do składania ofert i jest
jego integralna częścią.

Uwagi:
2. Kryteria oceny ofert:
Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
CENA (C) 100%
16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony dóbr osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35 - -055 Rzeszów.

Kontakt:
VIII. Kontakt z Wykonawcą:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. Pan Eugeniusz Kobylarz, e-mail: dte@szpital,rzeszow.pl
17. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie; telefon: 691 772 803; e-mail: iod@szpital.rzeszow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.