Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
192z dziś
4467z ostatnich 7 dni
17472z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zimowe utrzymanie dróg

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg

Data zamieszczenia: 2021-11-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
Józefa Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
powiat: miński
tel.: +48 25 756 25 00 fax +48 25 756 25 20, tel. (25) 756 25 10, tel. (25) 756 25 08
zamowienia@minskmazowiecki.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Mińsk Mazowiecki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 25 756 25
Termin składania ofert: 2021-11-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie Ofertowe
Gmina Mińsk Mazowiecki, Ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, zaprasza do złożenia
oferty cenowej na wykonanie zadania pod nazwą:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w sezonie zimowym
2021/2022
w podziale na części:
część A: dla północnego obszaru Gminy,
część B: dla południowego obszaru Gminy,
część C: zimowe utrzymanie chodników usytuowanych wzdłuż dróg gminnych oraz ciągów pieszo
rowerowych/ścieżek rowerowych.
Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem
wewnętrznym Zamawiającego - nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Mińsk
Mazowiecki w sezonie zimowym 2021/2022. Zimowe utrzymanie dróg rozumiane jest jako
zapewnienie przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych
opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Przedmiot
zamówienia obejmuje również zimowe utrzymanie chodników usytuowanych wzdłuż dróg gminnych
oraz ciągów pieszo-rowerowych/ścieżek rowerowych.
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę w okresie od dnia 01 grudnia 2021 r.
do 28 lutego 2022 r.

Dokument nr: Rl.271.2.16.2021

Składanie ofert:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty:
- w formie pisemnej przesłanej w postaci skanu na adres e-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl
- w formie pisemnej dostarczonej na adres:
Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki
ul. J. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
pokój nr 102 Sekretariat
lub
w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
kwalifikowanym lub podpisem osobistym.
TERMIN SKŁADANIA ofert: 22.11.2021 r. do godz. 10.00
- na adres e-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl

Wymagania:
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na zimowym utrzymaniu
dróg przez okres co najmniej 4 miesięcy oraz przedstawią dowody, że usługi te zostały wykonane
należycie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dowodów
określających czy usługi zostały wykonane należycie.
Ofertę należy sporządzić na załączonym Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do
niniejszego Zapytania.
Każdorazowo oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym
dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy, który w takim przypadku, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w
imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do zawarcia
umowy z Zamawiającym zgodnej ze wzorem stanowiącym odpowiednio Załącznik Nr 3, 4 i/lub 5 do
niniejszego Zapytania, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie wybranego Wykonawcy przewidziane jest przez Zamawiaiacego zarówno w postaci
wynagrodzenia za faktycznie wykonana prace jak i w postaci ryczałtu miesięcznego ze względu na
utrzymanie gotowości do pracy. Szczegóły opisane są w § 8 ust. 1 projektu Umowy.
Łączna ilość punktów dla ocenianej oferty będzie sumą punktów dla ocenianej oferty w kryterium C
(jednostkowa cena ofertowa brutto) i liczby punktów dla ocenianej oferty w kryterium T
(deklarowany czas gotowości sprzętu do użycia).
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów z sumy
wszystkich kryteriów. Uzyskane liczby punktów zaokrąglone będą do drugiego miejsca po przecinku.
Jeżeli złożone zostały co najmniej dwie oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie
Wykonawców którzy złożyli takie oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego,
ofert dodatkowych. Ceny ofert dodatkowych nie mogą być wyższe niż ofert złożonych.
Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert licząc od dnia składania ofert włącznie.
W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza będzie uchylał
się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z ofert pozostałych, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w sprawie niniejszego Zapytania
ofertowego.

Kontakt:
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza:
- w sprawach merytorycznych: Pana Waldemara Zychowicza tel. (25) 756 25 10,
e-mail: drogowiec@minskmazowiecki.pl
- w sprawach proceduralnych - Panią Małgorzatę Kuczewską tel. (25) 756 25 08,
e-mail: zamowienia@minskmazowiecki.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.